INTEGRITETSPOLICY

1. Inledning

Följande uttalande anger detaljerna i den integritetspolicy som antagits av Algo affiliates ( 'us","we"Eller"vår”) relaterade till våra produkter och tjänster (”Tjänster") och/eller webbplats (den "Webbplats”). Din integritet och integriteten för all information du tillhandahåller är viktig för oss för att tillhandahålla våra tjänster och/eller för driften av webbplatsen.

Våra tjänster och/eller vår webbplats kan vara kopplade till andra tredje parters webbplatser och/eller tjänster. Vi är inte på något sätt ansvariga för sekretesspraxis på andra tredje parts webbplatser och / eller tjänster och föreslår att du granskar sekretesspolicyn för dessa tredje parter innan du använder dem.  

All information som lagras och/eller erhålls av oss i samband med våra tjänster behandlas konfidentiellt. All information lagras säkert och nås endast av behörig personal. Vi implementerar och upprätthåller lämpliga tekniska, säkerhetsmässiga och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter (enligt definitionen nedan) mot obehörig eller olaglig behandling och användning, och mot oavsiktlig förlust, förstörelse, skada, stöld eller avslöjande.

2. Webbplats; Besökare och användare

2.1 Allmänt

Följande avsnitt täcker detaljerna för var och en av följande grupper från vilka personuppgifter samlas in: Webbplatsens besökare ("Besökare”) och/eller användare (“användare") och/eller affärspartners (t.ex. dotterbolag, annonsörer, utgivare, reklambyråer och/eller plattformar, etc.) av våra tjänster (gemensamt "Partners"). I denna policy ska personuppgifter innebära och kan omfatta: IP-adress, för- och efternamn, post- och / eller e-postadress, telefonnummer, intresse för produkter och tjänster, leadsinformation samt information om vilken typ av relation som finns mellan oss och besökare, användare och / eller partners som ska ha den betydelse som tillskrivs sådana termer i tillämplig dataskyddsförordning och / eller lagen.

2.2 Insamling och användning

Genom att besöka webbplatsen samtycker du till insamling och användning av dina personuppgifter enligt beskrivningen här. Om du inte godkänner villkoren som anges häri, vänligen besök inte webbplatsen. Om så krävs enligt tillämplig lag kommer vi att söka ditt uttryckliga samtycke till att behandla personuppgifter som samlas in på webbplatsen eller frivilligt av dig. Observera att allt samtycke kommer att vara helt frivilligt. Men om du inte ger det begärda samtycket till behandlingen av dina personuppgifter, kanske det inte är möjligt att använda webbplatsen. Vi kan samla in, registrera och analysera information om besökare på webbplatsen. Vi kan registrera din IP-adress och använda cookies (se: Cookies Policy Nedan). Vi kan lägga till information som samlats in genom sidvisningsaktivitet. Dessutom kan vi samla in och behandla alla personuppgifter som du frivilligt vill tillhandahålla och/eller göra tillgängliga för oss i vår webbplatss formulär, till exempel när du prenumererar eller registrerar dig för våra tjänster och/eller för att ta emot information. Vi samlar in data om besök på webbplatsen, inklusive antal besökare och besök, geopositionsdata, hur lång tid som helst på webbplatsen, sidor som klickas på eller var besökare har kommit. För syftet med denna policy ska besökare avse varje person som besöker webbplatsen och granskar något av dess innehåll; Användare avser alla besökare på webbplatsen som tar emot tjänster och/eller aktivt tillhandahåller data (t.ex. via formulär, registreringsprocess eller andra metoder).

2.3 Syftet med att behandla personuppgifter

Vi kan behandla personuppgifter för att driva, förbättra, förstå och anpassa vår webbplats och/eller tjänster. Vi använder till exempel följande personuppgifter för att använda dina uppgifter förstärkta med data från vår verksamhet för att förbättra noggrannheten i våra tjänster; Kommunicera med dig om Tjänsterna; Kontakta dig om servicemeddelanden, uppdateringar eller erbjudanden; Tillhandahålla support och hjälp för Tjänsterna; Uppfylla eller följa avtalsenliga eller juridiska skyldigheter gentemot våra partners; Samarbeta, samarbeta och på annat sätt arbeta med våra partners, leverantörer och tjänsteleverantörer; Dela personuppgifter med våra partners, leverantörer och tjänsteleverantörer som kan utföra tjänster för vår räkning (t.ex. via API och/eller andra elektroniska och digitala medel); Tillämpa våra användarvillkor och/eller våra policyer; Dessutom kan vi kommunicera med dig på det sätt du har gett oss för att göra det.

