Allmänna villkor

Tack för att du besöker vår hemsida ("webbplatsen") där du hittade länken till dessa Allmänna villkor ("webbplatsen"), och till vår Integritetspolicy ("Sekretesspolicyn"). Webbplatsen är vår egendom (gemensamt kallad "vi", "vår" eller "oss") och du kan när som helst kontakta oss via e-post på: [e-postskyddad].

Du samtycker till att vara bunden av villkoren häri ("Användningsvillkor"), i sin helhet, när du går in på webbplatsen eller beställer en produkt och / eller tjänst via webbplatsen ("leverantörstjänster", och tillsammans med prenumerationstjänsterna, som definieras nedan, "Tjänsterna"), Sekretesspolicy ("Sekretesspolicy"), liksom alla andra driftsregler, policyer, prisscheman och andra kompletterande villkor eller dokument som kan publiceras då och då (tillsammans, Överenskommelsen").

Vänligen granska de fullständiga villkoren i avtalet noggrant. Om du inte samtycker till avtalet i sin helhet har du inte rätt att använda tjänsterna och / eller webbplatsen på något sätt eller i någon form. VI FÖRNÄR SPECIFIKT TILLGÅNG TILL WEBBPLATSEN OCH / ELLER VÅRA TJÄNSTER AV NÅGON INDIVIDUELL SOM TÄCKAS AV BARNENS LIVSSKYDDSSKYDDSAKT 1998, I ändrad lydelse ("COPPA"), OCH BEHÖVER RÄTTEN TILL FÖRSÄKRINGSTILLGÅNG TILL TJÄNSTERNA OCH / ELLER WEB TILL NÅGON INDIVIDUELL, SOM ENDAST OCH EXKLUSIVT VILLKOR.

AVTALETS OMFATTNING OCH ÄNDRING

Du godkänner härmed villkoren i avtalet med avseende på din användning av vår webbplats. Avtalet utgör hela och enda avtalet mellan dig och oss med avseende på din användning av webbplatsen och ersätter alla tidigare eller samtida avtal, garantier, garantier och / eller förståelser med avseende på webbplatsen.

Observera att dessa villkor kan ändras då och då. Om vi ​​ändrar dessa villkor kommer vi att informera dig om de val du kan ha som ett resultat av sådana ändringar. Vi kommer också att lägga upp ett meddelande om att dessa villkor har ändrats. Din fortsatta användning av webbplatsen och / eller våra tjänster innebär att du samtycker till att följa alla villkor som ingår i avtalet som gäller vid den tidpunkten. Det är ditt ansvar att ofta söka efter uppdateringar och / eller ändringar på denna sida.

KRAV

Webbplatsen och våra tjänster är endast tillgängliga för personer som kan ingå juridiskt bindande avtal enligt tillämplig lag. Webbplatsen och tjänsterna är inte avsedda för användning av personer under 18 år (18). Om du är under arton (XNUMX) har du inte behörighet att använda och / eller komma åt webbplatsen och / eller tjänsterna.

BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

Prenumerationstjänster

Med förbehåll för villkoren i avtalet kan du genom att registrera dig på webbplatsen och få godkännande från oss, eller försöka få, prenumerationstjänster mot en avgift eller utan avgift. Prenumerationstjänsterna kommer att förse dig med e-postinnehåll, text och annat material ("Prenumerationsinnehåll") som är relevant för onlinemarknadsföring som tillhandahålls av oss och tredjepartspartners ("Tredjepartsleverantörer"). Detta är INTE investeringsråd. Om du vill avbryta mottagandet av prenumerationsinnehållet, maila oss bara. Genom att använda prenumerationsinnehållet och / eller någon prenumerationstjänst förstår du och godkänner härmed att vi inte är ansvariga eller ansvariga på något sätt för exaktheten, fullständigheten eller lämpligheten av prenumerationsinnehållet, prenumerationstjänsterna eller din oförmåga att använda prenumerationen Tjänster och / eller prenumerationsinnehåll. Du förstår, godkänner och bekräftar härmed att vi inte är ansvariga gentemot dig, några slutanvändare eller någon tredje part, för något anspråk i samband med någon av prenumerationstjänsterna.

