Regulamin

Dziękujemy za odwiedzenie naszej   („Storna”), na której znalazłeś link do tych Regulamin („Witryna”) oraz do naszego Polityka prywatności („Polityka prywatności”). Strona jest naszą własnością (określaną łącznie jako „my”, „nasz” lub „nas”) i możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [email chroniony].

Zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków („Warunki użytkowania”) w całości, gdy uzyskujesz dostęp do Strony lub zamawiasz produkt i/lub usługę za pośrednictwem Strony („Usługi Sprzedawcy” oraz wraz z Usługami subskrypcji, zgodnie z definicją poniżej, „Usługi”), Politykę prywatności („Polityka prywatności”), a także wszelkie inne zasady operacyjne, polityki, cenniki i inne dodatkowe warunki lub dokumenty, które mogą być okresowo publikowane (łącznie, „Umowa”).

Prosimy o uważne zapoznanie się z pełnymi warunkami Umowy. Jeśli nie zgadzasz się z Umową w całości, nie jesteś upoważniony do korzystania z Usług i/lub Strony w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek formie. W SZCZEGÓLNOŚCI ODMAWIAMY DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I/LUB NASZYCH USŁUG JAKIEJKOLWIEK OSOBOM OBJĘTYM USTAWĄ O OCHRONIE PRYWATNOŚCI DZIECI W INTERNECIE Z 1998 R., ZE ZMIANAMI („COPPA”) I ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ODMOWY DOSTĘPU DO USŁUG I/LUB STRONY INTERNETOWEJ DLA KAŻDEJ OSOBY, WEDŁUG WŁASNEGO I WYŁĄCZNEGO UZNANIA.

ZAKRES I MODYFIKACJA UMOWY

Niniejszym wyrażasz zgodę na warunki określone w Umowie w odniesieniu do korzystania z naszej Strony. Umowa stanowi całość i jedyną umowę między Tobą a nami w odniesieniu do korzystania przez Ciebie ze Strony i zastępuje wszystkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, oświadczenia, gwarancje i/lub porozumienia dotyczące Strony.

Należy pamiętać, że niniejsze Warunki mogą od czasu do czasu ulec zmianie. Jeśli zmienimy niniejsze Warunki, poinformujemy Cię o możliwościach wyboru, jakie możesz mieć w wyniku takich zmian. Opublikujemy również informację o zmianie niniejszych Warunków. Dalsze korzystanie ze Strony i/lub naszych Usług oznacza, że w pełni zgadzasz się przestrzegać wszystkich warunków zawartych w Umowie obowiązującej w tym czasie. Twoim obowiązkiem jest częste sprawdzanie tej strony pod kątem aktualizacji i/lub zmian.

WYMAGANIA

Strona i nasze Usługi są dostępne wyłącznie dla osób fizycznych, które mogą zawierać prawnie wiążące umowy na mocy obowiązującego prawa. Strona i Usługi nie są przeznaczone do użytku przez osoby poniżej osiemnastego (18) roku życia. Jeśli nie masz ukończonych osiemnastu (18) lat, nie masz uprawnień do korzystania i/lub uzyskiwania dostępu do Strony i/lub Usług.

OPIS USŁUG

Usługi subskrypcji

Z zastrzeżeniem warunków Umowy, rejestrując się na Stronie i otrzymując od nas zgodę, możesz uzyskać lub próbować uzyskać, za opłatą lub bezpłatnie, Usługi subskrypcyjne. Usługi subskrypcji będą dostarczać Ci treści wiadomości e-mail, tekst i inne materiały („Treści subskrypcji”) związane z marketingiem online dostarczane przez nas i partnerów zewnętrznych („Dostawcy zewnętrzni”). To NIE jest porada inwestycyjna. Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania Treści subskrypcyjnych, po prostu napisz do nas. Korzystając z Treści subskrypcji i/lub jakichkolwiek Usług subskrypcji, Użytkownik niniejszym rozumie i zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności w żaden sposób za dokładność, kompletność lub stosowność Treści subskrypcji, Usług subskrypcji ani niemożności korzystania z Usługi subskrypcji i/lub Treść subskrypcji. Niniejszym rozumiesz, zgadzasz się i potwierdzasz, że nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie, żadnych użytkowników końcowych ani żadnej strony trzeciej za żadne roszczenia w związku z Usługami subskrypcji.