Vi kommer inte att behandla personuppgifter om det inte finns en rättslig grund för sådan behandling.  

Följande lista beskriver de syften för vilka vi kan behandla personuppgifter om dig och den rättsliga grunden för sådan behandling:

Avsikt Rättslig grund

För att registrera dig som kontoinnehavare till Tjänsterna

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att du ska kunna registrera dig och öppna ett konto. 

 • Ditt samtycke; Behandlingen är nödvändig för utförandet av Tjänsterna eller av ett avtal som du är part i eller för att vidta åtgärder på din begäran innan du ingår ett avtal.

För att vi ska kunna förse dig med och använda våra tjänster

När du eller våra partners begär att få använda våra tjänster kommer vi att behandla de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna utföra sådana förfrågningar.  

 • Behandlingen är nödvändig för utförandet av Tjänsterna eller av ett avtal som du är part i eller för att vidta åtgärder på din begäran innan du ingår ett avtal.

För att kunna kontakta dig för operativa krav

Under vissa omständigheter kommer vi att kontakta dig för att uppdatera dig om vissa operativa frågor; till exempel där en viss aspekt av våra tjänster förändras. Under dessa omständigheter måste vi använda personuppgifter om dig i enlighet med detta.  

 • Behandlingen är nödvändig för utförandet av Tjänsterna eller av ett avtal som du är part i eller för att vidta åtgärder på din begäran innan du ingår ett avtal.

För att svara på dina frågor, förfrågningar och/eller klagomål och för att tillhandahålla supporttjänster

Behandling av personuppgifter om dig krävs för att svara på frågor om våra tjänster och i allmänhet för att tillhandahålla supporttjänster.  

 • Behandlingen är nödvändig för de legitima intressen som eftersträvas av oss eller av en tredje part (inklusive våra partners).
   

För att kunna förse dig med skräddarsydda tjänster, reklam- och marknadsföringsmaterial

För att förbättra och förbättra din användarupplevelse och/eller användningen av våra tjänster, och för att kunna erbjuda dig ytterligare och nya erbjudanden, produkter och tjänster (oavsett om det är av oss eller av tredje part, inklusive våra partners), behandlar vi personuppgifter om dig för att anpassa det material som presenteras för dig enligt dina preferenser, beteende, egenskaper och intressen; dessa material kan vara vårt eller från tredje part (inklusive våra partners). För detta ändamål använder vi automatiserade analystekniker för personuppgifter, inklusive profilering.

 • Behandlingen är nödvändig för de legitima intressen som eftersträvas av oss eller av en tredje part (inklusive våra partners).

För att förbättra våra tjänster, samt för att erbjuda nya

Vi kan använda personuppgifter om dig för att förbättra våra tjänster, samt för att erbjuda nya; sådan behandling kommer bland annat att omfatta en analys av tidigare användning av våra tjänster, eventuella kommentarer och klagomål som mottagits med avseende på våra tjänster, samt eventuella fel och funktionsfel.  

 • Behandlingen baseras på ditt samtycke och är nödvändig för de legitima intressen som eftersträvas av oss eller av en tredje part (inklusive våra partners).

För att kunna skicka dig reklam- och marknadsföringsmaterial

I den mån du samtycker till att ta emot reklam- och marknadsföringsmaterial från oss kommer vi att skicka dig, via de kommunikationsmedel du samtyckt till, reklam- och marknadsföringsmaterial som rör våra tjänster, oavsett om de finns nu eller i framtiden, oavsett om de liknar våra tjänster och om olika tjänster och/eller produkter och tjänster från tredje part (inklusive våra partners tjänster).

