Regler och villkor

Tack för att du besöker vår webbplats ("Webbplatsen") där du hittade länken till dessa Regler och villkor ("webbplatsen"), och till vår Integritetspolicy ("Sekretesspolicyn"). Webbplatsen är vår egendom (gemensamt kallad "vi", "vår" eller "oss") och du kan när som helst kontakta oss via e-post på: [e-postskyddad].

Du samtycker till att vara bunden av villkoren häri ("Användarvillkor"), i sin helhet, när du besöker webbplatsen eller beställer en produkt och / eller tjänst via webbplatsen ("Leverantörstjänster", och tillsammans med prenumerationstjänsterna, enligt definitionen nedan, "Tjänsterna"), sekretesspolicy ("Sekretesspolicy"), liksom alla andra driftsregler, policyer, prisscheman och andra kompletterande villkor eller dokument som kan publiceras då och då (kollektivt, "Avtalet").

Läs igenom de fullständiga villkoren i avtalet noggrant. Om du inte samtycker till avtalet i sin helhet har du inte rätt att använda tjänsterna och/eller webbplatsen på något sätt eller i någon form. VI NEKAR SPECIFIKT ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN OCH/ELLER VÅRA TJÄNSTER AV NÅGON INDIVID SOM OMFATTAS AV CHILDREN'S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT FRÅN 1998, MED ÄNDRINGAR ("COPPA"), OCH FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT NEKA ÅTKOMST TILL TJÄNSTERNA OCH/ELLER WEBBPLATSEN FÖR ALLA INDIVIDER, EFTER EGET GOTTFINNANDE.

AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH ÄNDRING

Du godkänner härmed de villkor som anges i avtalet med avseende på din användning av vår webbplats. Avtalet utgör hela och enda avtalet mellan dig och oss med avseende på din användning av webbplatsen och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, utfästelser, garantier och / eller förståelser med avseende på webbplatsen.

Observera att dessa villkor kan ändras från tid till annan. Om vi ändrar dessa villkor kommer vi att informera dig om de val du kan ha till följd av sådana ändringar. Vi kommer också att publicera ett meddelande om att dessa villkor har ändrats. Din fortsatta användning av webbplatsen och/eller våra tjänster innebär att du helt samtycker till att följa alla villkor i avtalet som gäller vid den tidpunkten. Det är ditt ansvar att ofta kontrollera denna sida för uppdateringar och / eller ändringar.

KRAV

Webbplatsen och våra tjänster är endast tillgängliga för personer som kan ingå juridiskt bindande avtal enligt tillämplig lag. Webbplatsen och tjänsterna är inte avsedda att användas av personer under arton år (18). Om du är under arton (18) år har du inte tillstånd att använda och/eller komma åt webbplatsen och/eller tjänsterna.

BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

Prenumerationstjänster

Med förbehåll för villkoren i avtalet kan du, genom att registrera dig på webbplatsen och få godkännande från oss, erhålla eller försöka få, mot en avgift eller utan avgift, prenumerationstjänsterna. Prenumerationstjänsterna kommer att förse dig med e-postinnehåll, text och annat material ("Prenumerationsinnehåll") som är relevant för onlinemarknadsföring som tillhandahålls av oss och tredjepartspartners ("Tredjepartsleverantörer"). Detta är INTE investeringsrådgivning. Om du vill sluta ta emot prenumerationsinnehållet är det bara att skicka ett e-postmeddelande till oss. Genom att använda prenumerationsinnehållet och/eller prenumerationstjänsterna förstår och samtycker du härmed till att vi inte på något sätt är ansvariga eller ansvariga för riktigheten, fullständigheten eller lämpligheten av prenumerationsinnehållet, prenumerationstjänsterna eller din oförmåga att använda prenumerationstjänsterna och/eller prenumerationsinnehållet. Du förstår, godkänner och bekräftar härmed att vi inte ska vara ansvariga gentemot dig, några slutanvändare eller någon tredje part, för något anspråk i samband med någon av prenumerationstjänsterna.