Usługi dostawców i stron trzecich

Wypełniając odpowiednie formularze zamówienia, możesz uzyskać lub próbować uzyskać określone produkty i/lub usługi ze Strony. Produkty i/lub usługi prezentowane na Stronie mogą zawierać opisy dostarczane bezpośrednio przez dostawców zewnętrznych lub dystrybutorów takich produktów. Nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że opisy takich przedmiotów są dokładne lub kompletne. Niniejszym rozumiesz i zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności w żaden sposób za niemożność uzyskania produktów i/lub usług ze Strony ani za jakiekolwiek spory ze sprzedawcą produktu, dystrybutorem i konsumentami końcowymi. Rozumiesz i zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek roszczenia w związku z jakimkolwiek produktem i / lub usługami oferowanymi na Stronie.

Ogólne

Informacje, które musisz podać w związku z rejestracją w Usługach, mogą obejmować między innymi niektóre lub wszystkie z poniższych: (a) pełne imię i nazwisko; b) nazwa firmy; (c) adres e-mail; (d) adres pocztowy (i adres rozliczeniowy, jeśli jest inny); e) numer telefonu domowego; (f) służbowy numer telefonu; g) numer faksu; (h) informacje o karcie kredytowej; i/lub (i) wszelkie inne informacje wymagane w odpowiednim formularzu rejestracyjnym („Dane rejestracyjne usługi”). Zgadzasz się na podanie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych Danych rejestracyjnych usługi. Mamy prawo odrzucić wszelkie Dane rejestracyjne usługi, jeśli zostanie ustalone, według naszego wyłącznego uznania, że: (i) naruszyłeś jakąkolwiek część Umowy; i/lub (ii) podane dane rejestracyjne usługi są niekompletne, fałszywe, zduplikowane lub w inny sposób niedopuszczalne. Możemy zmienić kryteria danych rejestracyjnych w dowolnym momencie, według własnego uznania.

O ile wyraźnie nie określono inaczej, wszelkie przyszłe oferty udostępnione użytkownikowi na Stronie, które ulepszają obecne funkcje, podlegają Umowie. Rozumiesz i zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności w żaden sposób za niemożność korzystania z Usług i/lub kwalifikowania się do nich. Rozumiesz i zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub przerwanie jakichkolwiek Usług lub innych produktów, usług lub promocji oferowanych przez nas i/lub któregokolwiek z naszych Zewnętrznych dostawców. Rozumiesz i zgadzasz się, że odmowa korzystania ze Strony jest Twoim jedynym prawem i środkiem zaradczym w odniesieniu do wszelkich sporów, które możesz mieć z nami.

UDZIELENIE LICENCJI

Jako użytkownik Strony otrzymujesz niewyłączną, niezbywalną, odwołalną i ograniczoną licencję na dostęp i korzystanie ze Strony, treści i powiązanych materiałów zgodnie z Umową. Możemy wypowiedzieć niniejszą licencję w dowolnym momencie z dowolnego powodu. Możesz korzystać ze Strony i treści na jednym komputerze do własnego, niekomercyjnego użytku. Żadna część Strony, treści i/lub Usług nie może być powielana w jakiejkolwiek formie ani włączana do jakiegokolwiek elektronicznego lub mechanicznego systemu wyszukiwania informacji. Nie możesz używać, kopiować, emulować, klonować, wypożyczać, dzierżawić, sprzedawać, modyfikować, dekompilować, dezasemblować, odtwarzać kodu ani przenosić Strony, treści i/lub Usług ani żadnej ich części. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w Umowie. Nie możesz używać żadnego urządzenia, oprogramowania ani procedury, aby zakłócać lub próbować zakłócać prawidłowe działanie Strony. Nie możesz podejmować żadnych działań, które nakładają nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na naszą infrastrukturę. Twoje prawo do korzystania ze Strony, treści i/lub Usług nie podlega przeniesieniu.

