Algemene voorwaarden

Dank u voor uw bezoek aan onze van de (de “Website”) waarop u de link naar deze hebt gevonden Algemene voorwaarden (de “Website”), en aan onze Privacy Beleid (het "Privacybeleid"). De website is ons eigendom (gezamenlijk aangeduid als "wij", "onze" of "ons") en u kunt te allen tijde contact met ons opnemen via e-mail op: [e-mail beveiligd].

U stemt toe gebonden te zijn aan de hierin vermelde voorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”), in hun geheel, wanneer u de Website bezoekt of een product en/of dienst bestelt via de Website (“Verkopersdiensten”, en samen met de Abonnementsdiensten, zoals hieronder gedefinieerd, de "Diensten"), het Privacybeleid ("Privacybeleid"), evenals alle andere operationele regels, beleidslijnen, prijslijsten en andere aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd kunnen worden gepubliceerd (gezamenlijk, de Overeenkomst").

Lees de volledige voorwaarden van de Overeenkomst zorgvuldig door. Indien u niet in zijn geheel akkoord gaat met de Overeenkomst, bent u niet bevoegd om de Diensten en/of Website op welke manier of in welke vorm dan ook te gebruiken. WIJ ONTZEGGEN SPECIFIEK DE TOEGANG TOT DE WEBSITE EN/OF ONZE DIENSTEN DOOR ENIGE INDIVIDU DIE VALT ONDER DE ONLINE PRIVACYBESCHERMINGSWET VAN KINDEREN VAN 1998, ZOALS GEWIJZIGD ("COPPA"), EN WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT OM DE TOEGANG TOT DE DIENSTEN EN/OF WEBSITE TE WEIGEREN AAN ELK INDIVIDU, IN ZIJN ENIGE EN EXCLUSIEVE DISCRETIE.

TOEPASSINGSGEBIED EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

U gaat hierbij akkoord met de voorwaarden die in de Overeenkomst zijn uiteengezet met betrekking tot uw gebruik van onze Website. De Overeenkomst vormt de volledige en enige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van de Website en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, verklaringen, garanties en/of afspraken met betrekking tot de Website.

Houd er rekening mee dat deze Voorwaarden van tijd tot tijd kunnen veranderen. Als we deze Voorwaarden wijzigen, zullen we u informeren over de keuzes die u heeft als gevolg van dergelijke wijzigingen. We zullen ook een bericht plaatsen dat deze Voorwaarden zijn gewijzigd. Als u de Website en/of onze Diensten blijft gebruiken, houdt dit in dat u volledig akkoord gaat met alle voorwaarden in de Overeenkomst die op dat moment van kracht zijn. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op updates en/of wijzigingen.

VEREISTEN

De Website en onze Diensten zijn alleen beschikbaar voor personen die wettelijk bindende contracten kunnen aangaan onder de toepasselijke wetgeving. De Website en Diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan achttien (18). Als je jonger bent dan achttien (18), heb je geen toestemming om de Website en/of Diensten te gebruiken en/of te openen.

BESCHRIJVING VAN ONZE DIENSTEN

Abonnementdiensten

Met inachtneming van de voorwaarden van de Overeenkomst kunt u, door u te registreren op de Website en goedkeuring van ons te ontvangen, tegen betaling of zonder vergoeding de Abonnementsdiensten verkrijgen of proberen te verkrijgen. De Abonnementsdiensten zullen u voorzien van e-mailinhoud, tekst en ander materiaal ("Abonnementsinhoud") die relevant is voor online marketing die door ons en externe partners wordt geleverd ("Derde leveranciers"). Dit is GEEN beleggingsadvies. Als u de ontvangst van de Abonnementsinhoud wilt stopzetten, kunt u ons een e-mail sturen. Door de Abonnementsinhoud en/of Abonnementsdiensten te gebruiken, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat wij op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid van de Abonnementsinhoud, de Abonnementsdiensten of uw onvermogen om het Abonnement te gebruiken Diensten en/of Abonnementsinhoud. U begrijpt, stemt ermee in en bevestigt hierbij dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u, eindgebruikers of derden, voor enige claim in verband met een van de Abonnementsdiensten.