Leverantörer och tjänster från tredje part

Genom att fylla i gällande beställningsformulär kan du skaffa, eller försöka få, vissa produkter och / eller tjänster från webbplatsen. Produkterna och / eller tjänsterna på webbplatsen kan innehålla beskrivningar som tillhandahålls direkt av tillverkare eller distributörer av tredjepartsleverantörer av sådana artiklar. Vi intygar eller garanterar inte att beskrivningarna av sådana artiklar är korrekta eller fullständiga. Du förstår och godkänner härmed att vi inte är ansvariga eller ansvariga på något sätt för din oförmåga att erhålla produkter och / eller tjänster från webbplatsen eller för någon tvist med produktens säljare, distributör och slutanvändarkonsumenter. Du förstår och samtycker till att vi inte är ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för något anspråk i samband med någon av de produkter och / eller tjänster som erbjuds på webbplatsen.

Allmänt

Den information som du måste tillhandahålla i samband med registreringen för tjänsterna kan inkludera, utan begränsning, något eller allt av följande: (a) ditt fullständiga namn; b) Företagsnamn. (c) e-postadress, (d) postadress (och faktureringsadress om den är annorlunda). (e) hemtelefonnummer, (f) arbetstelefonnummer; (g) faxnummer, (h) kreditkortsinformation, och / eller (i) all annan information som begärs på tillämpligt registreringsformulär (“Service Registration Data”). Du samtycker till att tillhandahålla riktiga, korrekta, aktuella och fullständiga uppgifter om tjänstregistrering. Vi har rätten att avvisa alla uppgifter om tjänstregistrering där det enligt vårt eget och exklusiva gottfinnande fastställs att: (i) du bryter mot någon del av avtalet; och / eller (ii) Tjänsteregistreringsuppgifterna som du tillhandahöll är ofullständiga, bedrägliga, en kopia eller på annat sätt oacceptabla. Vi kan ändra kriterierna för registreringsdata när som helst, efter eget gottfinnande.

Såvida inget annat uttryckligen anges, ska alla framtida erbjudanden som görs tillgängliga för dig på webbplatsen som förbättrar de aktuella funktionerna på webbplatsen omfattas av avtalet. Du förstår och samtycker till att vi inte är ansvariga eller ansvariga på något sätt för din oförmåga att använda och / eller kvalificera dig för tjänsterna. Du förstår och samtycker till att vi inte är ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, avstängning eller avbrytande av tjänster eller andra produkter, tjänster eller kampanjer som erbjuds av oss och / eller någon av våra leverantörer från tredje part. Du förstår och håller med om att vägran att använda webbplatsen är din enda rättighet och åtgärd med avseende på eventuella tvister som du kan ha med oss.

LICENSBIDRAG

Som användare av webbplatsen beviljas du en icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallbar och begränsad licens för att komma åt och använda webbplatsen, innehållet och tillhörande material i enlighet med avtalet. Vi kan säga upp denna licens när som helst av någon anledning. Du får använda webbplatsen och innehållet på en dator för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk. Ingen del av webbplatsen, innehållet och / eller tjänsterna får reproduceras i någon form eller införlivas i något informationshämtningssystem, elektroniskt eller mekaniskt. Du får inte använda, kopiera, emulera, klona, ​​hyra, hyra ut, sälja, modifiera, dekompilera, demontera, omvandla eller överföra webbplatsen, innehållet och / eller tjänsterna eller någon del därav. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i avtalet. Du får inte använda någon enhet, programvara eller rutin för att störa eller försöka störa webbplatsens korrekta funktion. Du får inte vidta några åtgärder som medför en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på vår infrastruktur. Din rätt att använda webbplatsen, innehållet och / eller tjänsterna kan inte överföras.