PRAWA WŁASNOŚCI

Treść, organizacja, grafika, projekt, kompilacja, tłumaczenie magnetyczne, konwersja cyfrowa, oprogramowanie, usługi i inne kwestie związane ze Stroną, treścią i Usługami są chronione odpowiednimi prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami własności (w tym między innymi Prawa własności intelektualnej. Kopiowanie, redystrybucja, publikacja lub sprzedaż jakiejkolwiek części Strony, treści i/lub Usług jest surowo zabronione. Systematyczne pobieranie materiałów ze Strony, treści i/lub Usług za pomocą środków automatycznych lub jakiejkolwiek innej formy pozyskiwania lub ekstrakcji danych w celu stworzenia lub skompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, zbioru, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody jest zabronione. Nie nabywasz praw własności do jakichkolwiek treści, dokumentów, oprogramowania, usług lub innych materiałów przeglądanych na Stronie lub za jej pośrednictwem, treści i/lub Usług. Publikowanie przez nas informacji lub materiałów w Witrynie lub za pośrednictwem Usług nie stanowi zrzeczenia się jakichkolwiek praw do takich informacji i/lub materiałów. Nasza nazwa i logo oraz wszystkie powiązane grafiki, ikony i nazwy usług są naszymi znakami towarowymi. Wszystkie inne znaki towarowe pojawiające się na Stronie lub za pośrednictwem Usług są własnością ich odpowiednich właścicieli. Używanie jakiegokolwiek znaku towarowego bez wyraźnej pisemnej zgody odpowiedniego właściciela jest surowo zabronione.

POUFNE INFORMACJE

Informacje poufne oznaczają wszelkie poufne i zastrzeżone informacje strony, ustne lub pisemne, które są oznaczone lub zidentyfikowane jako poufne lub które w uzasadniony sposób należy rozumieć jako poufne, biorąc pod uwagę charakter informacji i towarzyszące im okoliczności, ale nie obejmują informacji, która jest (1) ogólnie znana opinii publicznej bez naruszenia niniejszej Umowy; (2) były znane przed ujawnieniem poniżej bez ograniczeń w ujawnianiu; (3) niezależnie opracowane bez naruszenia niniejszych Warunków; lub (4) zostały zgodnie z prawem otrzymane od strony trzeciej bez żadnych ograniczeń w ujawnianiu. Strony będą wykorzystywać informacje poufne wyłącznie w celu wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Nie będziemy sprzedawać danych bez zgody.

Obowiązek ochrony Informacji Poufnych wygasa po upływie 1 (jednego) roku od dnia rozwiązania Umowy.

HIPERŁĄCZA DO STRONY INTERNETOWEJ, CO-BRANDING, „FRAMING” I/LUB ODNIESIENIA DO STRONY INTERNETOWEJ ZABRONIONE

Bez naszego wyraźnego upoważnienia, nikt nie może z jakiegokolwiek powodu umieszczać hiperłączy do Strony lub jej części (w tym między innymi logotypów, znaków towarowych, znakowania lub materiałów chronionych prawami autorskimi) na swojej witrynie internetowej lub miejsca w sieci. Ponadto surowo zabronione jest umieszczanie Strony w ramkach i/lub odwoływanie się do Uniform Resource Locator („URL”) Strony w jakichkolwiek komercyjnych lub niekomercyjnych mediach bez naszej uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody. W szczególności zgadzasz się współpracować ze Stroną w celu usunięcia lub zaprzestania, w stosownych przypadkach, wszelkich takich treści lub działań. Niniejszym potwierdzasz, że ponosisz odpowiedzialność za wszelkie szkody z tym związane.

EDYCJA, USUWANIE I MODYFIKACJA

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, bez uprzedniego powiadomienia, do edytowania i/lub usuwania wszelkich dokumentów, informacji lub innych treści pojawiających się na Stronie.

