Warunki korzystania

Dziękujemy za odwiedzenie naszej   („Witryna”), na której znalazłeś link do tych Warunki korzystania („Witryna”) oraz do naszego Polityka Prywatności („Polityka prywatności”). Witryna internetowa jest naszą własnością (określanymi łącznie jako „my”, „nasz” lub „nas”) i możesz w każdej chwili skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [email chroniony].

Użytkownik zgadza się na przestrzeganie niniejszych Warunków („Warunki użytkowania”) w całości, gdy uzyskuje dostęp do Witryny lub zamawia produkt i / lub usługę za pośrednictwem Witryny („Usługi Sprzedawcy” oraz wraz z Usługami Subskrypcji, zgodnie z definicją poniżej, „Usługi”), Polityka prywatności („Polityka prywatności”), a także wszelkie inne zasady operacyjne, zasady, cenniki i inne dodatkowe warunki lub dokumenty, które mogą być okresowo publikowane (łącznie, porozumienie").

Prosimy o uważne zapoznanie się z pełnymi warunkami Umowy. Jeśli nie zgadzasz się z całością Umowy, nie jesteś upoważniony do korzystania z Usług i / lub Witryny w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek formie. W SZCZEGÓLNOŚCI ODMAWIAMY DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I / LUB NASZYCH USŁUG OSOBOM OBJĘTYM PRZEZ DZIECI USTAWĄ O OCHRONIE PRYWATNOŚCI W INTERNECIE Z 1998 R. Z ZMIANĄ („COPPA”) ORAZ ZASTRZEGAMY PRAWO DO ODMOWY DOSTĘPU DO USŁUG I / LUB WITRYNY INTERNETOWEJ KAŻDEJ OSOBIE, W JEDYNEJ I WYŁĄCZNEJ DYSKRECJI.

ZAKRES I ZMIANA UMOWY

Niniejszym wyrażasz zgodę na warunki określone w Umowie w odniesieniu do korzystania z naszej Witryny. Niniejsza Umowa stanowi całość i jedyną umowę między Tobą a nami w zakresie korzystania z Witryny i zastępuje wszystkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, oświadczenia, gwarancje i / lub porozumienia dotyczące Witryny.

Należy pamiętać, że niniejsze Warunki mogą od czasu do czasu ulec zmianie. Jeśli zmienimy niniejsze Warunki, poinformujemy Cię o możliwościach wyboru, jakie możesz mieć w wyniku takich zmian. Opublikujemy również powiadomienie, że niniejsze Warunki uległy zmianie. Dalsze korzystanie z Witryny i / lub naszych Usług oznacza, że ​​w pełni zgadzasz się przestrzegać wszystkich warunków zawartych w Umowie obowiązującej w tym czasie. Twoim obowiązkiem jest częste sprawdzanie tej strony pod kątem aktualizacji i / lub zmian.

WYMAGANIA

Witryna i nasze Usługi są dostępne tylko dla osób, które mogą zawierać prawnie wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem. Witryna i usługi nie są przeznaczone do użytku przez osoby poniżej osiemnastego (18) roku życia. Jeśli masz mniej niż osiemnaście (18) lat, nie masz pozwolenia na korzystanie i / lub dostęp do Witryny i / lub Usług.

OPIS USŁUG

Usługi subskrypcji

Z zastrzeżeniem warunków Umowy, rejestrując się w Serwisie i otrzymując od nas zgodę, możesz uzyskać lub próbować uzyskać, odpłatnie lub nieodpłatnie, Usługi Subskrypcji. Usługi subskrypcji dostarczą użytkownikowi treści wiadomości e-mail, tekstu i innych materiałów („Treść subskrypcji”) związanych z marketingiem online świadczonym przez nas i partnerów zewnętrznych („Dostawcy zewnętrzni”). To NIE jest porada inwestycyjna. Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania treści subskrypcji, po prostu napisz do nas. Korzystając z Treści subskrypcji i / lub jakichkolwiek Usług subskrypcyjnych, niniejszym rozumiesz i zgadzasz się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub stosowność Treści subskrypcji, Usług subskrypcyjnych lub niemożność korzystania z subskrypcji. Usługi i / lub zawartość subskrypcji. Niniejszym rozumiesz, zgadzasz się i potwierdzasz, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie, żadnych użytkowników końcowych ani osób trzecich, za jakiekolwiek roszczenia związane z jakąkolwiek Usługą Subskrypcji.