ÄGANDERÄTT

Innehåll, organisation, grafik, design, kompilering, magnetisk översättning, digital konvertering, programvara, tjänster och andra frågor relaterade till webbplatsen, innehållet och tjänsterna skyddas under tillämpliga upphovsrätt, varumärken och andra äganderätt (inklusive men inte begränsat till, immateriella rättigheter. Kopiering, omfördelning, publicering eller försäljning av någon del av webbplatsen, innehållet och / eller tjänsterna är strängt förbjudet. Systematisk hämtning av material från webbplatsen, innehållet och / eller tjänsterna med automatiserade medel eller någon annan form av skrapning eller datautvinning för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från oss Det är förbjudet att. Du förvärvar inte äganderätt till innehåll, dokument, programvara, tjänster eller annat material som visas på eller via webbplatsen, innehållet och / eller tjänsterna. Att publicera information eller material på webbplatsen eller genom och genom tjänsterna av oss utgör inte ett avstående från någon rättighet till eller till sådan information och / eller material. Vårt namn och logotyp och all tillhörande grafik, ikoner och servicenamn är våra varumärken. Alla andra varumärken som visas på webbplatsen eller av och genom tjänsterna tillhör respektive ägare. Användningen av något varumärke utan tillämplig ägares uttryckliga skriftliga medgivande är strängt förbjudet.

KONFIDENTIELL INFORMATION

Med konfidentiell information avses all konfidentiell och skyddad information från en part, oavsett om den är muntlig eller skriftlig, vilken betecknas eller identifieras som konfidentiell eller som rimligen bör förstås konfidentiell med tanke på informationens art och omgivande omständigheter, men ska inte innehålla information som är (1) allmänt känd för allmänheten utan överträdelse nedan; (2) var känd före avslöjandet nedan utan begränsning av avslöjandet; (3) utvecklat oberoende utan intrång nedan; eller (4) mottas med rätta från en tredje part utan några begränsningar för avslöjande. Parterna ska endast använda konfidentiell information för att fullgöra sina skyldigheter. Vi kommer inte att sälja förstapartsdata utan samtycke.

Skyldigheten att skydda konfidentiell information ska löpa ut ett (1) år från den dag då avtalet upphör.

HYPERLÄNKNING TILL WEBBPLATSEN, SAMMÄRKNING, "INRAMNING" OCH / ELLER HÄNVISNING AV FÖRBUDEN

Om inte uttryckligen godkänns av oss får ingen hyperlänka webbplatsen, eller delar av den (inklusive men inte begränsat till, logotyper, varumärken, varumärke eller upphovsrättsskyddat material), till deras webbplats eller webbplats av någon anledning. Dessutom är det "strikt förbjudet att" inrama "webbplatsen och / eller referera till Uniform Resource Locator (" URL ") på webbplatsen i alla kommersiella eller icke-kommersiella medier utan vårt föregående, uttryckliga, skriftliga tillstånd. Du samtycker specifikt till att samarbeta med webbplatsen för att ta bort eller upphöra, i förekommande fall, sådant innehåll eller aktivitet. Du erkänner härmed att du är ansvarig för alla skador som är förknippade med detta.

REDIGERING, RADERING OCH MODIFIERING

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande utan föregående meddelande redigera och / eller radera alla dokument, information eller annat innehåll som visas på webbplatsen.