OŚWIADCZENIE

STRONA INTERNETOWA, USŁUGI, TREŚĆ, WSZELKIE PRODUKTY OSÓB TRZECICH, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH I/LUB WSZELKIE INNE PRODUKTY I/LUB USŁUGI, O KTÓRE MOŻESZ WNIOSKOWAĆ ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ, SĄ UDOSTĘPNIANE W STANIE „TAK JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” ORAZ WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE I DOROZUMIANE, SĄ WYŁĄCZONE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRAWAMI (W TYM MIĘDZY INNYMI WYŁĄCZENIE WSZELKICH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I/ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU). W SZCZEGÓLNOŚCI, ALE NIE WYŁĄCZNIE, NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI, ŻE: (A) STRONA INTERNETOWA, USŁUGI, TREŚĆ, JAKIEKOLWIEK PRODUKTY OSÓB TRZECICH, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH, I/LUB JAKIEKOLWIEK INNE PRODUKTY I/ LUB USŁUGI, O KTÓRE MOŻESZ WNIOSKOWAĆ ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ, SPEŁNIĄ TWOJE WYMAGANIA; (B) STRONA INTERNETOWA, USŁUGI, TREŚĆ, WSZELKIE PRODUKTY OSÓB TRZECICH, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH I/LUB JAKIEKOLWIEK INNE PRODUKTY I/LUB USŁUGI, O KTÓRE MOŻESZ WNIOSKOWAĆ ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ BĘDĄ NIEPRZERWANIE, TERMINOWO DOSTĘPNE, BEZPIECZNE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW; (C) KWALIFIKUJESZ SIĘ DO USŁUG; LUB (D) WYNIKI, KTÓRE MOGĄ BYĆ UZYSKANE PODCZAS KORZYSTANIA ZE STRONY, USŁUG, TREŚCI, JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW OSÓB TRZECICH, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH, I/LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH PRODUKTÓW I/LUB USŁUG, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ BĘDZIE DOKŁADNA LUB NIEZAWODNA. STRONA INTERNETOWA, USŁUGI, TREŚĆ, WSZELKIE PRODUKTY OSÓB TRZECICH, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH I/LUB JAKIEKOLWIEK INNE PRODUKTY I/LUB USŁUGI, O KTÓRE MOŻESZ WNIOSKOWAĆ ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ, MOGĄ ZAWIERAĆ BŁĘDY, PROBLEMY LUB INNE OGRANICZENIA. NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI ZA DOSTĘPNOŚĆ POŁĄCZENIA INTERNETOWEGO POWIĄZANEGO ZE STRONĄ INTERNETOWĄ. ŻADNA PORADA ANI INFORMACJA, USTNA LUB PISEMNA, UZYSKANA PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD NAS, JEGO DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH LUB W INNY SPOSÓB ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ LUB ZE STRONY INTERNETOWEJ NIE STANOWI JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, KTÓRA NIE JEST WYRAŹNIE OKREŚLONA W UMOWIE.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SPOWODOWANE POBIERANIEM