Det klargörs härmed att om du återkallar ditt samtycke genom att kontakta oss, kommer det inte nödvändigtvis att orsaka radering av dina uppgifter som innehas av tredje part (inklusive våra partners).

 • Ditt samtycke
För att analysera effektiviteten av alla marknadsförings- och reklamkampanjer  
 • Behandlingen är nödvändig för de legitima intressen som eftersträvas av oss eller av en tredje part (inklusive våra partners).

För att utföra och upprätthålla olika aktiviteter som stöder erbjudandet och tillhandahållandet av våra tjänster

Sådana aktiviteter inkluderar backoffice-funktioner, affärsutvecklingsaktiviteter, teknisk funktionalitet och säkerhet, strategiskt beslutsfattande, tillsynsmekanismer etc.

 • Behandlingen är nödvändig för de legitima intressen som eftersträvas av oss eller av en tredje part (inklusive våra partners).

För att utföra analys, inklusive statistisk analys

Vi använder olika analytiska åtgärder (inklusive statistiska) för att fatta beslut i olika frågor, inklusive att förbättra befintliga produkter och tjänster och introducera och utveckla nya.

 • Behandlingen är nödvändig för de legitima intressen som vi eftersträvar.
   

För att skydda vår och tredje part (inklusive våra partners) intressen, rättigheter och tillgångar, inklusive initiering eller utövande av eller försvar av rättsliga anspråk

Vi kan behandla personuppgifter om dig för att skydda våra och tredje parts intressen, rättigheter och tillgångar (inklusive våra partners), i enlighet med lagar, förordningar och avtal, inklusive våra villkor och policyer.  

 • Behandlingen är nödvändig för de legitima intressen som eftersträvas av oss eller av en tredje part (inklusive våra partners).

2.4 Delning av personuppgifter

Vi kan också dela sådan information med tjänsteleverantörer, partners och/eller entreprenörer för att tillhandahålla en begärd tjänst eller transaktion eller för att analysera besökarens och/eller användarens beteende på webbplatsen och/eller partnernas webbplatser.

För besökare och/eller användare med konton i den europeiska dataregionen utförs all behandling av personuppgifter i enlighet med integritetsrättigheter och förordningar som följer i enlighet med GDPR (enligt definitionen nedan) och/eller tillämpliga lagar och förordningar om dataskydd (enligt definitionen nedan).

Personuppgifter om dig kan överföras till ett tredjeland (dvs. jurisdiktioner utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”)) eller till internationella organisationer. Under sådana omständigheter ska vi vidta lämpliga rimliga ansträngningar för att säkerställa skyddet av personuppgifter om dig och se till att verkställbara registrerades rättigheter och effektiva rättsmedel för registrerade finns tillgängliga. 

Dessa skyddsåtgärder och skydd kommer att vara tillgängliga om något av följande uppfylls:

 1. (a) Överföringen sker till ett tredjeland eller en internationell organisation som EU-kommissionen beslutat att de tillhandahåller en adekvat skyddsnivå för de personuppgifter som överförs till dem i enlighet med artikel 45 i GDPR (enligt definitionen nedan);
 2. (b) Överföringen sker enligt ett rättsligt bindande och verkställbart instrument mellan offentliga myndigheter eller organ i enlighet med artikel 46(2)(a) i GDPR (enligt definitionen nedan);
 3. (c) Ellerså är överföringen i enlighet med standardklausuler om dataskydd som antagits av EU-kommissionen i enlighet med artikel 46(2)(c) i GDPR (enligt definitionen nedan).  

Du kan begära att vi får information om de skyddsåtgärder som används av oss för att skydda personuppgifterna om dig som överförs till ett tredje land eller en internationell organisation, genom att skicka ett e-postmeddelande till e-postadressen nedan.