Leverantörs- och tredjepartstjänster

Genom att fylla i tillämpliga inköpsorderformulär kan du få, eller försöka få, vissa produkter och/eller tjänster från webbplatsen. De produkter och/eller tjänster som presenteras på webbplatsen kan innehålla beskrivningar som tillhandahålls direkt av tredjepartsleverantörens tillverkare eller distributörer av sådana artiklar. Vi representerar eller garanterar inte att beskrivningarna av sådana artiklar är korrekta eller fullständiga. Du förstår och samtycker härmed till att vi inte är ansvariga eller ansvariga på något sätt för din oförmåga att erhålla produkter och / eller tjänster från webbplatsen eller för eventuella tvister med produktens säljare, distributör och slutanvändarkonsumenter. Du förstår och samtycker till att vi inte ska vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för något krav i samband med någon av de produkter och / eller tjänster som erbjuds på webbplatsen.

Allmänt

Den information som du måste tillhandahålla i samband med registrering för Tjänsterna kan inkludera, utan begränsning, några eller alla av följande: (a) ditt fullständiga namn; b) Företagsnamn. c) E-postadress. d) Postadress (och faktureringsadress om annan). e) Hemtelefonnummer. f) Telefonnummer till arbetet. g) Faxnummer. h) Kreditkortsuppgifter. och/eller (i) all annan information som begärs på tillämpligt registreringsformulär ("Registreringsdata för tjänster"). Du samtycker till att tillhandahålla sanna, korrekta, aktuella och fullständiga serviceregistreringsdata. Vi har rätt att avvisa alla serviceregistreringsdata där det fastställs, efter eget gottfinnande, att: (i) du bryter mot någon del av avtalet; och/eller (ii) tjänstens registreringsdata som du tillhandahöll är ofullständiga, bedrägliga, en dubblett eller på annat sätt oacceptabla. Vi kan ändra kriterierna för registreringsdata när som helst, efter eget gottfinnande.

Om inget annat uttryckligen anges ska alla framtida erbjudanden som görs tillgängliga för dig på webbplatsen som förbättrar de aktuella funktionerna på webbplatsen omfattas av avtalet. Du förstår och samtycker till att vi inte på något sätt är ansvariga eller ansvariga för din oförmåga att använda och/eller kvalificera dig för tjänsterna. Du förstår och samtycker till att vi inte ska vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, avstängning eller upphörande av tjänster eller annan produkt, tjänst eller kampanj som erbjuds av oss och / eller någon av våra tredjepartsleverantörer. Du förstår och samtycker till att vägran att använda webbplatsen är din enda rättighet och åtgärd med avseende på eventuella tvister som du kan ha med oss.

BEVILJANDE AV LICENS

Som användare av webbplatsen beviljas du en icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig och begränsad licens för att komma åt och använda webbplatsen, innehållet och tillhörande material i enlighet med avtalet. Vi kan säga upp denna licens när som helst av vilken anledning som helst. Du får använda webbplatsen och innehållet på en dator för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk. Ingen del av webbplatsen, innehållet och/eller tjänsterna får reproduceras i någon form eller införlivas i något informationssökningssystem, elektroniskt eller mekaniskt. Du får inte använda, kopiera, emulera, klona, hyra ut, leasa, sälja, modifiera, dekompilera, demontera, bakåtkompilera eller överföra webbplatsen, innehållet och/eller tjänsterna eller någon del därav. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i avtalet. Du får inte använda någon enhet, programvara eller rutin för att störa eller försöka störa webbplatsens korrekta funktion. Du får inte vidta några åtgärder som innebär en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på vår infrastruktur. Din rätt att använda webbplatsen, innehållet och/eller tjänsterna kan inte överföras.

ÄGANDERÄTT

Innehållet, organisationen, grafiken, designen, sammanställningen, magnetisk översättning, digital konvertering, programvara, tjänster och andra frågor relaterade till webbplatsen, innehållet och tjänsterna skyddas av tillämpliga upphovsrätter, varumärken och andra äganderätter (inklusive, men inte begränsat till, immateriella rättigheter). Kopiering, omfördelning, publicering eller försäljning av någon del av webbplatsen, innehållet och/eller tjänsterna är strängt förbjudet. Systematisk hämtning av material från webbplatsen, innehållet och / eller tjänsterna med automatiserade medel eller någon annan form av skrapning eller datautvinning för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från vi är förbjudet. Du förvärvar inte äganderätt till något innehåll, dokument, programvara, tjänster eller annat material som visas på eller via webbplatsen, innehållet och/eller tjänsterna. Publicering av information eller material på webbplatsen, eller av och genom tjänsterna, av oss utgör inte ett avstående från någon rätt i eller till sådan information och / eller material. Vårt namn och logotyp, och all tillhörande grafik, ikoner och tjänstenamn, är våra varumärken. Alla andra varumärken som visas på webbplatsen eller av och genom tjänsterna tillhör sina respektive ägare. Användning av något varumärke utan den tillämpliga ägarens uttryckliga skriftliga medgivande är strängt förbjudet.

