Algemene voorwaarden

Dank u voor uw bezoek aan onze van de (de “Website”) waarop u de link naar deze hebt gevonden Algemene voorwaarden (de “Website”), en aan onze Privacy Beleid (het "Privacybeleid"). De website is ons eigendom (gezamenlijk aangeduid als "wij", "onze" of "ons") en u kunt te allen tijde contact met ons opnemen via e-mail op: [e-mail beveiligd].

U gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden hierin ("Gebruiksvoorwaarden"), in hun geheel, wanneer u de Website bezoekt of een product en / of dienst bestelt via de Website ("Leveranciersdiensten", en samen met de Abonnementsdiensten, zoals hieronder gedefinieerd, de "Diensten"), het Privacybeleid ("Privacybeleid"), evenals alle andere bedrijfsregels, beleidslijnen, prijslijsten en andere aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd kunnen worden gepubliceerd (gezamenlijk, de overeenkomst").

Lees de volledige voorwaarden van de overeenkomst zorgvuldig door. Als u niet akkoord gaat met de Overeenkomst in zijn geheel, bent u niet bevoegd om de Diensten en / of Website op enigerlei wijze of in welke vorm dan ook te gebruiken. WIJ WEIGEREN SPECIFIEK DE TOEGANG TOT DE WEBSITE EN / OF ONZE DIENSTEN DOOR ENIGE INDIVIDU DIE VALLEN ONDER DE ACT VOOR ONLINE PRIVACYBESCHERMING VOOR KINDEREN VAN 1998, ZOALS GEWIJZIGD (“COPPA”), EN BEHOUDEN HET RECHT VOOR OM DE TOEGANG TOT DE DIENSTEN EN / OF WEBSITE TE WEIGEREN AAN ELK INDIVIDU, IN ZIJN ENIGE EN EXCLUSIEVE BESCHRIJVING.

TOEPASSINGSGEBIED EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

U gaat hierbij akkoord met de algemene voorwaarden uiteengezet in de Overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van onze Website. De overeenkomst vormt de volledige en enige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van de website en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, verklaringen, garanties en / of afspraken met betrekking tot de website.

Houd er rekening mee dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen veranderen. Als we deze voorwaarden wijzigen, zullen we u informeren over de keuzes die u kunt hebben als gevolg van dergelijke wijzigingen. We zullen ook een bericht plaatsen dat deze voorwaarden zijn gewijzigd. Uw voortdurende gebruik van de website en / of onze diensten, impliceert dat u volledig akkoord gaat met alle voorwaarden in de overeenkomst die op dat moment van kracht zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op updates en / of wijzigingen.

EISEN

De website en onze services zijn alleen beschikbaar voor personen die wettelijk bindende contracten kunnen aangaan onder de toepasselijke wetgeving. De website en services zijn niet bedoeld voor gebruik door personen onder de achttien (18) jaar. Als u jonger bent dan achttien (18) jaar, heeft u geen toestemming om de Website en / of Diensten te gebruiken en / of te openen.

BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Abonnementsdiensten

Onder voorbehoud van de voorwaarden van de Overeenkomst kunt u, door u op de Website te registreren en goedkeuring van ons te krijgen, tegen betaling of zonder vergoeding de Abonnementsdiensten verkrijgen of proberen te verkrijgen. De Abonnementsdiensten zullen u voorzien van e-mailinhoud, tekst en ander materiaal ("Abonnementsinhoud") relevant voor online marketing die door ons en externe partners ("Externe leveranciers") wordt geleverd. Dit is GEEN beleggingsadvies. Als u de ontvangst van de Abonnementsinhoud wilt stopzetten, stuurt u ons een e-mail. Door de Abonnementsinhoud en / of enige Abonnementsdiensten te gebruiken, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat wij op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid van de Abonnementsinhoud, de Abonnementsdiensten of uw onvermogen om het Abonnement te gebruiken Diensten en / of abonnementsinhoud. U begrijpt, stemt ermee in en bevestigt dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u, eindgebruikers of derden voor enige claim in verband met een van de Abonnementsdiensten.