3. Partners

3.1 Allmänt

För att kunna tillhandahålla våra tjänster och för att samarbeta med våra partners kan vi samla in eller erhålla vissa typer av data från dem. Partners kan ladda upp, överföra, importera, publicera eller behandla anonymiserade data om sina användare, besökare och/eller kunder ("Data"). Under en partners användning av våra tjänster kan den förse oss med sin och/eller sina användares, besökares och/eller kunders information via API och/eller andra elektroniska och digitala medel. Partnern kommer inte att använda, och kommer inte att hjälpa eller medvetet tillåta någon tredje part att, (i) använda Tjänsterna för att samla in eller lagra personligt identifierbar information (information som kan identifiera en individ); (ii) skicka personligt identifierbara informationsdata till oss som kan använda eller känna igen som personligt identifierbar information om sina kunder. Denna information används av oss för att identifiera partnern och/eller dess användare, besökare och/eller kunder och tillhandahålla våra tjänster, support, utskick, försäljnings- och marknadsföringsåtgärder, fakturering (om så krävs eller är tillämpligt) och för att uppfylla våra avtalsförpliktelser med den relevanta partnern. Dessutom kommer vi endast att ha tillgång till information relaterad till partnerns användare, besökare och/eller kunder efter att den har pseudonymiserats av partnern, såvida inte annat krävs och godkänns av sådana användares, besökares och/eller kunders uttryckliga samtycke, eller av lag och/eller juridisk myndighet.  

Partnern bekräftar att: (i) Tjänsten inte fungerar som en arkiv- eller fillagringstjänst och vi är inte skyldiga att lagra eller säkerhetskopiera de data som partnern laddar upp, importerar eller publicerar till oss, eller på annat sätt genererar under dess användning av tjänsten; (ii) det är ensamt ansvarigt för säkerhetskopiering av data; och (iii) det kommer att förlora åtkomst till alla data som har raderats enligt vårt eget gottfinnande eller enligt vad som krävs enligt lagen och / eller någon juridisk myndighet.  

Partnern förstår och bekräftar att Internet och kommunikationen över det kanske inte är säkert, och att anslutning till det ger möjlighet till obehörig åtkomst till datorsystem, nätverk och all data som lagras däri. Informationen och data som överförs via Internet (inklusive, utan begränsning, uppgifterna) eller lagras på någon utrustning genom vilken internetinformation överförs får inte förbli konfidentiell och vi gör inga utfästelser eller garantier angående integritet, säkerhet, äkthet, icke-korruption eller förstörelse av sådan information. Användning av information som överförs eller erhålls via Internet sker på partnerns egen risk och vi ansvarar inte för några som helst negativa konsekvenser eller förluster från användningen av Internet.

3.2 Behandling av personuppgifter

Vi förlitar oss på partnerns samtycke för att behandla personliga och/eller på partnerns utfästelser och uttalanden om att en sådan partner har fått det samtycke som krävs från sina användare, besökare och/eller kunder. Vid andra tillfällen kan vi behandla personuppgifter när det behöver göras för att uppfylla en avtalsförpliktelse med dig som partner eller där det krävs enligt lag.

Vi kan också behandla personuppgifter när det ligger i våra eller våra partners legitima intressen att göra det och när dessa intressen inte åsidosätts av individens dataskyddsrättigheter (som kan variera beroende på en individs jurisdiktion).  

Partnern erkänner och samtycker till att de uppgifter som kommer att lämnas till oss kan innehålla personligt identifierande information eller personuppgifter, enligt definitionen i tillämpliga lagar som reglerar användningen av data som rör identifierade eller identifierbara fysiska personer som är bosatta i EU och/eller delstaten Kalifornien i USA, inklusive lagarna i Europeiska unionens ("EU") dataskyddslag 1998, EU: s allmänna dataskyddsförordning ("GDPR") och Kaliforniens konsumentskyddslag som träder i kraft den 1 januari 2020, eftersom var och en av dessa lagar ändras eller ersätts från tid till annan, och alla andra utländska eller inhemska lagar i den utsträckning de är tillämpliga på de personligt identifierbara eller personuppgifter du laddar upp, överför, posta eller bearbeta när du använder Tjänsten ("Lagar och förordningar om dataskydd").