Diensten van leveranciers en derden

Door de toepasselijke bestelformulieren in te vullen, kunt u bepaalde producten en/of diensten van de Website verkrijgen of trachten te verkrijgen. De producten en/of diensten die op de Website worden aangeboden, kunnen beschrijvingen bevatten die rechtstreeks worden geleverd door de fabrikanten of distributeurs van dergelijke artikelen door de externe leverancier. We vertegenwoordigen of garanderen niet dat de beschrijvingen van dergelijke items nauwkeurig of volledig zijn. U begrijpt en stemt ermee in dat wij op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor uw onvermogen om producten en/of diensten van de website te verkrijgen of voor enig geschil met de verkoper, distributeur en eindgebruikers van het product. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige claim in verband met de producten en/of diensten die op de Website worden aangeboden.

Algemeen

De informatie die u moet verstrekken in verband met het registreren voor de Services kan, zonder beperking, enkele of alle van de volgende omvatten: (a) uw volledige naam; (b) bedrijfsnaam; (c) e-mailadres; (d) postadres (en factuuradres indien verschillend); (e) telefoonnummer thuis; (f) telefoonnummer werk; (g) faxnummer; (h) creditcardgegevens; en/of (i) alle andere informatie die wordt gevraagd op het toepasselijke registratieformulier (“Serviceregistratiegegevens”). U stemt ermee in om waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige serviceregistratiegegevens te verstrekken. We hebben het recht om serviceregistratiegegevens te weigeren wanneer naar eigen goeddunken wordt vastgesteld dat: (i) u een deel van de Overeenkomst schendt; en/of (ii) de door u verstrekte serviceregistratiegegevens onvolledig, frauduleus, een duplicaat of anderszins onaanvaardbaar zijn. We kunnen de criteria voor registratiegegevens op elk moment naar eigen goeddunken wijzigen.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle toekomstige aanbiedingen die op de Website aan u beschikbaar worden gesteld en die de huidige functies van de Website verbeteren, onderworpen aan de Overeenkomst. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat wij op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor uw onvermogen om de Diensten te gebruiken en/of in aanmerking te komen voor de Diensten. U begrijpt en stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van enige Diensten of ander product, dienst of promotie aangeboden door ons en/of een van onze Externe Providers. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat weigering om de Website te gebruiken uw enige recht en rechtsmiddel is met betrekking tot elk geschil dat u met ons heeft.

LICENTIEVERLENING

Als gebruiker van de Website krijgt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de Website, Inhoud en bijbehorend materiaal in overeenstemming met de Overeenkomst. We kunnen deze licentie op elk moment om welke reden dan ook beëindigen. U mag de Website en Inhoud op één computer gebruiken voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Geen enkel deel van de Website, Inhoud en/of Diensten mag in welke vorm dan ook worden gereproduceerd of worden opgenomen in een systeem voor het ophalen van informatie, elektronisch of mechanisch. U mag de Website, Inhoud en/of Diensten of enig deel daarvan niet gebruiken, kopiëren, emuleren, klonen, verhuren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, demonteren, reverse-engineeren of overdragen. We behouden ons alle rechten voor die niet expliciet in de Overeenkomst worden verleend. U mag geen enkel apparaat, software of routine gebruiken om de goede werking van de Website te verstoren of proberen te verstoren. U mag geen actie ondernemen die onze infrastructuur onredelijk of onevenredig zwaar belast. Uw recht om de Website, Inhoud en/of Diensten te gebruiken is niet overdraagbaar.

EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud, organisatie, afbeeldingen, ontwerp, compilatie, magnetische vertaling, digitale conversie, software, services en andere zaken met betrekking tot de Website, Inhoud en Services zijn beschermd onder toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten). Het kopiëren, herdistribueren, publiceren of verkopen door u van enig deel van de Website, Inhoud en/of Diensten is ten strengste verboden. Systematisch ophalen van materiaal van de Website, Inhoud en/of Diensten door middel van geautomatiseerde middelen of enige andere vorm van scraping of gegevensextractie om, direct of indirect, een verzameling, compilatie, database of directory te creëren of compileren zonder schriftelijke toestemming van ons is verboden. U verwerft geen eigendomsrechten op inhoud, documenten, software, diensten of andere materialen die op of via de Website, Inhoud en/of Diensten worden bekeken. Het plaatsen van informatie of materiaal op de Website, of door en via de Diensten, door ons vormt geen verklaring van afstand van enig recht op of op dergelijke informatie en/of materialen. Onze naam en logo, en alle bijbehorende afbeeldingen, pictogrammen en servicenamen, zijn onze handelsmerken. Alle andere handelsmerken die op de Website of door en via de Diensten verschijnen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Het gebruik van enig handelsmerk zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar is ten strengste verboden.