VILLKOR

WEBBPLATSEN, TJÄNSTER, INNEHÅLL, NÅGRA TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU KAN FÅ FRÅN EN AV VÅRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER OCH / ELLER ANDRA PRODUKTER OCH / ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA FÖR WEBBPLATSEN ERBJUDANDE TILL DIG PÅ EN "SOM ÄR ”OCH“ SOM TILLGÄNGLIGA ”GRUNDLÄGGANDE OCH ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA och UNDERFÖRSTÅLDA, FRISKRIVS FÖR FULLSTA UTFÖRANDE TILLÅTNA I FÖLJANDE AV GÄLLANDE LAG (INKLUDERANDE, MEN INTE BEGRÄNSADE FÖR FRISKRIVNING AV NÅGON GARANTIER FÖR FÖRSÄLJNINGSFÖRFARANDE OCH FÖRSÄKRING AV FÖRSÄLJNINGSFÖRFARANDE ELLER FITNESS FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE). SÄRSKILT, MEN INTE SOM EN BEGRÄNSNING AV DETTA, GÖR VI INGEN GARANTI ATT: (A) WEBBPLATSEN, TJÄNSTER, INNEHÅLL, NÅGRA TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU KAN FÅ FRÅN EN AV VÅRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER OCH / ELLER ANDRA PRODUKTER OCH / ELLER ANDRA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN SÖKA PÅ WEBBPLATSEN MÖTER DINA KRAV; (B) WEBBPLATSEN, TJÄNSTER, INNEHÅLL, NÅGRA TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU KAN FÅ TILLBAKA FRÅN EN AV VÅRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER, OCH / ELLER NÅGRA PRODUKTER OCH / ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA FÖR ATT WEBBPLATSEN FÖRESKRIVS, SÄKER ELLER FELFRI; (C) DU KVALIFIERAR FÖR TJÄNSTERNA; ELLER (D) RESULTATEN SOM KAN ERHÅLLAS FRÅN ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN, TJÄNSTER, INNEHÅLL, NÅGRA TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU KAN FÅ FRÅN EN AV VÅRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER, och / ELLER ANDRA PRODUKTER OCH / ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN FÅ ANSÖK FÖR GENOM WEBBPLATSEN VARA RÄTT ELLER PÅLITLIG. WEBBPLATSEN, TJÄNSTER, INNEHÅLL, NÅGRA TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU KAN FÅ FRÅN EN AV VÅRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER OCH / ELLER ANDRA PRODUKTER OCH / ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA FÖR WEBBPLATSEN KAN INNEHÅLLA FEL, FEL ELLER PROBLEM BEGRÄNSNINGAR. Vi kommer inte att vara ansvariga för tillgängligheten för den underliggande internetanslutningen som är kopplad till webbplatsen. INGEN RÅD ELLER INFORMATION, VID MUNTLIGT ELLER SKRIFTLIGT, FÅR FÖR DIG FRÅN VI, NÅGON AV DENNA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER ELLER ANDRA VID HEMSIDAN ELLER FRÅN WEBBPLATSEN, SKAPAR EN GARANTI INTE UTTRYCKLIGT I AVTALET.

ANSVARSFRISKRIVNING FÖR HARM orsakad av nedladdningar

Besökare laddar ner information från webbplatsen på egen risk. Vi ger ingen garanti för att sådana nedladdningar inte innehåller korrupta datorkoder inklusive, men inte begränsat till, virus och maskar.