KONFIDENTIELL INFORMATION

Konfidentiell information: all konfidentiell och skyddad information från en part, vare sig muntlig eller skriftlig, som betecknas eller identifieras som konfidentiell eller som rimligen bör förstås som konfidentiell med tanke på informationens art och omgivande omständigheter, men som inte ska innehålla information som är (1) allmänt känd för allmänheten utan brott mot detta; (2) var känt före utlämnandet nedan utan begränsning av utlämnande; (3) självständigt utvecklas utan brott nedan; eller (4) med rätta mottas från en tredje part utan någon begränsning av utlämnande. Parterna ska endast använda konfidentiell information i syfte att fullgöra skyldigheterna enligt detta. Vi kommer inte att sälja förstapartsdata utan samtycke.

Skyldigheten att skydda konfidentiell information upphör att gälla ett (1) år från dagen för uppsägning av avtalet.

HYPERLÄNKNING TILL WEBBPLATSEN, CO-BRANDING, "INRAMNING" OCH / ELLER HÄNVISNING TILL WEBBPLATSEN FÖRBJUDEN

Om det inte uttryckligen godkänts av oss får ingen hyperlänka webbplatsen eller delar därav (inklusive, men inte begränsat till, logotyper, varumärken, varumärke eller upphovsrättsskyddat material) till deras webbplats eller webbplats av någon anledning. Dessutom är det strängt förbjudet att "rama in" webbplatsen och/eller hänvisa till Uniform Resource Locator ("URL") på webbplatsen i kommersiella eller icke-kommersiella medier utan vårt tidigare, uttryckliga, skriftliga tillstånd. Du samtycker specifikt till att samarbeta med webbplatsen för att ta bort eller upphöra, i förekommande fall, sådant innehåll eller sådan aktivitet. Du bekräftar härmed att du är ansvarig för alla skador som är förknippade med detta.

REDIGERA, TA BORT OCH ÄNDRA

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande, utan föregående meddelande, redigera och / eller ta bort dokument, information eller annat innehåll som visas på webbplatsen.

FRISKRIVNING

WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA, INNEHÅLLET, ALLA PRODUKTER FRÅN TREDJE PART SOM DU KAN FÅ FRÅN EN AV VÅRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER OCH/ELLER ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM VIA WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS DIG "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "SOM TILLGÄNGLIGT" OCH ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA, FRISKRIVS I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, ICKE-INTRÅNG I IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH / ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL). I SYNNERHET, MEN INTE SOM EN BEGRÄNSNING DÄRAV, GER VI INGEN GARANTI FÖR ATT: (A) WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA, INNEHÅLLET, EVENTUELLA TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU KAN FÅ FRÅN EN AV VÅRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER OCH / ELLER ANDRA PRODUKTER OCH / ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM VIA WEBBPLATSEN KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV; (B) WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA, INNEHÅLLET, ALLA TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU KAN FÅ FRÅN EN AV VÅRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER OCH/ELLER ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM VIA WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA OAVBRUTNA, SNABBA, SÄKRA ELLER FELFRIA; (C) DU KOMMER ATT KVALIFICERA DIG FÖR TJÄNSTERNA; ELLER (D) DE RESULTAT SOM KAN ERHÅLLAS FRÅN ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN, TJÄNSTER, INNEHÅLL, PRODUKTER FRÅN TREDJE PART SOM DU KAN FÅ FRÅN EN AV VÅRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER OCH/ELLER ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM VIA WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA KORREKTA ELLER TILLFÖRLITLIGA. WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA, INNEHÅLLET, EVENTUELLA PRODUKTER FRÅN TREDJE PART SOM DU KAN FÅ FRÅN EN AV VÅRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER OCH/ELLER ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM VIA WEBBPLATSEN KAN INNEHÅLLA BUGGAR, FEL, PROBLEM ELLER ANDRA BEGRÄNSNINGAR. VI ANSVARAR INTE FÖR TILLGÄNGLIGHETEN AV DEN UNDERLIGGANDE INTERNETANSLUTNINGEN SOM ÄR KOPPLAD TILL WEBBPLATSEN. INGA RÅD ELLER INFORMATION, VARE SIG MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA, SOM ERHÅLLITS AV DIG FRÅN VI, NÅGON AV DESS TREDJEPARTSLEVERANTÖRER ELLER PÅ ANNAT SÄTT VIA ELLER FRÅN WEBBPLATSEN, SKA SKAPA NÅGON GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGEN ANGES I AVTALET.