VERTROUWELIJKE INFORMATIE

Vertrouwelijke informatie betekent alle vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie van een partij, mondeling of schriftelijk, die is aangemerkt of geïdentificeerd als vertrouwelijk of die redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden beschouwd gezien de aard van de informatie en de omringende omstandigheden, maar omvat geen informatie die (1) algemeen bekend is bij het publiek zonder schending hiervan; (2) bekend was voorafgaand aan openbaarmaking hieronder zonder beperking op openbaarmaking; (3) onafhankelijk ontwikkeld is zonder inbreuk hieronder; of (4) rechtmatig is ontvangen van een derde partij zonder enige beperking op openbaarmaking. De partijen zullen vertrouwelijke informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van de verplichtingen hieronder. We zullen geen first party data verkopen zonder toestemming.

De plicht om vertrouwelijke informatie te beschermen vervalt één (1) jaar vanaf de datum van beëindiging van de overeenkomst.

HYPERLINKEN NAAR DE WEBSITE, CO-BRANDING, “FRAMING” EN/OF VERWIJZEN NAAR DE WEBSITE VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk door ons geautoriseerd, mag niemand de website, of delen daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot, logo's, handelsmerken, branding of auteursrechtelijk beschermd materiaal), om welke reden dan ook naar hun website of weblocatie linken. Bovendien is het zonder onze voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming ten strengste verboden de Website te "framen" en/of te verwijzen naar de Uniform Resource Locator ("URL") van de Website in commerciële of niet-commerciële media. U stemt er specifiek mee in om samen te werken met de Website om dergelijke inhoud of activiteit te verwijderen of te beëindigen, indien van toepassing. U erkent hierbij dat u aansprakelijk bent voor alle schade die daarmee verband houdt.

BEWERKEN, VERWIJDEREN EN WIJZIGEN

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande kennisgeving, documenten, informatie of andere inhoud die op de website verschijnt, te bewerken en / of te verwijderen.