Partnern ger oss härmed en icke-exklusiv rätt och licens att ta emot, hämta, få tillgång till, använda, reproducera, visa, kopiera, överföra, bearbeta och lagra (gemensamt "Behandla") uppgifterna för att tillhandahålla tjänsterna. Vi kan redigera, anonymisera och/eller aggregera uppgifterna med innehåll och data från våra andra partners eller som samlas in av oss i enlighet med denna policy ("Dataaggregeringar") för ändamål inklusive, utan begränsning, produkt- och tjänsteutveckling och kommersialisering och kvalitetsförbättringsinitiativ. Vi kommer att redigera eller anonymisera data på ett sådant sätt att vi inte avslöjar någon konfidentiell information (enligt definitionen nedan) eller personligt identifierande information. Alla dataaggregeringar kommer att vara vår enda och exklusiva egendom.

Partnern intygar och garanterar att: (i) den lagligen har erhållit någon personligt identifierande information eller personuppgifter i enlighet med alla tillämpliga och relevanta lagar och förordningar om dataskydd; (ii) den på lämpligt sätt har avslöjat för användare, besökare och/eller kunder hur personligt identifierbar information eller personuppgifter kommer att användas, behandlas, lagras och/eller delas i enlighet med alla tillämpliga och relevanta lagar och förordningar om dataskydd; (iii) det är ansvarigt för att uppfylla alla förfrågningar från användare, besökare och / eller kunder som rör insamling, användning och lagring av personligt identifierbar information eller personuppgifter som krävs enligt alla relevanta lagar och förordningar om dataskydd; (iv) det äger eller har förvärvat rätten till alla immateriella rättigheter som finns i uppgifterna och har rätt att ge oss den licens som beviljas häri till uppgifterna; och (ii) uppgifterna inte kränker eller bryter mot patent, upphovsrätt, varumärken eller annan immateriell egendom, äganderätt eller integritetsrättigheter för någon tredje part. Partnern förblir ensam ansvarig för uppgifterna, inklusive utan begränsning för vår användning av och tillit till sådana uppgifter, och befriar oss uttryckligen från allt ansvar som uppstår till följd av sådana aktiviteter.

3.3 Personuppgiftsansvarig/personuppgiftsbiträde

Vi kan behandla personuppgifter både som personuppgiftsbiträde och/eller som personuppgiftsansvarig, enligt definitionen i GDPR och/eller dataskyddslagar och förordningar:

 • För besökarens och/eller användarens data, som tillhandahålls av besökaren och/eller användaren till oss, kommer vi att vara personuppgiftsansvarig i enlighet med GDPR och/eller dataskyddslagar och förordningar.  
 • För Partnerns data och/eller Partners och dess användares, besökares och/eller kunders data, som partnern tillhandahåller oss, kommer vi att vara personuppgiftsbiträde i enlighet med GDPR och/eller dataskyddslagar och förordningar.  

All data som samlas in av oss kommer att lagras i säkra värdanläggningar. All hosting utförs i enlighet med de högsta säkerhetsbestämmelserna. Vi kontrakt med sådana värdleverantörer säkerställer att all hosting utförs i enlighet med de högsta säkerhetsbestämmelserna.

Vi har antagit rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder mot oavsiktlig, obehörig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, avslöjande, åtkomst, användning eller behandling av partnerns data och/eller partnerns data och/eller de personuppgifter som vi har. Vi kommer omedelbart att meddela partnern i händelse av känd obehörig åtkomst till eller användning av partnerns data och/eller partnerns och dess användares, besökares och/eller kunders data och/eller personuppgifterna.

3.4 Tredje part Dataskydd.

I den utsträckning som användningen av tjänsterna (i förekommande fall) kräver att partnern behandlar sina användares, besökares och/eller kunders personuppgifter, som en del av dess användning av en tredje parts plattform, i enlighet med GDPR och/eller dataskyddslagar och förordningar, kommer en sådan plattform att vara personuppgiftsansvarig och partnern kommer att fungera som personuppgiftsbiträde och kommer att:

