PRIVACYBELEID

1. Inleiding

De volgende verklaring bevat details van het privacybeleid dat is aangenomen door aan Algo affiliates ( 'us","we"Of"onze') met betrekking tot onze producten en diensten (de 'Diensten“) en/of website (de “Website”). Uw privacy en de integriteit van alle informatie die u verstrekt, zijn belangrijk voor ons voor het leveren van onze Diensten en/of voor de werking van de Website.

Onze Diensten en/of Website kunnen verbonden zijn met sites en/of diensten van andere derde partijen. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de privacypraktijken op sites en/of diensten van andere derde partijen en raden u aan het privacybeleid van die derde partijen te lezen voordat u ze gebruikt.  

Alle informatie die door ons wordt opgeslagen en/of verkregen in verband met onze Diensten wordt vertrouwelijk behandeld. Alle informatie wordt veilig opgeslagen en is alleen toegankelijk voor geautoriseerd personeel. We implementeren en handhaven passende technische, beveiligings- en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en gebruik, en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging, beschadiging, diefstal of openbaarmaking.

2. Website; Bezoekers en gebruikers

2.1 Algemeen

De volgende paragrafen behandelen de bijzonderheden van elk van de volgende groepen waaruit Persoonsgegevens worden verzameld: Websitebezoekers (“bezoekers”) en/of gebruikers (“Gebruikers”) en/of zakenpartners (bijv. gelieerde ondernemingen, adverteerders, uitgevers, reclamebureaus en/of platforms, enz.) van onze Diensten (gezamenlijk “Partners”). Voor de doeleinden van dit Beleid zullen Persoonsgegevens betekenen en kunnen bestaan uit: IP-adres, voor- en achternaam, post- en/of e-mailadres, telefoonnummer, interesse in producten en diensten, informatie over leads, evenals informatie over het type van de relatie die bestaat tussen ons en Bezoekers, Gebruikers en/of partners die de betekenis hebben die aan dergelijke termen wordt toegekend in de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en/of de wet.

2.2  Collectie en Gebruik

Door de Website te bezoeken, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van uw Persoonsgegevens zoals hierin beschreven. Als u niet akkoord gaat met de hierin uiteengezette voorwaarden, bezoek de Website dan niet. Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen we uw uitdrukkelijke toestemming vragen om persoonlijke gegevens te verwerken die op de website zijn verzameld of die u vrijwillig heeft verstrekt. Houd er rekening mee dat elke toestemming volledig vrijwillig zal zijn. Als u echter niet de gevraagde toestemming geeft voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, is het gebruik van de Website mogelijk niet mogelijk. We kunnen informatie van Bezoekers van de website verzamelen, registreren en analyseren. We kunnen uw IP-adres registreren en cookies gebruiken (zie: Cookies Beleid hieronder). We kunnen informatie toevoegen die is verzameld door middel van paginaweergave-activiteit. Verder kunnen we alle Persoonsgegevens verzamelen en verwerken die u vrijwillig aan ons verstrekt en/of aan ons beschikbaar stelt in de formulieren van onze Website, zoals wanneer u zich abonneert op of zich aanmeldt voor onze Diensten en/of voor het ontvangen van informatie. We verzamelen gegevens over bezoeken aan de Website, waaronder aantallen Bezoekers en bezoeken, Geo-locatiegegevens, tijdsduur doorgebracht op de Website, pagina's waarop is geklikt of waar Bezoekers zijn gekomen. Voor de doeleinden van dit Beleid betekent Bezoeker elke persoon die de Website bezoekt en de inhoud ervan beoordeelt; Gebruiker betekent elke Bezoeker van de Website die Dienst(en) ontvangt en/of actief gegevens verstrekt (bijvoorbeeld via formulieren, registratieproces of andere methoden).