VRIJWARING

DE WEBSITE, DIENSTEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U VAN EEN VAN ONZE DERDE LEVERANCIERS EN/OF ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN WAAROP U VIA DE WEBSITE MOGELIJK KAN AANVRAGEN, WORDEN AAN U GELEVERD OP EEN "AS IS" ” EN “ZOALS BESCHIKBAAR”-BASIS EN ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK EN IMPLICIET, WORDEN AFGEWEZEN VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AFWIJZING VAN ENIGE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL). IN HET BIJZONDER, MAAR NIET ALS BEPERKING DAARVAN, GEVEN WIJ GEEN GARANTIE DAT: (A) DE WEBSITE, DIENSTEN, INHOUD, PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U VAN EEN VAN ONZE DERDE LEVERANCIERS EN/OF ANDERE PRODUCTEN EN/ OF DIENSTEN DIE U VIA DE WEBSITE KAN AANVRAGEN, VOLDOEN AAN UW VEREISTEN; (B) DE WEBSITE, DIENSTEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U VAN EEN VAN ONZE DERDE LEVERANCIERS EN/OF ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U VIA DE WEBSITE MOGELIJK KAN AANVRAGEN, ONONDERBROKEN ZIJN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTVRIJ; (C) U KOMT IN AANMERKING VOOR DE DIENSTEN; OF (D) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DIENSTEN, INHOUD, PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U KAN ONTVANGEN VAN EEN VAN ONZE DERDE LEVERANCIERS, EN/OF ENIGE ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U MOGELIJK KAN ONTVANGEN AANVRAGEN VIA DE WEBSITE ZAL NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZIJN. DE WEBSITE, DIENSTEN, INHOUD, PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U VAN EEN VAN ONZE DERDE PROVIDERS EN/OF ENIGE ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U VIA DE WEBSITE KAN AANVRAGEN, KUNNEN PROBLEMEN OF ANDERE FOUTEN BEVATTEN, BEPERKINGEN. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE BESCHIKBAARHEID VAN DE ONDERLIGGENDE INTERNETVERBINDING DIE MET DE WEBSITE IS VERBONDEN. GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, VERKREGEN DOOR U VAN ONS, EEN VAN DE DERDE LEVERANCIERS OF ANDERSZINS VIA OF VAN DE WEBSITE, ZAL ENIGE GARANTIE MAKEN DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DE OVEREENKOMST IS VERMELD.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoekers downloaden informatie van de Website op eigen risico. We geven geen garantie dat dergelijke downloads vrij zijn van corrupte computercodes, inclusief maar niet beperkt tot virussen en wormen.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U BEGRIJPT EN STEMT ER UITDRUKKELIJK IN TOE DAT WIJ NIET AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE EN/OF VOORBEELDSCHADE INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOOR WINSTVERLIES, GEBRUIK GEGEVENS OF ANDERE IMMATERILE VERLIEZEN (ZELFS ALS WIJ OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE WERDEN GEWEZEN), VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN VOOR: (A) HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN OM DE WEBSITE, DIENSTEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN TE GEBRUIKEN DIE U KAN ONTVANGEN VAN EEN VAN ONZE EXTERNE LEVERANCIERS EN/OF ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U VIA DE WEBSITE MOGELIJK AANVRAAGT; (B) DE KOSTEN VAN INKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN DIENSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT GOEDEREN, GEGEVENS, INFORMATIE EN/OF DIENSTEN GEKOCHT OF VERKREGEN VAN OF TRANSACTIES DIE VIA DE WEBSITE WORDEN AANGEVOERD; (C) HET NIET KWALIFICEREN VOOR DE DIENSTEN OF PRODUCTEN VAN DERDEN VAN EEN VAN ONZE EXTERNE LEVERANCIERS, OF ENIGE VOLGENDE WEIGERING VAN PRODUCTEN VAN DERDEN VAN HETZELFDE; (D) DE ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW REGISTRATIEGEGEVENS; EN (E) ALLE ANDERE ZAKEN MET BETREKKING TOT HET ONMOGELIJK GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DIENSTEN, INHOUD, PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U VAN EEN VAN ONZE EXTERNE LEVERANCIERS KAN ONTVANGEN, EN/OF ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U MOGELIJK TOEPAST VOOR VIA DE WEBSITE. DEZE BEPERKING IS VAN TOEPASSING OP ALLE OORZAKEN, IN ZIJN TOTALITEIT, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, CONTRACTOVEREENKOMST, GARANTIEBREUK, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, ONJUISTE VOORSTELLINGEN EN ALLE ANDERE ONRECHTMATIGHEDEN. HIERBIJ VRIJWAART U ONS EN AL ONZE EXTERNE LEVERANCIERS VAN ALLE VERPLICHTINGEN, AANSPRAKELIJKHEDEN EN CLAIMS DIE OVERSCHRIJDEND ZIJN VAN DE HIERIN VERMELDE BEPERKING. INDIEN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING EEN DERGELIJKE BEPERKING NIET TOESTAAT, ZAL ONZE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN VIJFHONDERD DOLLARS BEDRAGEN ($ 500.00). DE BOVENSTAANDE ONTKENNING VAN SCHADE IS EEN FUNDAMENTEEL ELEMENT VAN DE BASIS VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN U EN ONS. DE ONMOGELIJKHEID OM DE WEBSITE, DIENSTEN, INHOUD, PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U VAN EEN VAN ONZE EXTERNE AANBIEDERS MAG ONTVANGEN TE GEBRUIKEN, EN/OF ENIGE ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U MOGELIJK VIA DE WEBSITE AANVRAAGT, ZOUDEN NIET AAN U ZIJN AANGEBODEN ZONDER DERGELIJKE BEPERKINGEN.

VRIJWARING

U stemt ermee in om ons, onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectievelijke leden, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, co-branders en/of andere partners, te vrijwaren van en tegen alle claims, onkosten ( inclusief redelijke advocatenhonoraria), schadevergoedingen, rechtszaken, kosten, eisen en/of vonnissen van welke aard dan ook, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (a) uw gebruik van de Website, Diensten of Inhoud; (b) uw schending van de Overeenkomst; en/of (c) uw schending van rechten van een andere persoon en/of entiteit. De bepalingen van deze paragraaf zijn voor ons en in het voordeel van elk van onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen en/of gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, leden, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en/of advocaten. Elk van deze personen en entiteiten heeft het recht om deze bepalingen voor eigen rekening rechtstreeks tegen u te doen gelden en af te dwingen.

WEBSITES VAN DERDEN

De website kan links bevatten naar en/of verwijzen naar andere internetwebsites en/of bronnen, inclusief maar niet beperkt tot diegene die eigendom zijn van en beheerd worden door externe providers. Omdat we geen controle hebben over dergelijke websites en/of bronnen van derden, erkent u hierbij en gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van dergelijke websites en/of bronnen van derden. Verder onderschrijven wij geen, en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor, enige voorwaarden, privacybeleid, inhoud, advertenties, diensten, producten en/of ander materiaal op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen van derden, of voor enige schade en/of daaruit voortvloeiende verliezen.