 1. (a) följa, och endast agera på, instruktioner från och på uppdrag av tredjepartsplattformen angående behandlingen av dessa personuppgifter;
 2. (b) inte behandla dessa personuppgifter för några andra ändamål än tjänsterna;
 3. (c) se till att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att undvika obehörig eller olaglig behandling av dessa personuppgifter och mot förlust eller förstörelse av eller skada på dessa personuppgifter;
 4. (d) säkerställa tillförlitligheten hos all personal som har och kommer att ha tillgång till dessa personuppgifter;
 5. (e) inte, genom någon handling eller underlåtenhet, placera tredjepartsplattformen och/eller oss i strid med dataskyddslagarna;
 6. (f) omedelbart informera tredjepartsplattformen och/eller oss om misstänkta eller bekräftade dataskyddsöverträdelser eller obehörig eller olaglig behandling, förlust eller förstörelse av eller skada på dessa personuppgifter;
 7. (g) inte lägga ut någon av partnerns skyldigheter att behandla personuppgifterna på uppdrag av tredjepartsplattformen utan föregående skriftligt medgivande till någon tredje part;
 8. (h) inte behandla, eller låta behandla, dessa personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet såvida inte partnern har: (i) tredjepartsplattformens skriftliga förhandsgodkännande att göra det; och (ii) uppfyllt alla tredjepartsplattformens krav för att möjliggöra att behandlingen kan ske utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet;
 9. (i)och i den utsträckning som partnern skickar elektronisk marknadsföringskommunikation för sin räkning och/eller för tredjepartsplattformens räkning, säkerställa att mottagaren har gett sitt samtycke till sådan kommunikation, tillhandahålla möjligheten att avsluta prenumerationen på sådan kommunikation med varje sådan kommunikation och följa alla sådana begäranden om avregistrering.

4. Säkerhet

Vi implementerar rimliga administrativa, organisatoriska och tekniska skyddsåtgärder och säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, avslöjande, förstörelse eller ändring, oavsiktlig förlust, missbruk eller skada.  

När utlämnande av data till tredje part är nödvändigt och auktoriserat, ser vi till att dessa tredje parter garanterar samma nivå av dataskydd som det som erbjuds dem av oss och kräver avtalsförpliktelser så att uppgifterna uteslutande behandlas enligt bestämmelserna i denna policy och för de ändamål som partnern tidigare har accepterat och med nödvändig sekretess och säkerhet.

Om en besökare, användare och/eller partner har anledning att tro att dess interaktion med oss inte längre är säker, bör den omedelbart meddela oss.

Vänligen notera:Vi kan inte garantera att våra säkerhetsåtgärder kommer att hindra tredje parts "hackare" från att olagligt erhålla information. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att förhindra sådana säkerhetsöverträdelser, men med tanke på cyberbrottslingarnas uppfinningsrikedom kan vi inte garantera att vår säkerhet är hundra procent (100%) intrångssäker. Besökare, användare och/eller partners tar risken för sådana överträdelser i den utsträckning de kan inträffa trots våra rimliga säkerhetsåtgärder.

5. Cookies

Se vår Cookie policy för mer information om vilken typ av cookies och spårningsteknik vi använder på webbplatsen och varför och hur du accepterar eller avvisar dem.

6. Länkar till andra webbplatser

Tänk på att besökare och/eller användare kan följa länkar till andra webbplatser som ligger utanför vår kontroll eller vårt inflytande när de besöker webbplatsen. Vi ansvarar inte för innehållet eller sekretesspolicyn på dessa andra webbplatser.  

Oavsett var du besöker sådana tredje parters webbplatser och/eller tjänster (inklusive våra partners tjänster) rekommenderar vi att du noggrant granskar deras sekretesspolicyer innan du använder sådana webbplatser och/eller tjänster och innan du lämnar ut några personuppgifter.

7. Lagring och radering

Vi kommer inte att behålla data (inklusive personuppgifter) längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka de samlades in eller som krävs enligt gällande lagar eller förordningar. För besökares och/eller användares data har besökare och/eller användare med ett aktivt konto därför ansvaret för att radera data vid behov. När en besökares och/eller användares konto avslutas eller upphör att gälla eller när vårt avtalsförhållande med en partner avslutas, kommer alla relaterade personuppgifter som samlats in via webbplatsen och/eller tjänsterna att raderas, enligt vad som krävs enligt tillämplig lag och i enlighet med våra interna behov och legitima intressen.