ANSVARSBEGRÄNSNING

DU FÖRDRAR UTTRYCKLIGT OCH GODKÄNNER ATT VI INTE SKALL ANSVARAS FÖR DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA, FÖLJANDE OCH / ELLER EXEMPELLA SKADOR INKLUDERANDE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, SKADOR FÖR TAP AV FÖRDELAR, GOODWILL DATA ELLER ÖVRIGA IMMATERIELLA FÖRluster (även om vi har fått råd om sådana skador), så långt det är tillåtet enligt lag för: (A) ANVÄNDNING ELLER oförmåga att använda webbplatsen, tjänster, innehåll, någon tredje produkt ATT DU KAN FÅ FRÅN EN AV VÅRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER, OCH / ELLER ANDRA PRODUKTER OCH / ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA FÖR WEBBPLATSEN; (B) KOSTNADER FÖR UPPHANDLING AV VAROR OCH TJÄNSTER SOM ERSÄTTAS FÖR ALLA VAROR, DATA, INFORMATION OCH / ELLER TJÄNSTER KÖPTA ELLER FÅR FRÅN ELLER TRANSAKTIONER INGÅNG TILL WEBBPLATSEN; (C) ATT KVALIFIERA FÖR TJÄNSTER ELLER TREDJEPARTSPRODUKTER FRÅN NÅGRA AV VÅRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER ELLER NÅGON FÖLJANDE FÖRNÄRING AV TREDJEPARTSPRODUKTER FRÅN SAMMA; (D) DEN Obehöriga ÅTGÄNGEN TILL ELLER ÄNDRING AV DINA REGISTRERINGSDATA; OCH (E) NÅGON ANDRA FRÅGOR FÖR OVERHÅLLET ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN, TJÄNSTER, INNEHÅLL, NÅGRA TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU KAN FÅ TILL EN AV VÅRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER, och / eller NÅGRA PRODUKTER OCH / ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANVÄNDA FÖR HEMSIDAN. DENNA BEGRÄNSNING GÄLLER FÖR ALLA ÅTGÄRDSÅRSAKER, I AGGREGATET INKLUDERAR, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, AVTALSBRUT, GARANTIBRYT, OTRONLIGHET, STRINKT ANSVAR, FELTFÖRSÄLJNINGAR OCH ALLA ANDRA TORTER. DU FRIGÖR HÄRIGEN OSS OCH ALLA VÅRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER FRÅN ALLA OCH ALLA SKYLDIGHETER, SKULDER OCH ANSVAR UTOM BEGRÄNSNINGEN HÄR. OM GÄLLANDE LAG INTE TILLÅTER SÅDAN BEGRÄNSNING, VÅRT MAXIMALA ANSVAR TILL DIG UNDER NÅGON OCH ALLA OMSTÄNDIGHETER FÅR FEMM HUNDRA DOLLAR ($ 500.00). NEGATIONEN AV SKADOR SOM BESKRIVS OVAN ÄR EN GRUNDLÄGGANDE ELEMENT AV GRUNDEN FÖR FÖRDELEN MELLAN DIG OCH OSS. Oförmågan att använda WEBBPLATSEN, TJÄNSTER, INNEHÅLL, NÅGRA TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU FÅR FRÅN EN AV VÅRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER OCH / ELLER ÖVRIGA PRODUKTER OCH / ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA FÖR ATT WEBBPLATSEN INTE SKALL ANVÄNDAS DU UTAN SÅDAN BEGRÄNSNINGAR.

SKADEERSÄTTNING

Du samtycker till att hålla oss, våra föräldrar, dotterbolag och dotterbolag, och var och en av deras respektive medlemmar, befattningshavare, styrelseledamöter, anställda, ombud, co-branders och / eller andra partners skadelös från och mot alla krav, utgifter ( inklusive rimliga advokatavgifter), skador, kostymer, kostnader, krav och / eller bedömningar som helst, som görs av någon tredje part på grund av eller som härrör från: (a) din användning av webbplatsen, tjänsterna eller innehållet; (b) ditt brott mot avtalet; och / eller (c) din kränkning av någon annan persons och / eller enhetens rättigheter. Bestämmelserna i denna paragraf är till förmån för var och en av våra föräldrar, dotterbolag och / eller dotterbolag och var och en av deras respektive befattningshavare, styrelseledamöter, medlemmar, anställda, ombud, aktieägare, licensgivare, leverantörer och / eller advokater. Var och en av dessa individer och enheter ska ha rätt att göra gällande och genomdriva dessa bestämmelser direkt mot dig för dess egen räkning.

TREDJEPARTSWebbplatser

Webbplatsen kan tillhandahålla länkar till och / eller hänvisa dig till andra internetwebbplatser och / eller resurser inklusive, men inte begränsat till, de som ägs och drivs av tredjepartsleverantörer. Eftersom vi inte har någon kontroll över sådana tredjepartswebbplatser och / eller resurser erkänner du och godkänner härmed att vi inte är ansvariga för tillgången till sådana tredjepartswebbplatser och / eller resurser. Dessutom stöder vi inte och är inte ansvariga för några villkor, sekretesspolicyer, innehåll, reklam, tjänster, produkter och / eller annat material på eller tillgängligt från sådana tredje parts webbplatser eller resurser, eller för skador och / eller förluster som uppstår därav.