Usługi dostawców i osób trzecich

Wypełniając odpowiednie formularze zamówienia, można uzyskać lub próbować uzyskać określone produkty i / lub usługi z Witryny. Produkty i / lub usługi prezentowane w Witrynie mogą zawierać opisy dostarczane bezpośrednio przez producentów lub dystrybutorów zewnętrznych dostawców takich produktów. Nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że opisy takich pozycji są dokładne lub kompletne. Niniejszym rozumiesz i zgadzasz się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w żaden sposób za niemożność uzyskania produktów i / lub usług z Witryny ani za jakiekolwiek spory ze sprzedawcą produktu, dystrybutorem i konsumentami końcowymi. Rozumiesz i zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek roszczenia w związku z jakimikolwiek produktami i / lub usługami oferowanymi w Witrynie.

Ogólne warunki

Informacje, które musisz podać w związku z rejestracją w celu korzystania z Usług, mogą obejmować, bez ograniczeń, niektóre lub wszystkie z poniższych: (a) Twoje imię i nazwisko; b) nazwa firmy; (c) adres e-mail; (d) adres do korespondencji (i adres rozliczeniowy, jeśli jest inny); e) numer telefonu domowego; f) numer telefonu służbowego; g) numer faksu; h) informacje o karcie kredytowej; i / lub (i) wszelkie inne informacje wymagane w odpowiednim formularzu rejestracyjnym („Dane rejestracyjne usługi”). Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych danych rejestracyjnych usługi. Mamy prawo do odrzucenia wszelkich Danych rejestracyjnych usługi, jeśli zostanie ustalone, według naszego wyłącznego uznania, że: (i) Użytkownik narusza jakąkolwiek część Umowy; i / lub (ii) podane przez Ciebie Dane rejestracyjne usługi są niekompletne, fałszywe, duplikaty lub w inny sposób niedopuszczalne. Możemy zmienić kryteria danych rejestracyjnych w dowolnym momencie, według naszego wyłącznego uznania.

O ile wyraźnie nie określono inaczej, wszelkie przyszłe oferty udostępniane użytkownikowi w Witrynie, które poprawiają (ją) obecne funkcje Witryny, podlegają Umowie. Rozumiesz i zgadzasz się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niemożność korzystania z Usług i / lub kwalifikowanie się do nich. Rozumiesz i zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia jakichkolwiek Usług lub innych produktów, usług lub promocji oferowanych przez nas i / lub któregokolwiek z naszych zewnętrznych dostawców. Rozumiesz i zgadzasz się, że odmowa korzystania z Witryny jest Twoim jedynym prawem i środkiem zaradczym w odniesieniu do wszelkich sporów, które możesz mieć z nami.

UDZIELENIE LICENCJI

Jako użytkownik Witryny otrzymujesz niewyłączną, nieprzenoszalną, odwołalną i ograniczoną licencję na dostęp i korzystanie z Witryny, Treści i powiązanych materiałów zgodnie z Umową. Możemy wypowiedzieć tę licencję w dowolnym momencie z dowolnego powodu. Możesz korzystać z Witryny i Treści na jednym komputerze do własnego, niekomercyjnego użytku. Żadna część Witryny, Treści i / lub Usług nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie ani włączana do jakiegokolwiek systemu wyszukiwania informacji, elektronicznego lub mechanicznego. Nie możesz używać, kopiować, emulować, klonować, wypożyczać, dzierżawić, sprzedawać, modyfikować, dekompilować, dezasemblować, odtwarzać kodu źródłowego lub przenosić Witryny, Treści i / lub Usług lub jakiejkolwiek ich części. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w Umowie. Nie możesz używać żadnego urządzenia, oprogramowania lub procedury w celu zakłócania lub prób zakłócania prawidłowego działania Witryny. Nie możesz podejmować żadnych działań, które powodują nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie naszej infrastruktury. Twoje prawo do korzystania z Witryny, Treści i / lub Usług nie podlega przeniesieniu.