ANSVARSFRISKRIVNING FÖR SKADA ORSAKAD AV NEDLADDNINGAR

Besökare laddar ner information från webbplatsen på egen risk. Vi ger ingen garanti för att sådana nedladdningar är fria från korrumperande datorkoder inklusive, men inte begränsat till, virus och maskar.

BEGRÄNSNING AV ANSVAR

DU FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER UTTRYCKLIGEN TILL ATT VI INTE SKA VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA, FÖLJDSKADOR OCH/ELLER EXEMPLARISKA SKADOR INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR FÖR FÖRLUST AV VINST, GOODWILL, ANVÄNDNING, DATA ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER (ÄVEN OM VI HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR), I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG FÖR: (A) ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA, INNEHÅLLET, EVENTUELLA TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU KAN FÅ FRÅN EN AV VÅRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER OCH/ELLER ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM VIA WEBBPLATSEN; (B) KOSTNADEN FÖR UPPHANDLING AV ERSÄTTNINGSVAROR OCH TJÄNSTER SOM HÄRRÖR FRÅN VAROR, DATA, INFORMATION OCH / ELLER TJÄNSTER SOM KÖPTS ELLER ERHÅLLITS FRÅN, ELLER TRANSAKTIONER SOM INGÅTTS VIA WEBBPLATSEN; (C) UNDERLÅTENHET ATT KVALIFICERA SIG FÖR TJÄNSTER ELLER TREDJEPARTSPRODUKTER FRÅN NÅGON AV VÅRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER, ELLER EFTERFÖLJANDE AVSLAG PÅ TREDJEPARTSPRODUKTER FRÅN SAMMA; (D) OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER ÄNDRING AV DINA REGISTRERINGSUPPGIFTER; OCH (E) ALLA ANDRA FRÅGOR SOM RÖR OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN, TJÄNSTER, INNEHÅLL, PRODUKTER FRÅN TREDJE PART SOM DU KAN FÅ FRÅN EN AV VÅRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER OCH/ELLER ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM VIA WEBBPLATSEN. DENNA BEGRÄNSNING GÄLLER FÖR ALLA ORSAKER TILL TALAN, TOTALT INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, AVTALSBROTT, GARANTIBROTT, VÅRDSLÖSHET, STRIKT ANSVAR, FELAKTIGA FRAMSTÄLLNINGAR OCH ALLA ANDRA SKADESTÅND. DU BEFRIAR HÄRMED OSS OCH ALLA VÅRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER FRÅN ALLA SKYLDIGHETER, SKULDER OCH ANSPRÅK SOM ÖVERSTIGER DEN BEGRÄNSNING SOM ANGES HÄRI. OM TILLÄMPLIG LAG INTE TILLÅTER EN SÅDAN BEGRÄNSNING KOMMER VÅRT MAXIMALA ANSVAR GENTEMOT DIG UNDER ALLA OMSTÄNDIGHETER ATT VARA FEMHUNDRA DOLLAR ($ 500.00). NEGATIONEN AV SKADESTÅND SOM ANGES OVAN ÄR EN GRUNDLÄGGANDE DEL AV GRUNDEN FÖR UPPGÖRELSEN MELLAN DIG OCH OSS. OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA, INNEHÅLLET, EVENTUELLA TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU KAN FÅ FRÅN EN AV VÅRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER OCH/ELLER ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM VIA WEBBPLATSEN SKULLE INTE TILLHANDAHÅLLAS DIG UTAN SÅDANA BEGRÄNSNINGAR.

SKADEERSÄTTNING

Du samtycker till att gottgöra och hålla oss, våra moderbolag, dotterbolag och närstående bolag, och var och en av deras respektive medlemmar, tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, co-branders och/eller andra partners, skadeslösa från och mot alla anspråk, utgifter (inklusive rimliga advokatarvoden), skador, stämningar, kostnader, krav och/eller domar som görs av någon tredje part på grund av eller till följd av: (a) din användning av webbplatsen, tjänsterna eller innehållet; (b) ditt brott mot avtalet; och/eller (c) din kränkning av någon annan individs och/eller enhets rättigheter. Bestämmelserna i denna paragraf är till vår och till förmån för var och en av våra moderbolag, dotterbolag och / eller dotterbolag, och var och en av deras respektive tjänstemän, styrelseledamöter, medlemmar, anställda, agenter, aktieägare, licensgivare, leverantörer och / eller advokater. Var och en av dessa individer och enheter ska ha rätt att hävda och verkställa dessa bestämmelser direkt mot dig för egen räkning.