Diensten van leveranciers en derden

Door het invullen van de toepasselijke inkooporderformulieren kunt u bepaalde producten en / of diensten van de website verkrijgen of proberen te verkrijgen. De producten en / of diensten die op de website worden aangeboden, kunnen beschrijvingen bevatten die rechtstreeks worden verstrekt door de fabrikanten of distributeurs van dergelijke items van de externe leverancier. We verklaren of garanderen niet dat de beschrijvingen van dergelijke items nauwkeurig of volledig zijn. U begrijpt hierbij en gaat ermee akkoord dat wij op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor uw onvermogen om producten en / of diensten van de Website te verkrijgen of voor enig geschil met de verkoper, distributeur en eindgebruiker van het product. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige claim in verband met de producten en / of diensten die op de website worden aangeboden.

Algemeen

De informatie die u moet verstrekken in verband met de registratie voor de Services kan, zonder beperking, enkele of alle van de volgende elementen bevatten: (a) uw volledige naam; (b) bedrijfsnaam; (c) e-mailadres; (d) postadres (en factuuradres indien verschillend); (e) telefoonnummer thuis; (f) telefoonnummer op het werk; (g) faxnummer; (h) creditcardgegevens; en / of (i) alle andere informatie die wordt gevraagd op het toepasselijke registratieformulier ("Serviceregistratiegegevens"). U gaat ermee akkoord om waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige serviceregistratiegegevens te verstrekken. We hebben het recht om Serviceregistratiegegevens te weigeren wanneer, naar eigen goeddunken, wordt vastgesteld dat: (i) u een deel van de Overeenkomst schendt; en / of (ii) de Serviceregistratiegegevens die u heeft verstrekt, zijn onvolledig, frauduleus, duplicaat of anderszins onaanvaardbaar. We kunnen de criteria voor registratiegegevens op elk moment naar eigen goeddunken wijzigen.

Tenzij expliciet anders vermeld, zijn alle toekomstige aanbiedingen die u op de website ter beschikking worden gesteld en die de huidige functies van de website verbeteren, onderhevig aan de overeenkomst. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat wij op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor uw onvermogen om de Services te gebruiken en / of hiervoor in aanmerking te komen. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van enige Services of ander product, dienst of promotie die door ons en / of een van onze externe leveranciers wordt aangeboden. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de weigering om de website te gebruiken uw enige recht en rechtsmiddel is met betrekking tot elk geschil dat u met ons heeft.

LICENTIEVERLENING

Als gebruiker van de website krijgt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de website, inhoud en bijbehorend materiaal in overeenstemming met de overeenkomst. We kunnen deze licentie op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen. U mag de website en inhoud op één computer gebruiken voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Geen enkel deel van de website, inhoud en / of diensten mag in welke vorm dan ook worden gereproduceerd of worden opgenomen in een systeem voor het ophalen van informatie, elektronisch of mechanisch. U mag de website, inhoud en / of services of enig deel daarvan niet gebruiken, kopiëren, emuleren, klonen, verhuren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, disassembleren, reverse engineeren of overdragen. We behouden ons alle rechten voor die niet expliciet in de overeenkomst worden verleend. U mag geen enkel apparaat, software of routine gebruiken om de goede werking van de Website te verstoren of proberen te verstoren. U mag geen actie ondernemen die onze infrastructuur onredelijk of onevenredig zwaar belast. Uw recht om de website, inhoud en / of diensten te gebruiken is niet overdraagbaar.

EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud, organisatie, afbeeldingen, ontwerp, compilatie, magnetische vertaling, digitale conversie, software, services en andere zaken met betrekking tot de website, inhoud en services zijn beschermd onder toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten. Het kopiëren, herdistribueren, publiceren of verkopen door u van enig deel van de website, inhoud en / of diensten is ten strengste verboden. Systematisch ophalen van materiaal van de Website, Inhoud en / of Diensten door middel van geautomatiseerde middelen of enige andere vorm van scraping of gegevensextractie om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te creëren of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van ons is verboden. U verwerft geen eigendomsrechten op enige inhoud, document, software, diensten of ander materiaal dat op of via de website, inhoud en / of diensten wordt bekeken. Het plaatsen van informatie of materiaal op de Website of door en via de Diensten door ons houdt geen verklaring van afstand in van enig recht in of op dergelijke informatie en / of materialen. Onze naam en ons logo en alle bijbehorende afbeeldingen, pictogrammen en servicenamen zijn onze handelsmerken. Alle andere handelsmerken die op de website of door en via de services verschijnen, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Het gebruik van enig handelsmerk zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar is ten strengste verboden.

VERTROUWELIJKE INFORMATIE

Vertrouwelijke informatie betekent alle vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie van een partij, mondeling of schriftelijk, die is aangemerkt of geïdentificeerd als vertrouwelijk of die redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden beschouwd gezien de aard van de informatie en de omringende omstandigheden, maar omvat geen informatie die is (1) algemeen bekend bij het publiek zonder inbreuk op deze bepalingen; (2) bekend was voorafgaand aan de openbaarmaking hieronder zonder beperking van de openbaarmaking; (3) onafhankelijk ontwikkeld zonder schending hieronder; of (4) rechtmatig is ontvangen van een derde zonder enige beperking op openbaarmaking. De partijen zullen vertrouwelijke informatie alleen gebruiken om aan de verplichtingen hieronder te voldoen. We zullen geen gegevens van de eerste partij verkopen zonder toestemming.

De plicht om vertrouwelijke informatie te beschermen vervalt één (1) jaar vanaf de datum van beëindiging van de overeenkomst.

HYPERLINKING NAAR DE WEBSITE, CO-BRANDING, "FRAMING" EN / OF VERWIJZEN NAAR DE WEBSITE VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk door ons geautoriseerd, mag niemand de Website of delen daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot, logo's, handelsmerken, merknamen of auteursrechtelijk beschermd materiaal) om welke reden dan ook hyperlinks naar hun website of weblocatie leiden. Bovendien is het strikt verboden om de website te "framen" en / of te verwijzen naar de Uniform Resource Locator ("URL") van de website in commerciële of niet-commerciële media zonder onze voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming. U gaat er specifiek mee akkoord om samen te werken met de website om dergelijke inhoud of activiteit te verwijderen of te beëindigen, indien van toepassing. U erkent hierbij dat u aansprakelijk bent voor alle daarmee verband houdende schade.

BEWERKEN, VERWIJDEREN EN WIJZIGEN

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande kennisgeving, documenten, informatie of andere inhoud die op de website verschijnt, te bewerken en / of te verwijderen.