PRAWA WŁAŚCIWE

Treść, organizacja, grafika, projekt, kompilacja, tłumaczenie magnetyczne, konwersja cyfrowa, oprogramowanie, usługi i inne kwestie związane z Witryną, treścią i usługami są chronione na mocy odpowiednich praw autorskich, znaków towarowych i innych praw własności (w tym między innymi Prawa własności intelektualnej. Kopiowanie, redystrybucja, publikacja lub sprzedaż jakiejkolwiek części Witryny, Treści i / lub Usług jest surowo zabronione. Systematyczne pobieranie materiałów z Witryny, Treści i / lub Usług w sposób zautomatyzowany lub jakąkolwiek inną formę skrobania lub ekstrakcji danych w celu tworzenia lub kompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, zbioru, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody od nas jest zabronione. Nie nabywasz praw własności do jakichkolwiek treści, dokumentów, oprogramowania, usług lub innych materiałów przeglądanych w Witrynie lub za jej pośrednictwem, Treści i / lub Usług. Umieszczanie przez nas informacji lub materiałów w Witrynie lub za pośrednictwem Usług nie stanowi zrzeczenia się jakichkolwiek praw do takich informacji i / lub materiałów. Nasza nazwa i logo oraz wszystkie związane z nimi grafiki, ikony i nazwy usług są naszymi znakami towarowymi. Wszystkie inne znaki towarowe pojawiające się w Witrynie lub za pośrednictwem Usług są własnością ich odpowiednich właścicieli. Używanie jakiegokolwiek znaku towarowego bez wyraźnej pisemnej zgody odpowiedniego właściciela jest surowo zabronione.

POUFNA INFORMACJA

Informacje poufne oznaczają wszystkie informacje poufne i zastrzeżone strony, ustne lub pisemne, które są określone lub zidentyfikowane jako poufne lub które należy rozumieć jako poufne, biorąc pod uwagę charakter informacji i okoliczności, które je otaczają, ale nie obejmują informacji, które jest (1) ogólnie znany opinii publicznej bez naruszania niniejszych warunków; (2) były znane przed ujawnieniem w ramach niniejszej Umowy bez ograniczeń dotyczących ujawniania; (3) niezależnie opracowane bez naruszania niniejszych warunków; lub (4) zostały zgodnie z prawem otrzymane od osoby trzeciej bez żadnych ograniczeń dotyczących ujawniania. Strony będą wykorzystywać informacje poufne wyłącznie w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Nie będziemy sprzedawać własnych danych bez zgody.

Obowiązek ochrony Informacji Poufnych wygasa po upływie jednego (1) roku od daty rozwiązania Umowy.

HIPERLINK DO STRONY INTERNETOWEJ, WSPÓŁ MARKOWANIE, „RAMOWANIE” I / LUB ODWOŁANIE SIĘ DO STRONY INTERNETOWEJ ZABRONIONE

O ile nie zostało to wyraźnie przez nas upoważnione, nikt nie może łączyć hiperłącza z Witryną ani jej częściami (w tym między innymi logotypami, znakami towarowymi, markami lub materiałami chronionymi prawami autorskimi) do swojej witryny internetowej lub miejsca internetowego z jakiegokolwiek powodu. Ponadto „umieszczanie w ramkach” Witryny i / lub odwoływanie się do Uniform Resource Locator („URL”) Witryny w jakichkolwiek komercyjnych lub niekomercyjnych mediach bez naszej uprzedniej, wyraźnej pisemnej zgody jest surowo zabronione. W szczególności zgadzasz się na współpracę z Witryną w celu usunięcia lub zaprzestania, w stosownych przypadkach, wszelkich takich treści lub działań. Niniejszym potwierdzasz, że będziesz odpowiedzialny za wszelkie szkody z tym związane.

EDYCJA, USUWANIE I MODYFIKACJA

Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, bez wcześniejszego powiadomienia, do edytowania i / lub usuwania wszelkich dokumentów, informacji lub innych treści pojawiających się w Witrynie.