2.3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens

We kunnen Persoonsgegevens verwerken om onze Website en/of Diensten te beheren, verbeteren, begrijpen en personaliseren. We gebruiken bijvoorbeeld de volgende Persoonsgegevens om uw gegevens, aangevuld met gegevens van onze activiteiten, te gebruiken om de nauwkeurigheid van onze Diensten te verbeteren; Met u communiceren over de Diensten; Contact met u opnemen over Service-aankondigingen, updates of aanbiedingen; Ondersteuning en assistentie bieden voor de Services; Voldoen aan of tegemoet komen aan contractuele of wettelijke verplichtingen jegens onze Partners; Samenwerken en anderszins werken met onze Partners, leveranciers en dienstverleners; Het delen van persoonlijke informatie met onze partners, verkopers en serviceproviders die namens ons diensten kunnen verlenen (bijvoorbeeld via API en/of andere elektronische en digitale middelen); Onze Gebruiksvoorwaarden en/of ons Beleid afdwingen; Bovendien kunnen we met u communiceren via de middelen die u ons hebt verstrekt om dit te doen.

We zullen geen Persoonsgegevens verwerken tenzij er een wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking.  

De volgende lijst geeft een overzicht van de doeleinden waarvoor wij Persoonsgegevens over u kunnen verwerken en de wettelijke basis voor een dergelijke verwerking:

Doel Wettelijke Basis

Om u te registreren als accounthouder bij de Services

We zullen uw Persoonsgegevens verwerken om u in staat te stellen zich te registreren en een account te openen.  

 • Uw toestemming; Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de Diensten of van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract.

Om ons in staat te stellen u te voorzien van en gebruik te maken van onze Diensten

Telkens wanneer u of onze Partners verzoeken om gebruik te maken van onze Services, zullen we de persoonlijke informatie verwerken die nodig is om dergelijke verzoeken uit te voeren.  

 • Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de Diensten of van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract.

Om contact met u op te nemen in het kader van operationele vereisten

Onder bepaalde omstandigheden zullen we contact met u opnemen om u op de hoogte te houden met betrekking tot bepaalde operationele zaken; bijvoorbeeld wanneer een bepaald aspect van onze Diensten verandert. In deze omstandigheden zullen we Persoonsgegevens over u dienovereenkomstig moeten gebruiken.  

 • Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de Diensten of van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract.

Om te reageren op uw vragen, verzoeken en/of klachten en om ondersteunende diensten te verlenen

De verwerking van Persoonsgegevens over u is vereist om te kunnen reageren op vragen over onze Diensten en in het algemeen om ondersteunende diensten te verlenen.  

 • Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de Diensten of van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract.
   

Om u op maat gemaakte Services, reclame- en marketingmateriaal te kunnen bieden

Om uw Gebruikerservaring en/of het gebruik van onze Diensten te verbeteren en om u aanvullende en nieuwe aanbiedingen, producten en diensten aan te bieden (van ons of van derden, inclusief onze Partners), verwerken wij Persoonlijke Gegevens over u om de aan u aangeboden materialen aan te passen aan uw voorkeuren, gedrag, kenmerken en interesses; deze materialen kunnen van ons zijn of van derden (inclusief onze Partners). Voor dit doel gebruiken we geautomatiseerde analysetechnieken voor Persoonsgegevens, waaronder profilering.

 • Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de Diensten of van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract.

Om onze Diensten te verbeteren en om nieuwe aan te bieden

We kunnen Persoonsgegevens over u gebruiken om onze Diensten te verbeteren en om nieuwe aan te bieden; een dergelijke verwerking omvat onder meer een analyse van eerder gebruik door u van onze Services, eventuele opmerkingen en klachten die zijn ontvangen met betrekking tot onze Services, evenals eventuele fouten en storingen.  

 • De verwerking is gebaseerd op uw toestemming en noodzakelijk voor de legitieme belangen die door ons of door een derde partij (inclusief onze Partners) worden nagestreefd.

Om u reclame- en marketingmateriaal te sturen

Voor zover u ermee instemt reclame- en marketingmateriaal van ons te ontvangen, sturen wij u, via de communicatiemiddelen waarmee u heeft ingestemd, reclame- en marketingmateriaal met betrekking tot onze Diensten, of deze nu of in de toekomst bestaan, of deze vergelijkbaar zijn met onze Diensten en of er verschillende en/of producten en diensten van derden zijn (inclusief de diensten van onze Partners).

Hierbij wordt verduidelijkt dat als u uw toestemming intrekt door contact met ons op te nemen, dit niet noodzakelijk leidt tot de verwijdering van uw gegevens die in het bezit zijn van derden (inclusief onze Partners).