Om den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifterna om dig är samtycke, kan du när som helst återkalla ditt samtycke för de ändamål för vilka du gav ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till e-postadressen nedan. Om du återkallar ditt samtycke till behandling av personuppgifter om dig kanske vi inte kan förse dig med några eller alla tjänster du begärde eller i den form som är avsedd att tillhandahållas dig, och du kommer inte att ha något anspråk på det.  

När behandlingen av personuppgifter om dig är nödvändig för de legitima intressen som eftersträvas av oss eller av en tredje part (inklusive våra partners), är behandlingen villkorad av att sådana intressen inte åsidosätts av dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter om dig. Du kan när som helst kontakta oss genom att skicka ett meddelande till e-postadressen nedan för att få information om den granskning som utförs av oss för att nå slutsatsen att vi kan behandla personuppgifterna om dig på grund av att sådan behandling är nödvändig för de legitima intressen som vi eller en tredje part eftersträvar.

8. Dina rättigheter med avseende på personuppgifter om dig

Du har rätt till följande rättigheter med avseende på personuppgifterna om dig. Utövandet av sådana rättigheter kommer att ske genom att skicka ett e-postmeddelande som begär att utöva din rätt till e-postadressen nedan.

8.1 Rätt till tillgång

Du har rätt att få vår bekräftelse på huruvida personuppgifter om dig behandlas eller inte och, om så är fallet, tillgång till personuppgifterna och följande information: (1) syftet med behandlingen; (2) de kategorier av personuppgifter som berörs; (3) de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller kommer att lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer utanför EES eller internationella organisationer; (4) Om möjligt, den planerade period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om det inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period. (5) förekomsten av rätten att begära eller begränsa behandlingen av personuppgifter om dig eller att invända mot sådan behandling; 6. Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. (7) där personuppgifterna inte samlas in från dig, all rimlig tillgänglig information om dess källa (med förbehåll för vår avtalsenliga skyldighet gentemot sådan källa); 8) Förekomsten av profilering. och (9) när personuppgifter överförs till ett tredjeland utanför EES eller till en internationell organisation, lämpliga skyddsåtgärder i samband med överföringen.  

Vi kommer att tillhandahålla en kopia av de personuppgifter som behandlas och kan ta ut en rimlig avgift för eventuella ytterligare kopior som du begär. Om du gör begäran på elektronisk väg, och om inte annat begärs av dig, ska informationen tillhandahållas i en allmänt använd elektronisk form.  

Rätten att få en kopia av personuppgifterna ska inte påverka andras rättigheter och friheter negativt och därför om begäran kommer att skada andras rättigheter och friheter eller vår avtalsenliga skyldighet gentemot sådana tredje parter, kanske vi inte uppfyller din begäran eller gör det på ett begränsat sätt.

8.2 Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade av oss. Med hänsyn till syftet med behandlingen har du rätt att få ofullständiga personuppgifter om dig kompletterade, inklusive genom att tillhandahålla ett kompletterande uttalande.

8.3 Rätt till radering

Du har rätt att få personuppgifter om dig raderade från oss om någon av följande grunder gäller: (a) personuppgifterna inte längre är nödvändiga i förhållande till det syfte för vilket de samlades in eller på annat sätt behandlades; (b) du återkallar ditt samtycke som behandlingen baseras på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen; (c) du när som helst, av skäl som rör din specifika situation, invänder mot behandling av personuppgifterna som baseras på de legitima intressen som eftersträvas av oss eller av en tredje part (inklusive våra partners), och det finns inga övergripande legitima skäl för behandlingen; (d) du invänder mot behandlingen av personuppgifterna för direkt marknadsföring; (e) personuppgifterna har behandlats olagligt; (f) personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet enligt den lag som vi är föremål för.