DISCLAIMER

DE WEBSITE, DIENSTEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U KUNT ONTVANGEN VAN EEN VAN ONZE DERDE AANBIEDERS, EN / OF ANDERE PRODUCTEN EN / OF DIENSTEN DIE U VIA DE WEBSITE KUNT AANVRAGEN, WORDEN AAN U GELEVERD OP EEN "EN" ZOALS BESCHIKBAAR "EN ALLE GARANTIES, EXPLICIET EN IMPLICIET, WORDEN AFGEWEZEN VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AFWIJZING VAN ENIGE GARANTIE VAN VERKOOP VAN INTELLECTITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL). IN HET BIJZONDER, MAAR NIET ALS EEN BEPERKING DAARVAN, GEVEN WIJ GEEN GARANTIE DAT: (A) DE WEBSITE, DIENSTEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U KUNT ONTVANGEN VAN EEN VAN ONZE DERDEN, EN / OF ANDERE PRODUCTEN EN / OF DIENSTEN WAARVOOR U VIA DE WEBSITE KUNT AANVRAGEN, VOLDOEN AAN UW VEREISTEN; (B) DE WEBSITE, DIENSTEN, INHOUD, ALLE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U KUNT ONTVANGEN VAN EEN VAN ONZE DERDE AANBIEDERS, EN / OF ENIGE ANDERE PRODUCTEN EN / OF DIENSTEN WAARVOOR U VIA DE WEBSITE KUNT AANVRAGEN, ZULLEN TIJDELIJK ONONDERBROKEN ZIJN, VEILIG OF FOUTLOOS; (C) U KOMT IN AANMERKING VOOR DE DIENSTEN; OF (D) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DIENSTEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U KUNT ONTVANGEN VAN EEN VAN ONZE DERDE AANBIEDERS, EN / OF ANDERE PRODUCTEN EN / OF DIENSTEN DIE U MOGELIJK KUNT ONTVANGEN AANVRAGEN VIA DE WEBSITE ZAL NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZIJN. DE WEBSITE, DIENSTEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U KUNT ONTVANGEN VAN EEN VAN ONZE DERDE AANBIEDERS, EN / OF ANDERE PRODUCTEN EN / OF DIENSTEN WAARVOOR U KUNT AANVRAGEN VIA DE WEBSITE, KUNNEN FOUTEN, FOUTEN, PROBLEMEN OF ANDERE BEVATTEN BEPERKINGEN. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE BESCHIKBAARHEID VAN DE ONDERLIGGENDE INTERNETVERBINDING DIE VERBONDEN IS MET DE WEBSITE. GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DOOR U VERKREGEN VAN WIJ, EEN VAN HAAR DERDE PARTIJEN OF ANDERSZINS VIA OF VAN DE WEBSITE, ZAL GARANTIE CREËREN DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DE OVEREENKOMST WORDT VERMELD.

DISCLAIMER schade als gevolg van DOWNLOADS

Bezoekers downloaden op eigen risico informatie van de Website. We geven geen garantie dat dergelijke downloads vrij zijn van corrupte computercodes, inclusief maar niet beperkt tot virussen en wormen.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