WYŁĄCZENIE

WITRYNA INTERNETOWA, USŁUGI, TREŚĆ, PRODUKTY OSÓB TRZECICH, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW STRON TRZECICH, I / LUB WSZELKIE INNE PRODUKTY I / LUB USŁUGI, O KTÓRE MOŻESZ UŻYWAĆ ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY, SĄ DOSTARCZANE W STANIE „TAK JAK JEST „ORAZ„ W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI ”ORAZ WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE I DOROZUMIANE, SĄ WYŁĄCZONE W NAJSZERSZYM DOPUSZCZALNYM ZAKRESIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM (W TYM, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO WYŁĄCZENIA WSZELKICH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI, LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU). W SZCZEGÓLNOŚCI, ALE NIE OGRANICZAJEMY, NIE UDZIELAMY GWARANCJI, ŻE: (A) STRONA INTERNETOWA, USŁUGI, TREŚĆ, JAKIEKOLWIEK PRODUKTY OSÓB TRZECICH, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW OSÓB TRZECICH I / LUB INNE PRODUKTY I / LUB USŁUGI, O KTÓRE MOŻESZ UŻYWAĆ ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY INTERNETOWEJ SPEŁNIA TWOJE WYMAGANIA; (B) STRONA INTERNETOWA, USŁUGI, ZAWARTOŚĆ, PRODUKTY OSÓB TRZECICH, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW STRON TRZECICH, I / LUB WSZELKIE INNE PRODUKTY I / LUB USŁUGI, O KTÓRE MOŻESZ UŻYWAĆ ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ, BĘDĄ NIEPRZERWANE, CZASOWE BEZPIECZNE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW; (C) ZAKWALIFIKUJESZ SIĘ DO USŁUG; LUB (D) WYNIKI, KTÓRE MOŻNA UZYSKAĆ ​​Z KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ, USŁUG, TREŚCI, PRODUKTÓW OSÓB TRZECICH, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW OSÓB TRZECICH I / LUB INNYCH PRODUKTÓW I / LUB USŁUG, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ APLIKACJA PRZEZ STRONĘ BĘDZIE DOKŁADNA LUB NIEZAWODNA. WITRYNA INTERNETOWA, USŁUGI, TREŚĆ, PRODUKTY OSÓB TRZECICH, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW STRON TRZECICH, I / LUB WSZELKIE INNE PRODUKTY I / LUB USŁUGI, O KTÓRE MOŻESZ ZASTOSOWAĆ ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY, MOGĄ ZAWIERAĆ BŁĘDY, BŁĘDY LUB INNE PROBLEMY OGRANICZENIA. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOSTĘPNOŚĆ PODSTAWOWEGO POŁĄCZENIA Z INTERNETEM POWIĄZANEGO Z WITRYNĄ. ŻADNE PORADY ANI INFORMACJE, USTNE CZY PISEMNE, OTRZYMANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD NAS, JAKICHKOLWIEK JEJ DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH LUB W INNY SPOSÓB ZA POŚREDNICTWEM LUB ZE STRONY INTERNETOWEJ, NIE STANOWIĄ GWARANCJI NIE WYRAŹNIE WYRAŻONEJ W UMOWIE.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODĘ SPOWODOWANĄ POBRANIEMI

Odwiedzający pobierają informacje z Witryny na własne ryzyko. Nie gwarantujemy, że takie pliki do pobrania są wolne od uszkadzających kodów komputerowych, w tym między innymi wirusów i robaków.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