Odwiedzający pobierają informacje ze Strony na własne ryzyko. Nie gwarantujemy, że takie pliki do pobrania są wolne od szkodliwych kodów komputerowych, w tym między innymi wirusów i robaków.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI JAKICHKOLWIEK OSÓB TRZECICH ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, WTÓRNE I/LUB PRZYKŁADOWE SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI SZKODY ZA UTRATĘ ZYSKÓW, WARTOŚCI, UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB INNYCH STRAT NIEMATERIALNYCH (NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD), W NAJWIĘKSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZA: (A) KORZYSTANIE LUB NIEMOŻNOŚĆ KORZYSTANIA ZE STRONY, USŁUG, TREŚCI, JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW OSÓB TRZECICH, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH I/LUB JAKIEKOLWIEK INNE PRODUKTY I/LUB USŁUGI, O KTÓRE MOŻESZ WNIOSKOWAĆ ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ; (B) KOSZTÓW NABYCIA ZASTĘPCZYCH TOWARÓW I USŁUG WYNIKAJĄCYCH Z ZASTĄPIENIA JAKICHKOLWIEK TOWARÓW, DANYCH, INFORMACJI I/LUB USŁUG ZAKUPIONYCH LUB OTRZYMANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ LUB TRANSAKCJI ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ; (C) BRAKU KWALIFIKACJI DO USŁUG LUB PRODUKTÓW OSÓB TRZECICH DOWOLNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH LUB JAKIEJKOLWIEK PÓŹNIEJSZEJ ODMOWY PRODUKTÓW OSÓB TRZECICH; (D) NIEUPOWAŻNIONEGO DOSTĘPU LUB MODYFIKACJI TWOICH DANYCH REJESTRACYJNYCH; ORAZ (E) WSZELKIE INNE SPRAWY ZWIĄZANE Z NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA ZE STRONY, USŁUG, TREŚCI, WSZELKICH PRODUKTÓW OSÓB TRZECICH, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH, I/LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH PRODUKTÓW I/LUB USŁUG, Z KTÓRYCH MOŻESZ ZASTOSOWAĆ ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ. NINIEJSZE OGRANICZENIE MA ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH PRZYCZYN DZIAŁAŃ, ŁĄCZNIE, W TYM MIĘDZY INNYMI, NARUSZENIE UMOWY, NARUSZENIE GWARANCJI, ZANIEDBANIE, ŚCISŁA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, NIEPRAWIDŁOWE OŚWIADCZENIA ORAZ WSZELKIE I WSZYSTKIE INNE CZYNY ZABRONIONE. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM ZWALNIA NAS I WSZYSTKICH NASZYCH DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH OD WSZELKICH ZOBOWIĄZAŃ, ODPOWIEDZIALNOŚCI I ROSZCZEŃ PRZEKRACZAJĄCYCH OGRANICZENIA OKREŚLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. JEŚLI OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NIE ZEZWALA NA TAKIE OGRANICZENIE, NASZA MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA W KAŻDYCH OKOLICZNOŚCIACH WYNOSI PIĘĆSET DOLARÓW (500.00 USD). NEGOWANIE SZKÓD WYMIENIONYCH POWYŻEJ JEST FUNDAMENTALNYM ELEMENTEM UMOWY MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A NAMI. NIEMOŻNOŚĆ KORZYSTANIA ZE STRONY, USŁUG, TREŚCI, JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW OSÓB TRZECICH, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH I/LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH PRODUKTÓW I/LUB USŁUG, O KTÓRE MOŻESZ WNIOSKOWAĆ ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ, NIE ZOSTANIE DOSTARCZONA BEZ TAKICH OGRANICZEŃ.

ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zwolnić nas, naszych partnerów, podmioty zależne i stowarzyszone oraz każdego z ich odpowiednich członków, urzędników, dyrektorów, pracowników, agentów, współwłaścicieli marki i/lub innych partnerów z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, wydatków (w tym uzasadnione opłaty adwokackie), odszkodowań, pozwów, kosztów, żądań i/lub jakichkolwiek orzeczeń wydanych przez osoby trzecie z powodu lub w wyniku: (a) korzystania przez użytkownika ze Strony, Usług lub Treści; (b) naruszenia przez Ciebie Umowy; i/lub (c) naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek praw innej osoby i/lub podmiotu. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą nas i każdego z naszych partnerów, spółek zależnych i/lub stowarzyszonych oraz każdego z ich odpowiednich urzędników, dyrektorów, członków, pracowników, agentów, akcjonariuszy, licencjodawców, dostawców i/lub pełnomocników. Każda z tych osób i podmiotów ma prawo dochodzić i egzekwować te postanowienia bezpośrednio przeciwko Tobie we własnym imieniu.

STRONY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH

Strona internetowa może udostępniać łącza i/lub odsyłać do innych witryn internetowych i/lub zasobów, w tym między innymi stron będących własnością i obsługiwanych przez Dostawców Zewnętrznych. Ponieważ nie mamy kontroli nad takimi witrynami i/lub zasobami osób trzecich, niniejszym przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za dostępność takich witryn i/lub zasobów osób trzecich. Ponadto nie popieramy i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek warunki, polityki prywatności, treści, reklamy, usługi, produkty i/lub inne materiały dostępne na takich stronach internetowych lub zasobach osób trzecich ani za jakiekolwiek szkody i/lub straty z nich wynikające.