U BEGRIJPT EN GAAT UITDRUKKELIJK AKKOORD DAT WIJ NIET AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE EN / OF VOORZIENLIJKE SCHADE MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOOR WINSTVERLIES, GEBRUIK, GOEDKEURING GEGEVENS OF ANDERE ONMATERIËLE VERLIES (ZELFS ALS WE OP DE HOOGTE VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEWENST), VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN IS VOOR: (A) HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE WEBSITE, DIENSTEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN TE GEBRUIKEN DAT U KUNT ONTVANGEN VAN EEN VAN ONZE AANBIEDERS VAN DERDEN EN / OF ANDERE PRODUCTEN EN / OF DIENSTEN WAARVOOR U VIA DE WEBSITE KUNT AANVRAGEN; (B) DE KOSTEN VAN DE AANKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN DIENSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT ENIGE GOEDEREN, GEGEVENS, INFORMATIE EN / OF DIENSTEN DIE ZIJN GEKOCHT OF VERKREGEN VAN, OF TRANSACTIES DIE VIA DE WEBSITE HEBBEN INGEDIEND; (C) HET NIET IN AANMERKING KOMEN VOOR DE, DIENSTEN OF PRODUCTEN VAN DERDEN VAN EEN VAN ONZE AANBIEDERS VAN DERDEN, OF ENIGE LATERE WEIGERING VAN PRODUCTEN VAN DERDEN VAN HETZELFDE; (D) DE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW REGISTRATIEGEGEVENS; EN (E) ENIGE ANDERE KWESTIE MET BETREKKING TOT HET ONMOGELIJKHEID OM DE WEBSITE, DIENSTEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U KUNT ONTVANGEN VAN EEN VAN ONZE DERDE PARTIJEN, EN / OF ANDERE PRODUCTEN EN / OF DIENSTEN DIE U MOGELIJK TOEPASSEN VOOR VIA DE WEBSITE. DEZE BEPERKING IS VAN TOEPASSING OP ALLE OORZAKEN VAN ACTIE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT CONTRACTBREUK, GARANTIEBREUK, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, VERKEERDE VOORSTELLINGEN EN ALLE ANDERE SCHADE. U STELT HIERBIJ ONS EN AL ONZE AANBIEDERS VAN DERDEN VRIJ VAN ALLE VERPLICHTINGEN, AANSPRAKELIJKHEDEN EN CLAIMS DIE DE HIERIN VERMELDE BEPERKING OVERSCHRIJDEN. INDIEN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING EEN DERGELIJKE BEPERKING NIET TOESTAAT, IS ONZE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U ONDER ELKE OMSTANDIGHEID VIJFHONDERD DOLLAR ($ 500.00). DE HIERBOVEN VERMELDE NEGATIE VAN SCHADE IS EEN FUNDAMENTEEL ELEMENT VAN DE BASIS VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN U EN ONS. DE ONMOGELIJKHEID OM DE WEBSITE, DIENSTEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U KUNT ONTVANGEN VAN EEN VAN ONZE DERDE PARTIJEN, EN / OF ANDERE PRODUCTEN EN / OF DIENSTEN DIE U MOGELIJK AANVRAAGT VIA DE WEBSITE TE GEBRUIKEN, ZOU NIET AANGEBODEN WORDEN AAN U ZONDER DERGELIJKE BEPERKINGEN.

VRIJWARING

U stemt ermee in om ons, onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectievelijke leden, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, co-branders en / of andere partners, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, uitgaven ( inclusief redelijke advocatenhonoraria), schadevergoedingen, rechtszaken, kosten, eisen en / of oordelen, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (a) uw gebruik van de website, diensten of inhoud; (b) uw schending van de overeenkomst; en / of (c) uw schending van rechten van een andere persoon en / of entiteit. De bepalingen van deze paragraaf zijn voor ons en ten behoeve van elk van onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen en / of gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, leden, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en / of advocaten. Elk van deze personen en entiteiten heeft het recht om deze bepalingen namens zichzelf rechtstreeks tegen u te doen gelden en af ​​te dwingen.

WEBSITES VAN DERDEN

De website kan links bevatten naar en / of u verwijzen naar andere internetsites en / of bronnen, inclusief, maar niet beperkt tot, die eigendom zijn van en beheerd worden door externe providers. Omdat wij geen controle hebben over dergelijke websites en / of bronnen van derden, erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van dergelijke websites en / of bronnen van derden. Bovendien onderschrijven we geen enkele algemene voorwaarden, privacybeleid, inhoud, advertenties, diensten, producten en / of ander materiaal op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen van derden, en zijn we niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade. en / of daaruit voortvloeiende verliezen.

PRIVACYBELEID / BEZOEKERSINFORMATIE

Het gebruik van de website en alle opmerkingen, feedback, informatie, registratiegegevens en / of materialen die u via of in verband met de website indient, is onderworpen aan ons privacybeleid. We behouden ons het recht voor om alle informatie met betrekking tot uw gebruik van de website en alle andere persoonlijk identificeerbare informatie die door u wordt verstrekt, te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacybeleid en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

JURIDISCHE WAARSCHUWING

Elke poging van een individu, al dan niet onze klant, om de werking van de website te beschadigen, te vernietigen, te manipuleren, te vernielen en / of anderszins te verstoren, is een schending van het strafrecht en het burgerlijk recht en we zullen ijverig alle rechtsmiddelen nastreven. in dit verband tegen een persoon of entiteit die in overtreding is, voor zover dit wettelijk en in billijkheid is toegestaan.