WYRAŹNIE ZROZUMISZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC CIEBIE ANI OSÓB TRZECICH ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, WTÓRNE I / LUB PRZYKŁADOWE SZKODY, W TYM UTRATA ZYSKÓW, DANE LUB INNE UTRATY NIEMATERIALNE (NAWET JEŚLI POWIEDZILIŚMY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD), W NAJSZERSZYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE: (A) KORZYSTANIE LUB NIEMOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ, USŁUG, TREŚCI, PRODUKTÓW OSÓB TRZECICH KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH I / LUB JAKIEKOLWIEK INNE PRODUKTY I / LUB USŁUGI, O KTÓRYCH MOŻESZ OTRZYMAĆ ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY; (B) KOSZT ZAKUPU ZASTĘPSTWA TOWARÓW I USŁUG WYNIKAJĄCYCH Z JAKICHKOLWIEK TOWARÓW, DANYCH, INFORMACJI I / LUB USŁUG ZAKUPIONYCH LUB OTRZYMANYCH W WITRYNIE INTERNETOWEJ; (C) BRAK KWALIFIKACJI DO, USŁUG LUB PRODUKTÓW OSÓB TRZECICH OD KTÓREGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW STRON TRZECICH LUB JAKIEKOLWIEK PÓŹNIEJSZE ZAPRZECZENIE PRODUKTÓW OSÓB TRZECICH OD TEGO SAMEGO; (D) NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU LUB ZMIANY DANYCH REJESTRACYJNYCH; ORAZ (E) WSZELKIE INNE KWESTIE ZWIĄZANE Z NIEMOŻLIWOŚCIĄ KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ, USŁUG, TREŚCI, PRODUKTÓW OSÓB TRZECICH, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH I / LUB INNYCH PRODUKTÓW I / LUB USŁUG, KTÓRE MOŻESZ STOSOWAĆ PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ. TO OGRANICZENIE DOTYCZY WSZYSTKICH PRZYCZYN DZIAŁAŃ, W TYM ŁĄCZNIE Z NARUSZENIEM UMOWY, NARUSZENIEM GWARANCJI, NIEWIELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIEPRAWIDŁOWYCH PRZEDSTAWICIELI ORAZ WSZELKICH INNYCH RĘKÓW. NINIEJSZYM ZWALNISZ NAS I WSZYSTKICH NASZYCH DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH Z WSZELKICH OBOWIĄZKÓW, ODPOWIEDZIALNOŚCI I ROSZCZEŃ POWYŻEJ OGRANICZENIA OKREŚLONEGO W TUTAJ. JEŚLI OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NIE ZEZWALA NA TAKIE OGRANICZENIA, NASZA MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC CIEBIE W JAKICHKOLWIEK I WSZELKICH OKOLICZNOŚCIACH WYNOSI Pięćset DOLARÓW (500.00 USD). NEGACJA SZKÓD OKREŚLONYCH POWYŻEJ JEST FUNDAMENTALNYM ELEMENTEM PODSTAWY POROZUMIENIA MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A NAMI. BRAK MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ, USŁUG, TREŚCI, PRODUKTÓW OSÓB TRZECICH, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW STRON TRZECICH, ORAZ INNYCH PRODUKTÓW I / LUB USŁUG, O KTÓRYCH MOŻESZ UŻYĆ ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY, NIE BYŁY DOSTARCZANE TY BEZ TAKICH OGRANICZEŃ.

ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć i zabezpieczyć nas, naszych rodziców, spółki zależne i stowarzyszone, a także każdego z ich odpowiednich członków, kierowników, dyrektorów, pracowników, agentów, współpracowników i / lub innych partnerów, przed wszelkimi roszczeniami, kosztami ( w tym uzasadnione honoraria prawników), odszkodowania, pozwy, koszty, żądania i / lub wyroki w jakikolwiek sposób złożone przez jakąkolwiek osobę trzecią z powodu lub wynikające z: (a) korzystania przez użytkownika z Witryny, Usług lub Treści; (b) Twoje naruszenie Umowy; i / lub (c) naruszenie przez Ciebie jakichkolwiek praw innej osoby i / lub podmiotu. Postanowienia tego paragrafu są dla nas i dla dobra każdego z naszych rodziców, spółek zależnych i / lub podmiotów stowarzyszonych oraz każdego z ich odpowiednich członków zarządu, dyrektorów, członków, pracowników, agentów, udziałowców, licencjodawców, dostawców i / lub prawników. Każda z tych osób i podmiotów będzie miała prawo do dochodzenia i egzekwowania tych postanowień bezpośrednio w swoim imieniu.

STRONY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH

Witryna internetowa może zawierać łącza do innych witryn internetowych i / lub zasobów, w tym między innymi, które są własnością dostawców zewnętrznych i są przez nich obsługiwane. Ponieważ nie mamy kontroli nad takimi witrynami i / lub zasobami stron trzecich, niniejszym przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie odpowiadamy za dostępność takich witryn i / lub zasobów stron trzecich. Ponadto nie popieramy ani nie ponosimy odpowiedzialności za żadne warunki, zasady i warunki, politykę prywatności, treści, reklamy, usługi, produkty i / lub inne materiały na takich stronach internetowych lub w zasobach stron trzecich lub z nich dostępne, ani za jakiekolwiek szkody. i / lub straty z tego wynikające.