POLITYKA PRYWATNOŚCI/INFORMACJE DLA ODWIEDZAJĄCYCH

Korzystanie ze Strony oraz wszelkie komentarze, opinie, informacje, Dane rejestracyjne i/lub materiały, które przesyłasz za pośrednictwem Strony lub w związku z nią, podlegają naszej Polityce prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania wszystkich informacji dotyczących korzystania przez Ciebie ze Strony oraz wszelkich innych danych osobowych dostarczonych przez Ciebie, zgodnie z warunkami naszej Polityki prywatności i obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

OSTRZEŻENIE PRAWNE

Każda próba uszkodzenia, zniszczenia, manipulacji, dewastacji i/lub w inny sposób ingerencji w działanie Strony przez jakąkolwiek osobę, niezależnie od tego, czy jest to nasz klient czy nie, stanowi naruszenie prawa karnego i cywilnego i będziemy użyjemy wszelkich środków zaradczych w tym zakresie przeciwko jakiejkolwiek osobie fizycznej lub podmiotowi naruszającemu prawo w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo i słuszność.

WYBÓR PRAWA I WŁAŚCIWOŚCI MIEJSCOWEJ

Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana pod każdym względem zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii. Strony będą starały się w dobrej wierze wynegocjować ugodę w sprawie wszelkich roszczeń lub sporów między nimi wynikających z niniejszej Umowy lub w związku z nią. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia w sprawie warunków ugody, Strony poddadzą spór wyłącznie poufnemu postępowaniu arbitrażowemu prowadzonemu przez jedynego arbitra zgodnie z regulaminem ICC w Londynie, którego decyzja będzie ostateczna i wiążąca. Żadnej ze stron nie wolno wnosić powództwa do lokalnego sądu miejsca zamieszkania lub innego forum.

Dodatek dotyczący ochrony danych

Ten Aneks dotyczący ochrony danych („Aneks”) stanowi część naszych Warunków i zasad („Umowa główna”).

Terminy użyte w niniejszym Dodatku mają znaczenie określone w niniejszym Dodatku. Terminy pisane wielką literą, które nie zostały inaczej zdefiniowane w niniejszym dokumencie, mają znaczenie nadane im w Umowie. Z wyjątkiem poniższych zmian, warunki Umowy pozostają w pełnej mocy. Mając na uwadze wzajemne zobowiązania określone w niniejszym dokumencie, strony niniejszym postanawiają, że warunki określone poniżej zostaną dodane jako Aneks do Umowy. O ile z kontekstu nie wynika inaczej, odniesienia w niniejszym Aneksie do Umowy dotyczą Umowy w wersji zmienionej niniejszym Aneksem włącznie.

  1. Definicje

1.1 W niniejszym Aneksie następujące terminy mają znaczenie określone poniżej, a terminy pokrewne należy odpowiednio interpretować:

1.1.1 „Obowiązujące przepisy prawa” oznaczają (a) przepisy prawa Unii Europejskiej lub państw członkowskich w odniesieniu do wszelkich Danych osobowych, w odniesieniu do których osoba, której dane dotyczą, podlega unijnym przepisom o ochronie danych; oraz (b) wszelkie inne obowiązujące przepisy prawa w odniesieniu do wszelkich Danych Osobowych, które podlegają innym Przepisom o Ochronie Danych;

1.1.2 „Kontroler” oznacza podmiot ustalający cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych.

1.1.3 „Przepisy dotyczące ochrony danych” oznaczają unijne przepisy dotyczące ochrony danych oraz, w stosownym zakresie, przepisy dotyczące ochrony danych lub prywatności obowiązujące w dowolnym innym kraju;

1.1.4 „Przepisy UE dotyczące ochrony danych” oznaczają dyrektywę UE 95/46/WE, transponowaną do ustawodawstwa krajowego każdego państwa członkowskiego oraz wraz z poprawkami, zastępowanymi lub nadpisywanymi od czasu do czasu, w tym przez RODO oraz przepisy wdrażające lub uzupełniające RODO;

1.1.5 „RODO” oznacza Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych 2016/679;

1.2 Terminy „Osoba, której dane dotyczą”, „Państwo członkowskie”, „Dane osobowe”, „Naruszenie danych osobowych” i „Przetwarzanie” mają takie samo znaczenie jak w RODO, a ich pokrewne terminy należy odpowiednio interpretować.

 2. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

2.1 będziemy:

2.1.1 przestrzegać wszystkich obowiązujących Przepisów o ochronie danych podczas przetwarzania Danych osobowych;

2.1.2 oświadcza i gwarantuje, że:

2.1.2.1 posiada wszelkie niezbędne zezwolenia i zgody od odpowiednich osób, których dane dotyczą, w naszym imieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby zgodnie z prawem umożliwić nam gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie Danych Osobowych za pośrednictwem Usług w celach przewidzianych w Umowie, w tym w niniejszym Aneksie.