KEUZE VAN WET EN PLAATS

Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in alle opzichten in overeenstemming met de wetten van het VK. De partijen zullen te goeder trouw proberen te onderhandelen over een schikking voor enige claim of geschil tussen hen die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst. Als de partijen het niet eens worden over de voorwaarden voor schikking, zullen de partijen het geschil uitsluitend onderwerpen aan vertrouwelijke arbitrageprocedures door een enkele arbiter volgens de ICC-regels in Londen, wiens beslissing definitief en bindend is. Het is geen van beide partijen toegestaan ​​een claim in te dienen bij de lokale rechtbank van domicilie of een ander forum.

Addendum voor gegevensbescherming

Dit Addendum voor gegevensbescherming ("Addendum") maakt deel uit van onze Algemene voorwaarden ("Hoofdovereenkomst").

De termen die in dit Addendum worden gebruikt, hebben de betekenis die in dit Addendum wordt uiteengezet. Termen met een hoofdletter die hierin niet anders worden gedefinieerd, hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in de Overeenkomst. Behalve zoals hieronder gewijzigd, blijven de voorwaarden van de Overeenkomst volledig van kracht. Met het oog op de wederzijdse verplichtingen die hierin zijn uiteengezet, komen de partijen hierbij overeen dat de onderstaande algemene voorwaarden als een Addendum aan de Overeenkomst worden toegevoegd. Tenzij de context anders vereist, verwijzen verwijzingen in dit Addendum naar de Overeenkomst naar de Overeenkomst zoals gewijzigd door en met inbegrip van dit Addendum.

  1. Definities

1.1 In dit Addendum hebben de volgende termen de onderstaande betekenis en worden verwante termen dienovereenkomstig geïnterpreteerd:

1.1.1 "Toepasselijke wetten" betekent (a) wetten van de Europese Unie of lidstaten met betrekking tot Persoonsgegevens waarvoor de betrokkene onderworpen is aan de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming; en (b) enige andere toepasselijke wetgeving met betrekking tot Persoonsgegevens die onderworpen zijn aan andere wetten inzake gegevensbescherming;

1.1.2 "Verantwoordelijke" betekent de entiteit die het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.

1.1.3 "Gegevensbeschermingswetten" betekent EU-gegevensbeschermingswetten en, voor zover van toepassing, de gegevensbeschermings- of privacywetten van enig ander land;

1.1.4 "EU-gegevensbeschermingswetten" betekent EU-richtlijn 95/46/EG, zoals omgezet in de nationale wetgeving van elke lidstaat en zoals van tijd tot tijd gewijzigd, vervangen of vervangen, inclusief door de AVG en wetten die de AVG implementeren of aanvullen ;

1.1.5 “AVG” betekent de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van de EU;

1.2 De termen "Betrokkene", "Lidstaat", "Persoonsgegevens", "Inbreuk in verband met persoonsgegevens" en "Verwerking" hebben dezelfde betekenis als in de AVG, en hun verwante termen zullen dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd.

 2. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

2.1 we zullen:

2.1.1 voldoen aan alle toepasselijke gegevensbeschermingswetten bij de verwerking van persoonsgegevens;

2.1.2 verklaart en garandeert dat het:

2.1.2.1 heeft namens ons alle benodigde toestemmingen en toestemmingen van de relevante betrokkenen in overeenstemming met de Toepasselijke Wetten om ons wettelijk toe te staan ​​om Persoonsgegevens te verzamelen, verwerken en delen via de Diensten voor de doeleinden die worden beoogd in de Overeenkomst, inclusief dit Addendum.

2.1.2.2 zal te allen tijde een mechanisme beschikbaar stellen voor het verkrijgen van dergelijke toestemming van betrokkenen en een mechanisme voor betrokkenen om dergelijke toestemming in te trekken, allemaal in overeenstemming met de Toepasselijke Wetten.