 • Uw toestemming
Om de effectiviteit van marketing- en reclamecampagnes te analyseren 
 • Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de Diensten of van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract.

Om verschillende activiteiten uit te voeren en te onderhouden die het aanbieden en leveren van onze Diensten ondersteunen

Dergelijke activiteiten omvatten backofficefuncties, bedrijfsontwikkelingsactiviteiten, technische functionaliteit en beveiliging, strategische besluitvorming, toezichtmechanismen, enz.

 • Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de Diensten of van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract.

Om analyses uit te voeren, inclusief statistische analyse

We gebruiken verschillende analytische maatregelen (waaronder statistische) om beslissingen te nemen in verschillende kwesties, waaronder het verbeteren van bestaande producten en diensten en het introduceren en ontwikkelen van nieuwe.

 • De verwerking is noodzakelijk voor de door ons nagestreefde gerechtvaardigde belangen.
   

Om onze en derde partijen te beschermen (inclusief onze partners) belangen, rechten en activa, inclusief het instellen of uitoefenen of verdedigen van juridische claims

We kunnen Persoonsgegevens over u verwerken om de belangen, rechten en activa van ons en van derden (inclusief onze Partners) te beschermen, in overeenstemming met enige wet, regelgeving en overeenkomst, inclusief onze algemene voorwaarden en beleid. 

 • Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de Diensten of van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract.

2.4 Persoonlijke gegevens delen

We kunnen dergelijke informatie ook delen met dienstverleners, Partners en/of contractanten om een gevraagde dienst of transactie te verlenen of om het gedrag van de Bezoeker en/of Gebruiker op de Website en/of de websites van Partners te analyseren.

Voor Bezoekers en/of Gebruikers met accounts die zich in de Europese Gegevensregio bevinden, wordt alle verwerking van Persoonsgegevens uitgevoerd in overeenstemming met privacyrechten en -regelgeving in overeenstemming met de AVG (zoals hieronder gedefinieerd) en/of de toepasselijke Wet- en Regelgeving inzake Gegevensbescherming (zoals hieronder gedefinieerd).

Persoonsgegevens over u kunnen worden overgedragen aan een derde land (d.w.z. rechtsgebieden buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”)) of aan internationale organisaties. In dergelijke omstandigheden zullen we passende redelijke inspanningen leveren om de bescherming van persoonlijke gegevens over u te waarborgen en ervoor te zorgen dat afdwingbare rechten van betrokkenen en effectieve rechtsmiddelen voor betrokkenen beschikbaar zijn. 

Deze waarborgen en bescherming zijn beschikbaar als aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. (a) De doorgifte is aan een derde land of een internationale organisatie waarvan de Europese Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau bieden voor de Persoonsgegevens die aan hen worden overgedragen overeenkomstig artikel 45, lid 3 van de AVG (zoals hieronder gedefinieerd) );
 2. (b) De doorgifte is in overeenstemming met een juridisch bindend en afdwingbaar instrument tussen overheidsinstanties of -instanties overeenkomstig artikel 46, lid 2, onder a), van de AVG (zoals hieronder gedefinieerd);
 3. (c) Ofde doorgifte is in overeenstemming met de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn aangenomen door de Europese Commissie overeenkomstig artikel 46, lid 2, onder c) van de AVG (zoals hieronder gedefinieerd). 

U kunt ons verzoeken om details over de door ons toegepaste waarborgen ter bescherming van de Persoonsgegevens over u die worden overgedragen aan een derde land of een internationale organisatie, door een e-mail te sturen naar het onderstaande e-mailadres.