TREDJE PARTS WEBBPLATSER

Webbplatsen kan tillhandahålla länkar till och/eller hänvisa dig till andra webbplatser och/eller resurser inklusive, men inte begränsat till, de som ägs och drivs av tredjepartsleverantörer. Eftersom vi inte har någon kontroll över sådana tredjepartswebbplatser och/eller resurser, bekräftar och samtycker du härmed till att vi inte är ansvariga för tillgängligheten av sådana tredjepartswebbplatser och/eller resurser. Dessutom stöder vi inte, och är inte ansvariga för, några villkor, sekretesspolicyer, innehåll, reklam, tjänster, produkter och/eller annat material på eller tillgängligt från sådana tredjepartswebbplatser eller resurser, eller för eventuella skador och/eller förluster som uppstår därav.

INTEGRITETSPOLICY/INFORMATION OM BESÖKARE

Användning av webbplatsen och alla kommentarer, feedback, information, registreringsdata och / eller material som du skickar via eller i samband med webbplatsen är föremål för vår sekretesspolicy. Vi förbehåller oss rätten att använda all information om din användning av webbplatsen och all annan personligt identifierbar information som du tillhandahåller, i enlighet med villkoren i vår sekretesspolicy och tillämpliga dataskyddslagar.

JURIDISK VARNING

Varje försök av någon individ, oavsett om det är vår kund, att skada, förstöra, manipulera, vandalisera och / eller på annat sätt störa driften av webbplatsen, är ett brott mot straffrätt och civilrätt och vi kommer noggrant att driva alla rättsmedel i detta avseende mot någon kränkande individ eller enhet i den utsträckning som tillåts enligt lag och i eget kapital.

VAL AV LAG OCH PLATS

Detta avtal ska regleras av och tolkas i alla avseenden i enlighet med lagarna i Storbritannien. Parterna ska i god tro försöka förhandla fram en lösning på alla anspråk eller tvister mellan dem som uppstår till följd av eller i samband med detta avtal. Om parterna inte kan enas om villkoren för förlikning kommer parterna att hänskjuta tvisten uteslutande till konfidentiella skiljeförfaranden av en enda skiljeman enligt ICC:s regler i London vars beslut ska vara slutgiltigt och bindande. Ingen av parterna ska tillåtas att lämna in ett krav till sin lokala domstol eller något annat forum.

Tillägg om dataskydd

Detta dataskyddstillägg ("Tillägget") utgör en del av våra Villkor ("Huvudavtal").

Termerna som används i detta Tillägg ska ha de betydelser som anges i detta Tillägg. Termer med stor begynnelsebokstav som inte definieras på annat sätt häri ska ha den betydelse som ges till dem i avtalet. Med undantag för vad som ändras nedan ska villkoren i avtalet förbli i full kraft och effekt. Med hänsyn till de ömsesidiga skyldigheter som anges häri är parterna härmed överens om att de villkor som anges nedan ska läggas till som ett tillägg till avtalet. Om inte annat krävs i sammanhanget är hänvisningar i detta Tillägg till Avtalet till Avtalet såsom det ändrats genom, och inklusive, detta Tillägg.

  1. Definitioner

1.1 I detta Tillägg ska följande termer ha de betydelser som anges nedan och kognata termer ska tolkas i enlighet därmed:

1.1.1 "Tillämpliga lagar" betyder (a) Europeiska unionens eller medlemsstaternas lagar med avseende på personuppgifter för vilka den registrerade omfattas av EU: s dataskyddslagar; och (b) någon annan tillämplig lag med avseende på personuppgifter som omfattas av andra dataskyddslagar;

1.1.2 "Registeransvarig" betyder den enhet som bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

1.1.3 "Dataskyddslagar" avser EU:s dataskyddslagar och, i den utsträckning det är tillämpligt, dataskydds- eller sekretesslagarna i något annat land;

1.1.4 "EU:s dataskyddslagar" avser EU-direktiv 95/46/EG, som införlivats i varje medlemsstats nationella lagstiftning och ändrats, ersatts eller ersatts från tid till annan, inklusive av GDPR och lagar som implementerar eller kompletterar GDPR;

1.1.5 "GDPR" betyder EU: s allmänna dataskyddsförordning 2016/679;

1.2 Termerna "Registrerad", "Medlemsstat", "Personuppgifter", "Personuppgiftsincident" och "Behandling" ska ha samma betydelse som i GDPR, och deras kognata termer ska tolkas i enlighet därmed.