2.1.2.3 zal een register bijhouden en informeren over alle toestemming en intrekking van toestemming van betrokkenen in overeenstemming met de Toepasselijke Wetten.

2.1.2.4 zal een openbaar beschikbaar privacybeleid plaatsen, onderhouden en naleven.

2.1.2.5 erkent de Diensten niet te leveren aan kinderen jonger dan achttien (18).

 3. Beveiliging

3.1 Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, omvang, context en doeleinden van de Verwerking, evenals het risico van verschillende waarschijnlijkheid en ernst voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, zullen wij passende technische en organisatorische maatregelen om een ​​op dat risico passend beveiligingsniveau te waarborgen, met inbegrip van, in voorkomend geval, de maatregelen waarnaar wordt verwezen in artikel 32, lid 1, van de AVG.

3.2 Bij het beoordelen van het passende beveiligingsniveau houden wij in het bijzonder rekening met de risico's die Verwerking met zich meebrengt, met name van een Inbreuk in verband met persoonsgegevens.

 4. Subverwerking

4.1 Elke Websitegebruiker machtigt ons om Subverwerkers aan te stellen (en elke Subverwerker die in overeenstemming met deze sectie is aangesteld om te benoemen) Subverwerkers aan te stellen in overeenstemming met deze sectie en eventuele beperkingen in de Overeenkomst.

4.2 Met betrekking tot elke door ons aangestelde Subverwerker, zullen wij ervoor zorgen dat de overeenkomst tussen ons en de Subverwerker wordt beheerst door een schriftelijk contract met voorwaarden die ten minste hetzelfde niveau van bescherming bieden voor Persoonsgegevens als die uiteengezet in dit Addendum en voldoen aan de vereisten van artikel 28 (3) van de AVG;

 5. Rechten van betrokkenen Rekening houdend met de aard van de verwerking, zullen we waar mogelijk helpen om te reageren op verzoeken om de rechten van betrokkenen uit te oefenen onder de gegevensbeschermingswetten.

 6. Inbreuk in verband met persoonsgegevens

6.1 We zullen de Betrokkene onmiddellijk en zonder onnodige vertraging informeren, zodra we ons bewust worden van een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens die de Persoonsgegevens van de Betrokkene beïnvloedt, om de Betrokkenen op de hoogte te stellen van de Inbreuk in verband met Persoonsgegevens onder de Wetten inzake Gegevensbescherming. We zullen ook helpen bij het onderzoek, de beperking en het herstel van elke dergelijke Inbreuk in verband met persoonsgegevens.

 7. Algemene voorwaarden

7.1 De partijen bij dit Addendum onderwerpen zich hierbij aan de jurisdictie die in de Overeenkomst is bepaald met betrekking tot alle geschillen of vorderingen die op welke manier dan ook voortvloeien uit dit Addendum, met inbegrip van geschillen met betrekking tot het bestaan, de geldigheid of beëindiging of de gevolgen van de nietigheid ervan; en dit Addendum en alle niet-contractuele of andere verplichtingen die hieruit voortvloeien of ermee verband houden, worden beheerst door de wetten van het land of gebied dat voor dit doel in de Overeenkomst is bepaald.

7.2 Mocht enige bepaling van dit Addendum ongeldig of niet-afdwingbaar zijn, dan blijft de rest van dit Addendum geldig en van kracht. De ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zal ofwel (i) zo nodig gewijzigd worden om de geldigheid en afdwingbaarheid ervan te verzekeren, met behoud van de bedoelingen van de partijen zo goed mogelijk, of, indien dit niet mogelijk is, (ii) geïnterpreteerd worden op een manier alsof de ongeldige of niet-afdwingbaar deel nooit daarin is vervat.

TEN BLIJKE WAARVAN dit Addendum is aangegaan en een bindend onderdeel wordt van de Overeenkomst met ingang van de eerst vermelde datum.