PRIVACYBELEID/BEZOEKERSINFORMATIE

Het gebruik van de Website en alle opmerkingen, feedback, informatie, Registratiegegevens en/of materialen die u indient via of in verband met de Website, is onderworpen aan ons Privacybeleid. We behouden ons het recht voor om alle informatie met betrekking tot uw gebruik van de website en alle andere persoonlijk identificeerbare informatie die door u is verstrekt, te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van ons Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

WETTELIJKE WAARSCHUWING

Elke poging van een persoon, of het nu onze klant is of niet, om de website te beschadigen, te vernietigen, ermee te knoeien, te vernielen en/of anderszins de werking van de Website te verstoren, is een overtreding van het strafrecht en het burgerlijk recht en we zullen ijverig alle mogelijke rechtsmiddelen nastreven. in dit verband tegen elke overtredende persoon of entiteit voor zover toegestaan door de wet en in billijkheid.

RECHTSKEUZE EN -PLAATS

Deze Overeenkomst wordt in alle opzichten beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het VK. De Partijen zullen te goeder trouw trachten te onderhandelen over een regeling voor een claim of geschil tussen hen die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst. Als de partijen het niet eens worden over de schikkingsvoorwaarden, zullen de partijen het geschil uitsluitend onderwerpen aan vertrouwelijke arbitrageprocedures door een enkele arbiter volgens de ICC-regels in Londen, wiens beslissing definitief en bindend is. Het is geen van beide partijen toegestaan een claim in te dienen bij de plaatselijke rechtbank van woonplaats of enig ander forum.

Addendum voor gegevensbescherming

Dit Addendum voor Gegevensbescherming (“Addendum”) maakt deel uit van onze Algemene voorwaarden (“Hoofdovereenkomst”).

De termen die in dit Addendum worden gebruikt, hebben de betekenis die in dit Addendum wordt uiteengezet. Termen met een hoofdletter die hierin niet anders worden gedefinieerd, hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in de Overeenkomst. Behalve zoals hieronder gewijzigd, blijven de voorwaarden van de Overeenkomst volledig van kracht. Met het oog op de wederzijdse verplichtingen die hierin zijn uiteengezet, komen de partijen hierbij overeen dat de onderstaande algemene voorwaarden als een Addendum aan de Overeenkomst worden toegevoegd. Behalve waar de context anders vereist, verwijzen verwijzingen in dit Addendum naar de Overeenkomst zoals de Overeenkomst is gewijzigd door en met inbegrip van dit Addendum.

  1. Definities

1.1 In dit Addendum hebben de volgende termen de onderstaande betekenis en worden verwante termen dienovereenkomstig geïnterpreteerd:

1.1.1 "Toepasselijke Wetten" betekent (a) wetten van de Europese Unie of lidstaten met betrekking tot Persoonsgegevens waarvoor de betrokkene onderworpen is aan de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming; en (b) enige andere toepasselijke wet met betrekking tot Persoonsgegevens die onderworpen is aan andere wetten inzake gegevensbescherming;

1.1.2 "Verantwoordelijke" betekent de entiteit die het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.

1.1.3 "Gegevensbeschermingswetten" betekent EU-gegevensbeschermingswetten en, voor zover van toepassing, de gegevensbeschermings- of privacywetten van enig ander land;

1.1.4 "EU-gegevensbeschermingswetten" betekent EU-richtlijn 95/46/EG, zoals omgezet in de nationale wetgeving van elke lidstaat en zoals van tijd tot tijd gewijzigd, vervangen of vervangen, inclusief door de AVG en wetten die de AVG implementeren of aanvullen ;

1.1.5 “AVG” betekent de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van de EU;

1.2 De termen "Betrokkene", "Lidstaat", "Persoonsgegevens", "Inbreuk in verband met persoonsgegevens" en "Verwerking" hebben dezelfde betekenis als in de AVG, en hun verwante termen zullen dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd.