3. Partners

3.1 Algemeen

Om onze Diensten te leveren en om met onze Partners te werken, kunnen we bepaalde soorten gegevens van hen verzamelen of verkrijgen. Partners kunnen geanonimiseerde gegevens over hun gebruikers, bezoekers en/of klanten uploaden, verzenden, importeren, posten of verwerken (“Data"). Tijdens het gebruik van onze Services door een Partner, kan deze ons informatie over zijn en/of zijn gebruikers, bezoekers en/of klanten verstrekken via API en/of andere elektronische en digitale middelen. Partner zal geen gebruik maken van, en zal geen derde partij helpen of bewust toestaan ​​om, (i) de Services te gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen of op te slaan (informatie die een individu kan identificeren); (ii) persoonlijk identificeerbare informatie aan ons doorgeven die persoonlijk identificeerbare informatie van zijn klanten zou kunnen gebruiken of herkennen. Deze informatie wordt door ons gebruikt om de Partner en/of zijn gebruikers, bezoekers en/of klanten te identificeren en onze Diensten, ondersteuning, mailings, verkoop- en marketingacties, facturering (indien vereist of van toepassing) te leveren en om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen met de relevante partner. Bovendien hebben we alleen toegang tot informatie met betrekking tot de gebruikers, bezoekers en/of klanten van de Partner nadat deze door de Partner is gepseudonimiseerd, tenzij anders vereist en geautoriseerd door de uitdrukkelijke toestemming van dergelijke gebruikers, bezoekers en/of klanten, of door de wet en/of wettelijke autoriteit. 

Partner erkent dat: (i) de Service niet werkt als een archief- of bestandsopslagservice en we niet verplicht zijn om de Gegevens op te slaan of te back-uppen die Partner uploadt, importeert of naar ons post, of anderszins genereert tijdens het gebruik van de Service; (ii) hij is als enige verantwoordelijk voor de back-up van de Gegevens; en (iii) het de toegang verliest tot alle gegevens die zijn verwijderd naar eigen goeddunken of zoals vereist door de wet en/of enige wettelijke autoriteit.  

De partner begrijpt en erkent dat het internet en de communicatie erover mogelijk niet veilig zijn, en dat een verbinding ermee de mogelijkheid biedt voor ongeautoriseerde toegang tot computersystemen, netwerken en alle daarin opgeslagen gegevens. De informatie en gegevens die via internet worden verzonden (inclusief, maar niet beperkt tot de gegevens) of zijn opgeslagen op apparatuur waarmee internetinformatie wordt verzonden, blijven mogelijk niet vertrouwelijk en we geven geen verklaring of garantie met betrekking tot privacy, veiligheid, authenticiteit, niet-corruptie of vernietiging van dergelijke informatie. Het gebruik van informatie die via internet is verzonden of verkregen, is op eigen risico van de partner en wij zijn niet verantwoordelijk voor enig nadelig gevolg of verlies van het gebruik van internet.

3.2 Verwerking van Persoonlijke Gegevens

We vertrouwen op de toestemming van de Partner om Persoonlijke Gegevens te verwerken en/of op de verklaringen van de Partner dat een dergelijke Partner de vereiste toestemming heeft verkregen van zijn Gebruikers, Bezoekers en/of Klanten. Bij andere gelegenheden kunnen we Persoonsgegevens verwerken wanneer dit nodig is om een contractuele verplichting met u als Partner na te komen of wanneer dit wettelijk verplicht is.

We kunnen ook Persoonsgegevens verwerken wanneer het in het legitieme belang van ons of onze Partners is om dit te doen en wanneer deze belangen niet worden overschreven door de gegevensbeschermingsrechten van het individu (die kunnen variëren op basis van het rechtsgebied van een individu).  

De partner erkent en stemt ermee in dat de gegevens die aan ons worden verstrekt persoonlijk identificeerbare informatie of persoonlijke gegevens kunnen bevatten, zoals gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving die het gebruik van gegevens regelt met betrekking tot geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen die in de EU en/of de staat Californië in de Verenigde Staten wonen, met inbegrip van de wetten van de Europese Unie (“EU“) Data Protection Act 1998, de EU General Data Protection Regulation (“GDPR), en de California Consumer Protection Act die van kracht is vanaf 1 januari 2020, aangezien elk van deze wetten van tijd tot tijd wordt gewijzigd of vervangen, en alle andere buitenlandse of binnenlandse wetten voor zover deze van toepassing zijn op de persoonlijk identificeerbare of persoonlijke gegevens die u uploadt, verzendt, plaatst of verwerkt tijdens het gebruik van de Service (“Gegevens Beschermingswetten en -regelgeving").