PRIVATPOLITIK / BESÖKARINFORMATION

Användning av webbplatsen och alla kommentarer, feedback, information, registreringsdata och / eller material som du skickar via eller i samband med webbplatsen är föremål för vår integritetspolicy. Vi förbehåller oss rätten att använda all information om din användning av webbplatsen och all annan personlig identifierbar information som tillhandahålls av dig, i enlighet med villkoren i vår integritetspolicy och tillämpliga dataskyddslagar.

RÄTTSLIG VARNING

Varje försök från enskild person, oavsett om vår kund är, att skada, förstöra, manipulera, vandalisera och / eller på annat sätt störa webbplatsens drift, är ett brott mot straffrättslig och civilrättslig lag och vi kommer flitigt sträva efter alla åtgärder i detta avseende mot någon kränkande person eller enhet i största möjliga utsträckning enligt lag och i eget kapital.

VAL AV LAG OCH PLATS

Detta avtal ska regleras av och tolkas i alla avseenden i enlighet med lagstiftningen i Storbritannien. Parterna kommer i god tro att försöka förhandla fram en lösning på alla krav eller tvister mellan dem som uppstår på grund av eller i samband med detta avtal. Om parterna inte kommer överens om villkoren för förlikning, kommer parterna att underkasta tvisten uteslutande för konfidentiella skiljeförfaranden av en enda skiljeman enligt ICC-reglerna i London vars beslut ska vara slutgiltigt och bindande. Ingen av parterna får göra anspråk hos sin lokala domstol eller något annat forum.

Tillägg till dataskydd

Detta tillägg till dataskydd ("tillägg") ingår i våra villkor ("huvudavtal").

Termerna som används i detta tillägg ska ha de betydelser som anges i detta tillägg. Begrepp med stora bokstäver som inte på annat sätt definieras häri ska ha den innebörd som ges i avtalet. Med undantag av nedanstående ändringar ska villkoren i Avtalet förbli i full kraft. Med hänsyn till de ömsesidiga skyldigheter som anges häri överenskommer parterna härmed att villkoren nedan ska läggas till som ett tillägg till avtalet. Om inte annat framgår av sammanhanget, hänvisas i detta tillägg till avtalet till avtalet, ändrat av och inklusive detta tillägg.

  1. Definitioner

1.1 I detta tillägg ska följande termer ha de betydelser som anges nedan och besläktade termer ska tolkas i enlighet därmed:

1.1.1 ”Tillämplig lag” betyder (a) Europeiska unionens eller medlemsstaternas lagar med avseende på personuppgifter för vilka den registrerade är föremål för EU: s dataskyddslagar; och (b) all annan tillämplig lag med avseende på personuppgifter som omfattas av någon annan dataskyddslagstiftning;

1.1.2 “Controller” avser den enhet som bestämmer syften och medel för behandlingen av personuppgifter.

1.1.3 ”Dataskyddslagar” betyder EU: s dataskyddslagar och, i den utsträckning som är tillämpligt, dataskydds- eller sekretesslagar i något annat land;

1.1.4 "EU: s dataskyddslagar" betyder EU-direktiv 95/46 / EG, som införlivats i nationell lagstiftning i varje medlemsstat och i dess ändrade form, ersättas eller ersätts då och då, inklusive genom GDPR och lagar som genomför eller kompletterar GDPR ;

1.1.5 ”GDPR” betyder EU: s allmänna dataskyddsförordning 2016/679;

1.2 Termerna, "Registrerad", "Medlemsstat", "Personuppgifter", "Personuppgiftsintrång" och "Bearbetning" ska ha samma betydelse som i GDPR, och deras besläktade termer ska tolkas i enlighet därmed.