 2. Insamling och behandling av personuppgifter

2.1 Vi ska:

2.1.1 följa alla tillämpliga dataskyddslagar vid behandling av personuppgifter;

2.1.2 intygar och garanterar att den:

2.1.2.1 har alla nödvändiga tillstånd och samtycken från relevanta registrerade på uppdrag av oss i enlighet med gällande lagar för att lagligt tillåta oss att samla in, behandla och dela personuppgifter via tjänsterna för de ändamål som avses i avtalet inklusive detta tillägg.

2.1.2.2 ska alltid tillhandahålla en mekanism för att erhålla sådant samtycke från registrerade och en mekanism för registrerade att återkalla sådant samtycke, allt i enlighet med gällande lagar.

2.1.2.3 ska föra ett register och meddela om allt samtycke och återkallande av samtycke från registrerade i enlighet med gällande lagar.

2.1.2.4 ska, posta, underhålla och följa en offentligt tillgänglig sekretesspolicy.

2.1.2.5 erkänner att inte tillhandahålla Tjänsterna till barn under arton år (18).

 3. Säkerhet

3.1 Med hänsyn till den senaste tekniken, kostnaderna för genomförandet och arten, omfattningen, sammanhanget och syftet med behandlingen samt risken för varierande sannolikhet och svårighetsgrad för fysiska personers rättigheter och friheter, ska vi genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig för den risken, inklusive, i förekommande fall, de åtgärder som avses i artikel 32 i GDPR.

3.2 Vid bedömningen av lämplig säkerhetsnivå kommer vi särskilt att ta hänsyn till de risker som behandlingen medför, särskilt från en personuppgiftsincident.

 4. Underbearbetning

4.1 Varje webbplatsanvändare bemyndigar oss att utse (och tillåta varje underprocessor som utsetts i enlighet med detta avsnitt att utse) underprocessorer i enlighet med detta avsnitt och eventuella begränsningar i avtalet.

4.2 Med avseende på varje underprocessor som utsetts av oss ska vi se till att arrangemanget mellan oss och underprocessorn regleras av ett skriftligt avtal inklusive villkor som erbjuder minst samma skyddsnivå för personuppgifter som de som anges i detta tillägg och uppfyller kraven i artikel 28(3) i GDPR;

 5. Registrerades rättigheterMed hänsyn till behandlingens art ska vi hjälpa till när det är möjligt för att svara på förfrågningar om att utöva registrerades rättigheter enligt dataskyddslagarna.

 6. Personuppgiftsincident

6.1 Vi ska omedelbart informera den registrerade utan onödigt dröjsmål, när vi blir medvetna om en personuppgiftsincident som påverkar den registrerades personuppgifter, för att informera registrerade om personuppgiftsincidenten enligt dataskyddslagarna. Vi kommer också att hjälpa till med utredning, lindring och sanering av varje sådan personuppgiftsincident.

 7. Allmänna villkor

7.1 Parterna i detta Tillägg underkastar sig härmed valet av jurisdiktion som anges i Avtalet med avseende på eventuella tvister eller anspråk som uppstår enligt detta Tillägg, inklusive tvister angående dess existens, giltighet eller uppsägning eller konsekvenserna av dess ogiltighet; och detta tillägg och alla utomobligatoriska eller andra skyldigheter som härrör från eller i samband med det regleras av lagarna i landet eller territoriet som anges för detta ändamål i avtalet.

7.2 Om någon bestämmelse i detta Tillägg är ogiltig eller ogenomförbar, ska resten av detta Tillägg förbli giltigt och i kraft. Den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen ska antingen (i) ändras efter behov för att säkerställa dess giltighet och verkställbarhet, samtidigt som parternas avsikter bevaras så nära som möjligt eller, om detta inte är möjligt, (ii) tolkas på ett sätt som om den ogiltiga eller ogenomförbara delen aldrig hade innehållits däri.

TILL BEVIS HÄRPÅ ingås detta Tillägg och blir en bindande del av Avtalet med verkan från och med den dag som först anges ovan.

X