 2. Verzameling en Verwerking Persoonsgegevens

2.1 wij zullen:

2.1.1 voldoen aan alle toepasselijke Gegevensbeschermingswetten bij de verwerking van Persoonsgegevens;

2.1.2 verklaren en garanderen dat het:

2.1.2.1 beschikt namens ons over alle noodzakelijke toestemmingen en toestemmingen van de relevante betrokkenen in overeenstemming met de Toepasselijke Wetten om ons wettelijk toe te staan om Persoonsgegevens te verzamelen, verwerken en delen via de Diensten voor de doeleinden die worden beoogd in de Overeenkomst, inclusief dit Addendum.

2.1.2.2 te allen tijde een mechanisme beschikbaar stellen voor het verkrijgen van dergelijke toestemming van betrokkenen en een mechanisme voor betrokkenen om dergelijke toestemming in te trekken, allemaal in overeenstemming met de Toepasselijke Wetten.

2.1.2.3 een register bijhouden en informeren over alle toestemming en intrekking van toestemming van betrokkenen in overeenstemming met de Toepasselijke Wetten.

2.1.2.4 een openbaar beschikbaar privacybeleid plaatsen, onderhouden en naleven.

2.1.2.5 erkent de Diensten niet te leveren aan kinderen jonger dan achttien (18).

 3. Beveiliging

3.1 Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, omvang, context en doeleinden van de Verwerking, evenals het risico van verschillende waarschijnlijkheid en ernst voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, zullen wij passende technische en organisatorische maatregelen om een op dat risico passend beveiligingsniveau te waarborgen, met inbegrip van, in voorkomend geval, de maatregelen waarnaar wordt verwezen in artikel 32, lid 1, van de AVG.

3.2 Bij de beoordeling van het passende beveiligingsniveau houden wij in het bijzonder rekening met de risico's die Verwerking met zich meebrengt, met name van een Inbreuk in verband met persoonsgegevens.

 4. Subverwerking

4.1 Elke Websitegebruiker machtigt ons om Subverwerkers aan te stellen (en elke Subverwerker die in overeenstemming met deze sectie is aangesteld om aan te wijzen) in overeenstemming met deze sectie en eventuele beperkingen in de Overeenkomst.

4.2 Met betrekking tot elke door ons aangestelde Subverwerker, zullen wij ervoor zorgen dat de overeenkomst tussen ons en de Subverwerker wordt beheerst door een schriftelijk contract met voorwaarden die ten minste hetzelfde niveau van bescherming bieden voor Persoonsgegevens als die uiteengezet in dit Addendum en voldoen aan de vereisten van artikel 28 (3) van de AVG;

 5. Rechten van betrokkenen Rekening houdend met de aard van de verwerking, zullen we waar mogelijk helpen om te reageren op verzoeken om de rechten van betrokkenen uit te oefenen op grond van de Gegevensbeschermingswetten.

 6. Inbreuk in verband met Persoonsgegevens

6.1 We zullen de Betrokkene onmiddellijk en zonder onnodige vertraging informeren, zodra we ons bewust worden van een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens die de Persoonsgegevens van de Betrokkene beïnvloedt, om de Betrokkenen op de hoogte te stellen van de Inbreuk in verband met Persoonsgegevens onder de Wetten inzake Gegevensbescherming. We zullen ook helpen bij het onderzoek, de beperking en het herstel van elke dergelijke Inbreuk in verband met persoonsgegevens.

 7. Algemene voorwaarden

7.1 De partijen bij dit Addendum onderwerpen zich hierbij aan de jurisdictie die in de Overeenkomst is bepaald met betrekking tot alle geschillen of vorderingen die op welke manier dan ook voortvloeien uit dit Addendum, met inbegrip van geschillen met betrekking tot het bestaan, de geldigheid of beëindiging of de gevolgen van de nietigheid ervan; en dit Addendum en alle niet-contractuele of andere verplichtingen die hieruit voortvloeien of ermee verband houden, worden beheerst door de wetten van het land of gebied dat voor dit doel in de Overeenkomst is bepaald.

7.2 Mocht enige bepaling van dit Addendum ongeldig of niet-afdwingbaar zijn, dan blijft de rest van dit Addendum geldig en van kracht. De ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zal ofwel (i) zo nodig gewijzigd worden om de geldigheid en afdwingbaarheid ervan te verzekeren, met behoud van de bedoelingen van de partijen zo goed mogelijk, of, indien dit niet mogelijk is, (ii) geïnterpreteerd worden op een manier alsof de ongeldige of een niet-afdwingbaar deel was daarin nooit vervat.

TEN BLIJKE WAARVAN dit Addendum wordt aangegaan en een bindend onderdeel wordt van de Overeenkomst met ingang van de eerst vermelde datum.