 2. Insamling och behandling av personuppgifter

2.1 vi ska:

2.1.1 följa alla tillämpliga dataskyddslagar vid behandling av personuppgifter;

2.1.2 representerar och garanterar att det:

2.1.2.1 har alla nödvändiga behörigheter och samtycke från berörda registrerade på uppdrag av oss i enlighet med tillämpliga lagar för att lagligt tillåta att vi samlar in, behandlar och delar personuppgifter via tjänsterna för de ändamål som avses i avtalet inklusive detta tillägg.

2.1.2.2 ska alltid tillhandahålla en mekanism för att erhålla sådant samtycke från registrerade och en mekanism för registrerade att återkalla sådant samtycke, allt i enlighet med tillämplig lag.

2.1.2.3 ska registrera och meddela allt samtycke och återkallande av samtycke från registrerade i enlighet med tillämplig lag.

2.1.2.4 ska, publicera, underhålla och följa en allmänt tillgänglig sekretesspolicy.

2.1.2.5 erkänner att inte tillhandahålla tjänsterna till barn under 18 år (XNUMX).

3. Säkerhet

3.1 Med hänsyn till teknikens ståndpunkt, kostnaderna för genomförandet och bearbetningens art, omfattning, sammanhang och syften samt risken för varierande sannolikhet och svårighetsgrad för fysiska personers rättigheter och friheter, kommer vi att implementera lämplig teknisk och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig för den risken, inklusive, i förekommande fall, de åtgärder som avses i artikel 32 i GDPR.

3.2 Vid bedömningen av lämplig säkerhetsnivå kommer vi särskilt att ta hänsyn till de risker som behandlas, särskilt från ett personuppgiftsbrott.

 4. Underbearbetning

4.1 Varje webbplatsanvändare bemyndigar oss att utse (och tillåta varje underprocessor som utses i enlighet med detta avsnitt att utse) underprocessorer i enlighet med detta avsnitt och eventuella begränsningar i avtalet.

4.2 När det gäller varje underprocessor som utsetts av oss ska vi se till att överenskommelsen mellan oss och underprocessorn styrs av ett skriftligt avtal inklusive villkor som erbjuder åtminstone samma skyddsnivå för personuppgifter som de som anges i detta tillägg och uppfylla kraven i artikel 28 i GDPR;

 5. Den registrerades rättigheter Med hänsyn till bearbetningens natur hjälper vi när det är möjligt att svara på förfrågningar om att utöva den registrerades rättigheter enligt dataskyddslagarna.

 6. Brott mot personuppgifter

6.1 Vi kommer omedelbart att informera den registrerade utan onödigt dröjsmål, när vi blir medvetna om ett personuppgiftsöverträdelse som påverkar den registrerades personuppgifter, för att informera de registrerade om personuppgiftsöverträdelsen enligt dataskyddslagarna. Vi hjälper också till att undersöka, mildra och avhjälpa varje sådant personuppgiftsbrott.

7. XNUMX. Allmänna villkor

7.1 Parterna i detta tillägg underkänner sig härmed det val av jurisdiktion som anges i avtalet med avseende på eventuella tvister eller påståenden som uppstår enligt detta tillägg, inklusive tvister om dess existens, giltighet eller upphörande eller konsekvenserna av dess ogiltighet; och detta tillägg och alla utomobligatoriska eller andra förpliktelser som härrör från eller i samband med det regleras av lagarna i landet eller territoriet som anges för detta ändamål i avtalet.

7.2 Om någon bestämmelse i detta tillägg är ogiltig eller inte verkställbar, förblir resten av detta tillägg giltig och i kraft. Den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen ska antingen (i) ändras vid behov för att säkerställa dess giltighet och verkställbarhet, samtidigt som parternas intentioner bevaras så nära som möjligt eller, om detta inte är möjligt, (ii) tolkas på ett sätt som om den ogiltiga eller en verkställbar del hade aldrig hållits där.

TILL BEKRÄFTELSE HÄRFÅR ingår detta tillägg och blir en bindande del av avtalet med verkan från det datum som först anges ovan.