Denna rättighet är inte tillämplig i den utsträckning som behandlingen är nödvändig: (a) för att uppfylla en rättslig skyldighet som kräver behandling enligt den lag som vi är föremål för; eller (b) för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

8.4 Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att genom vår begränsning av behandlingen av personuppgifter om dig erhålla där något av följande gäller: (a) riktigheten av personuppgifterna bestrids av dig, under en period som gör det möjligt för oss att verifiera riktigheten av personuppgifterna; (b) behandlingen är olaglig och du motsätter dig radering av personuppgifterna och begär begränsning av dess användning istället; (c) vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen, men det krävs av dig för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk; (d) där behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för de legitima intressen som företaget eller en tredje part eftersträvar, såvida vi inte visar tvingande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk; (e) Om personuppgifterna behandlas för direkt marknadsföring, inklusive profilering i vilken utsträckning de är relaterade till sådan direktmarknadsföring.  

8.5 Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra sådana personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, där: (a) behandlingen baseras på ditt samtycke eller på ett avtal som du är part i; b) behandlingen utförs automatiserat.  

När du utövar din rätt till dataportabilitet har du rätt att få personuppgifterna om dig överförda direkt från oss till en annan enhet, där det är tekniskt möjligt. Utövandet av din rätt till dataportabilitet påverkar inte dina och våra rättigheter enligt din rätt till radering. Dessutom ska rätten till dataportabilitet inte inverka negativt på andras rättigheter och friheter.

8.6 Rätt att göra invändningar

Du har rätt att när som helst, av skäl som rör din specifika situation, invända mot behandlingen av personuppgifter om dig som baseras på de legitima intressen som vi eller en tredje part (inklusive våra partners) eftersträvar, inklusive profilering baserad på sådana legitima intressen; i sådana fall kommer vi inte längre att behandla personuppgifterna om dig om vi inte visar tvingande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter om dig för direktmarknadsföringsändamål, vilket inkluderar profilering i den utsträckning det är relaterat till sådan direktmarknadsföring.

8.7 Rätt att återkalla samtycke

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till oss i syfte att behandla personuppgifter om dig, utan att det påverkar lagligheten av behandlingen baserat på ditt samtycke innan det återkallades. Observera att i ett fall där du kommer att återkalla ditt samtycke kanske vi inte kan förse dig med några av våra tjänster.

9. Reklam- och marknadsföringsmaterial

Du samtycker härmed till att vi får använda dina uppgifter (inklusive personuppgifterna) och kontaktuppgifter i syfte att förse dig med reklam- och marknadsföringsmaterial relaterat till våra nuvarande och/eller framtida aktiviteter, produkter och/eller tjänsterna. Du kan återkalla ditt samtycke genom att skicka ett skriftligt meddelande till den e-postadress som visas häri nedan.

10. Godkännande av denna policy

Vi förutsätter att alla besökare och/eller användare och/eller partners noggrant har läst denna policy och godkänner dess innehåll. Om någon inte håller med om denna policy bör den avstå från att använda webbplatsen och / eller tjänsterna. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna policy som en nödvändighet. Vi uppmuntrar besökare och/eller användare och/eller partners att ofta kontrollera denna sida för eventuella ändringar. Du bekräftar och samtycker till att det är ditt ansvar att granska denna policy regelbundet och bli medveten om ändringar. Fortsatt användning av webbplatsen och/eller tjänsterna efter eventuella ändringar av dessa villkor innebär godkännande av den reviderade policyn. Om inget annat anges träder alla ändringar i kraft när en sådan uppdaterad policy har publicerats.

11. Vår juridiska skyldighet att lämna ut personuppgifter

Vi kommer att avslöja en besökares och/eller användares och/eller partners personuppgifter utan föregående tillstånd endast när vi har anledning att tro att utlämnandet av denna information krävs för att fastställa identiteten på, för att kontakta eller inleda rättsliga förfaranden mot, en eller flera personer som misstänks göra intrång i rättigheter eller egendom som tillhör oss eller andra som kan skadas av besökarens och/eller användarens och/eller partnerns aktiviteter eller av personer som (avsiktligt eller på annat sätt) kan inkräkta på dessa rättigheter och egendom. Vi har rätt att lämna ut personuppgifter när vi har goda skäl att tro att detta är lagligt nödvändigt.

12. Dataskyddsombud

Vi har ett "dataskyddsombud" som ansvarar för frågor som rör integritet och dataskydd. Detta dataskyddsombud kan nås på följande adress: [e-postskyddad]algo-affiliates.com

V.1