POLITYKA PRYWATNOŚCI / INFORMACJE DLA ODWIEDZAJĄCYCH

Korzystanie z Witryny i wszelkie komentarze, opinie, informacje, Dane rejestracyjne i / lub materiały, które przesyłasz za pośrednictwem Witryny lub w związku z nią, podlegają naszej Polityce prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania wszystkich informacji dotyczących korzystania z Witryny oraz wszelkich innych dostarczonych przez Ciebie informacji umożliwiających identyfikację, zgodnie z warunkami naszej Polityki prywatności i obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

OSTRZEŻENIE PRAWNE

Każda próba uszkodzenia, zniszczenia, manipulowania, niszczenia i / lub ingerencji w działanie Witryny przez jakąkolwiek osobę fizyczną, niezależnie od tego, czy jest to nasz klient, czy też nie, stanowi naruszenie prawa karnego i cywilnego i będziemy sumiennie dążyć do wszelkich środków zaradczych. w tym zakresie przeciwko jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi, który popełnił przestępstwo, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo i słuszność.

WYBÓR PRAWA I MIEJSCA

Niniejsza Umowa podlega i powinna być interpretowana pod każdym względem zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii. Strony podejmą w dobrej wierze próby negocjowania ugody w przypadku wszelkich roszczeń lub sporów między nimi wynikających z niniejszej Umowy lub z nią związanych. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia w sprawie warunków ugody, Strony poddadzą spór wyłącznie do poufnego postępowania arbitrażowego prowadzonego przez jedynego arbitra zgodnie z regulaminem ICC w Londynie, którego decyzja będzie ostateczna i wiążąca. Żadnej ze stron nie wolno wnosić pozwu do lokalnego sądu właściwego dla miejsca zamieszkania lub innego forum.

Dodatek dotyczący ochrony danych

Niniejszy aneks dotyczący ochrony danych („uzupełnienie”) stanowi część naszych Warunków („Umowa główna”).

Terminy użyte w niniejszym Aneksie mają znaczenie określone w niniejszym Aneksie. Terminy pisane wielką literą, które nie zostały inaczej zdefiniowane w niniejszym dokumencie, mają znaczenie nadane im w Umowie. Z wyjątkiem zmian przedstawionych poniżej, warunki Umowy pozostają w pełnej mocy. Mając na uwadze wzajemne zobowiązania określone w niniejszym dokumencie, strony niniejszym uzgadniają, że warunki określone poniżej zostaną dodane jako Aneks do Umowy. O ile z kontekstu nie wynika inaczej, odniesienia w niniejszym Aneksie do Umowy dotyczą Umowy zmienionej niniejszym Aneksem włącznie.

  1. Definicje

1.1 W niniejszym Aneksie następujące terminy mają znaczenie określone poniżej, a terminy pokrewne będą interpretowane odpowiednio:

1.1.1 „Obowiązujące prawo” oznacza (a) prawo Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego w odniesieniu do wszelkich Danych osobowych, w odniesieniu do których osoba, której dane dotyczą, podlega przepisom UE o ochronie danych; oraz (b) wszelkie inne obowiązujące przepisy prawa w odniesieniu do wszelkich Danych osobowych, które podlegają innym Przepisom o ochronie danych;

1.1.2 „Administrator” oznacza podmiot, który określa cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych.

1.1.3 „Przepisy o ochronie danych” oznaczają przepisy UE o ochronie danych oraz, w odpowiednim zakresie, przepisy dotyczące ochrony danych lub prywatności dowolnego innego kraju;

1.1.4 „Przepisy UE o ochronie danych” oznaczają dyrektywę UE 95/46/WE, transponowaną do ustawodawstwa krajowego każdego państwa członkowskiego i od czasu do czasu zmienianą, zastępowaną lub zastępowaną, w tym przez RODO i przepisy wdrażające lub uzupełniające RODO ;

1.1.5 „RODO” oznacza Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych 2016/679;

1.2 Pojęcia „Podmiot danych”, „Państwo członkowskie”, „Dane osobowe”, „Naruszenie danych osobowych” i „Przetwarzanie” mają takie samo znaczenie jak w RODO, a ich terminy pokrewne będą rozumiane odpowiednio.

 2. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

2.1 będziemy:

2.1.1 przestrzegać wszystkich obowiązujących Przepisów o Ochronie Danych w Przetwarzaniu Danych Osobowych;

2.1.2 oświadcza i gwarantuje, że:

2.1.2.1 posiada wszystkie niezbędne zezwolenia i zgody od odpowiednich podmiotów danych w naszym imieniu zgodnie z Obowiązującymi Przepisami, aby zgodnie z prawem zezwalać nam na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie Danych Osobowych za pośrednictwem Usług w celach przewidzianych w Umowie, w tym w niniejszym Aneksie.