2.1.2.2 przez cały czas udostępnia mechanizm uzyskiwania takiej zgody od osób, których dane dotyczą, oraz mechanizm wycofania takiej zgody przez osoby, których dane dotyczą, wszystko zgodnie z Obowiązującymi przepisami prawa.

2.1.2.3 prowadzi rejestr i powiadamia o wszelkich zgodach i cofnięciach zgody osób, których dane dotyczą, zgodnie z Obowiązującymi przepisami prawa.

2.1.2.4 publikuje, utrzymuje i przestrzega publicznie dostępnej polityki prywatności.

2.1.2.5 oświadcza, że nie świadczy Usług dzieciom poniżej osiemnastego (18) roku życia.

 3. Bezpieczeństwo

3.1 Uwzględniając stan techniki, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele Przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, wdrażamy odpowiednie środki techniczne i środki organizacyjne zapewniające stopień bezpieczeństwa odpowiedni do tego ryzyka, w tym odpowiednio środki, o których mowa w art.32 ust.1 RODO.

3.2 Oceniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa, bierzemy pod uwagę w szczególności ryzyko związane z przetwarzaniem, w szczególności wynikające z naruszenia ochrony danych osobowych.

 4. Podwykonawstwo przetwarzania

4.1 Każdy Użytkownik Strony upoważnia nas do wyznaczenia (i zezwalania każdemu Podwykonawcy przetwarzania wyznaczonemu zgodnie z niniejszą sekcją na wyznaczenie) Podwykonawców przetwarzanie zgodnie z niniejszą sekcją i wszelkimi ograniczeniami w Umowie.

4.2 W odniesieniu do każdego wyznaczonego przez nas Podwykonawcy przetwarzania zapewniamy, że umowa między nami a Podwykonawcą przetwarzania jest regulowana pisemną umową zawierającą warunki zapewniające co najmniej taki sam poziom ochrony Danych osobowych, jak określono w niniejszym Aneksie oraz spełnienia wymogów art.28 ust.3 RODO;

 5. Prawa Podmiotu Danych biorąc pod uwagę charakter Przetwarzania, w miarę możliwości będziemy pomagać w odpowiadaniu na prośby Podmiotu Danych o skorzystanie z praw wynikających z Przepisów o Ochronie Danych.

 6. Naruszenie danych osobowych

6.1 Natychmiast i bez zbędnej zwłoki poinformujemy Podmiot danych, gdy dowiemy się o naruszeniu danych osobowych mającym wpływ na Dane osobowe Podmiotu, aby poinformować Podmioty o naruszeniu danych osobowych zgodnie z Przepisami o ochronie danych. Pomożemy również w dochodzeniu, łagodzeniu skutków i naprawie każdego takiego naruszenia danych osobowych.

 7. Warunki ogólne

7.1 Strony niniejszego Aneksu niniejszym poddają się wyborowi jurysdykcji przewidzianemu w Umowie w odniesieniu do wszelkich sporów lub roszczeń wynikających w jakikolwiek sposób z niniejszego Aneksu, w tym sporów dotyczących jego istnienia, ważności lub rozwiązania lub konsekwencji jego nieważności; a niniejszy Aneks oraz wszystkie zobowiązania pozaumowne lub inne wynikające z niego lub z nim związane podlegają prawu kraju lub terytorium określonego w tym celu w Umowie.

7.2 Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Aneksu okaże się nieważne lub niewykonalne, pozostała część niniejszego Aneksu pozostanie ważna i obowiązuje. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie albo (i) zmienione w zakresie niezbędnym do zapewnienia jego ważności i wykonalności, przy jak najwierniejszym zachowaniu intencji stron, albo, jeśli nie jest to możliwe, (ii) będzie interpretowane w taki sposób, jakby nieważne lub niewykonalna część nigdy nie była w nim zawarta.

NA DOWÓD CZEGO niniejszy Aneks zostaje zawarty i staje się wiążącą częścią Umowy ze skutkiem od daty określonej powyżej.

X