2.1.2.2 zawsze udostępnia mechanizm uzyskiwania takiej zgody od osób, których dane dotyczą, oraz mechanizm wycofania takiej zgody przez osoby, których dane dotyczą, wszystko zgodnie z Obowiązującymi Przepisami.

2.1.2.3 prowadzi ewidencję i powiadamia o wszelkich wyrażonych zgodach i cofnięciach zgody osób, których dane dotyczą, zgodnie z Obowiązującymi Przepisami.

2.1.2.4 będzie publikować, utrzymywać i przestrzegać publicznie dostępnej polityki prywatności.

2.1.2.5 potwierdza, że ​​nie świadczy Usług dzieciom w wieku poniżej osiemnastu (18) lat.

 3. Bezpieczeństwo

3.1 Uwzględniając stan techniki, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele Przetwarzania, a także ryzyko różnego prawdopodobieństwa i wagi naruszenia praw i wolności osób fizycznych, wdrożymy odpowiednie techniczne i środki organizacyjne zapewniające poziom bezpieczeństwa odpowiedni do tego ryzyka, w tym odpowiednio środki, o których mowa w art. 32 ust. 1 RODO.

3.2 Oceniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa, będziemy brać pod uwagę w szczególności zagrożenia, jakie niesie ze sobą Przetwarzanie, w szczególności wynikające z Naruszenia Danych Osobowych.

 4. Podprzetwarzanie

4.1 Każdy Użytkownik Serwisu upoważnia nas do wyznaczania (i zezwalania każdemu Podwykonawcy przetwarzania wyznaczonemu zgodnie z niniejszą sekcją na wyznaczenie) Podwykonawców przetwarzania zgodnie z niniejszą sekcją i wszelkimi ograniczeniami w Umowie.

4.2 W odniesieniu do każdego wyznaczonego przez nas Podwykonawcy przetwarzania zapewniamy, że porozumienie między nami a Podwykonawcą przetwarzania jest regulowane pisemną umową zawierającą warunki, które zapewniają co najmniej taki sam poziom ochrony Danych Osobowych, jak te określone w niniejszym Załączniku oraz spełnić wymogi art. 28 ust. 3 RODO;

 5. Prawa podmiotu danych Biorąc pod uwagę charakter Przetwarzania, w miarę możliwości będziemy pomagać w odpowiedzi na wnioski o skorzystanie z praw podmiotu danych zgodnie z przepisami o ochronie danych.

 6. Naruszenie danych osobowych

6.1 Natychmiast poinformujemy osobę, której dane dotyczą, bez zbędnej zwłoki, po uzyskaniu informacji o naruszeniu danych osobowych wpływającym na dane osobowe osoby, której dane dotyczą, w celu poinformowania osób, których dane dotyczą, o naruszeniu danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych. Będziemy również pomagać w dochodzeniu, łagodzeniu i naprawie każdego takiego Naruszenia Danych Osobowych. .

 7. Warunki ogólne

7.1 Strony niniejszego Aneksu niniejszym poddają się wyborowi jurysdykcji określonego w Umowie w odniesieniu do wszelkich sporów lub roszczeń wynikających z niniejszego Aneksu, w tym sporów dotyczących jego istnienia, ważności lub rozwiązania lub konsekwencji jego nieważności; a niniejszy Aneks oraz wszelkie zobowiązania pozaumowne lub inne wynikające z niego lub w związku z nim podlegają prawu kraju lub terytorium określonego w tym celu w Umowie.

7.2 Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Aneksu jest nieważne lub niewykonalne, pozostała część niniejszego Aneksu pozostanie ważna i obowiązująca. Nieważne lub niewykonalne postanowienie będzie albo (i) zmieniane, jeśli jest to konieczne, aby zapewnić jego ważność i wykonalność, przy jak najściślejszym zachowaniu intencji stron lub, jeśli nie jest to możliwe, (ii) interpretowane w taki sposób, jakby nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania części nigdy w nim nie znajdowały się.

NA DOWÓD CZEGO, niniejszy aneks zostaje zawarty i staje się wiążącą częścią Umowy ze skutkiem od daty określonej powyżej.