Partner verleent ons hierbij een niet-exclusief recht en licentie om te ontvangen, op te halen, toegang te krijgen, te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, te kopiëren, te verzenden, te verwerken en op te slaan (gezamenlijk, "Proces”) de Gegevens om de Diensten te kunnen leveren. We kunnen de Gegevens redigeren, anonimiseren en/of samenvoegen met inhoud en gegevens van onze andere Partners of zoals door ons verzameld in overeenstemming met dit Beleid (“Gegevensaggregaties”) voor doeleinden, waaronder, maar niet beperkt tot, product- en serviceontwikkeling en commercialisering en kwaliteitsverbeteringsinitiatieven. We zullen gegevens op een zodanige manier redigeren of anonimiseren dat er geen vertrouwelijke informatie (zoals hieronder gedefinieerd) of persoonlijk identificeerbare informatie wordt bekendgemaakt. Alle gegevensaggregaties zijn het enige en exclusieve eigendom van ons.

Partner verleent ons hierbij een niet-exclusief recht en licentie om de Gegevens te ontvangen, op te halen, te openen, te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, te kopiëren, te verzenden, te verwerken en op te slaan (gezamenlijk "Verwerken") om de Diensten te verlenen. We kunnen de gegevens redigeren, anonimiseren en/of aggregeren met inhoud en gegevens van onze andere partners of zoals door ons verzameld in overeenstemming met dit beleid ("gegevensaggregaties") voor doeleinden met inbegrip van, maar niet beperkt tot, product- en serviceontwikkeling en commercialisering en kwaliteit verbeterinitiatieven. We zullen gegevens op een zodanige manier redigeren of anonimiseren dat er geen vertrouwelijke informatie (zoals hieronder gedefinieerd) of persoonlijk identificeerbare informatie wordt bekendgemaakt. Alle gegevensaggregaties zijn het enige en exclusieve eigendom van ons.

3.3 Controller/processor:

Wij kunnen Persoonsgegevens zowel als Processor en/of als Controller verwerken, zoals gedefinieerd in de AVG en/of de Wet- en Verordening Gegevensbescherming:

 • Voor de door de Bezoeker en/of Gebruiker aan ons verstrekte gegevens van Bezoeker en/of Gebruiker zijn wij Verantwoordelijke in overeenstemming met de AVG en/of de Wet- en Regelgeving gegevensbescherming. 
 • Voor de gegevens van de Partner en/of de gegevens van de Partner en zijn gebruikers, bezoekers en/of klanten, die door de Partner aan ons worden verstrekt, zijn wij de Verwerker in overeenstemming met de AVG en/of de Wet- en Regelgeving gegevensbescherming. 

Alle door ons verzamelde gegevens worden opgeslagen in beveiligde hostingfaciliteiten. Alle hosting wordt uitgevoerd in overeenstemming met de hoogste veiligheidsvoorschriften. We contracteren met dergelijke hostingproviders en zorgen ervoor dat alle hosting wordt uitgevoerd in overeenstemming met de hoogste beveiligingsvoorschriften.

We hebben redelijke fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen tegen onopzettelijke, ongeoorloofde of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking, toegang, gebruik of verwerking van de gegevens van de partner en/of de gegevens van de partner en/of de persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn. We zullen de Partner onmiddellijk op de hoogte stellen in het geval van bekende ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de gegevens van de Partner en/of de gegevens van de Partner en zijn Gebruikers, Bezoekers en/of Klanten en/of de Persoonsgegevens.

3.4 Derde partij Gegevensbescherming.

Voor zover het gebruik van de Diensten (indien van toepassing) vereist dat Partner de Persoonsgegevens van zijn Gebruikers, Bezoekers en/of Klanten verwerkt als onderdeel van het gebruik van het platform van een derde partij, voor de doeleinden van de AVG en /of de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zal een dergelijk platform de Controller zijn en zal de partner optreden als Processor en zullen zij:

 1. (a) voldoen aan, en alleen handelen naar, instructies van en namens het platform van derden met betrekking tot de verwerking van die Persoonsgegevens;
 2. (b) die Persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de Diensten verwerken;
 3. (c) ervoor zorgen dat passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking van die Persoonsgegevens te voorkomen en tegen verlies, vernietiging of beschadiging van die Persoonsgegevens;
 4. (d) de betrouwbaarheid waarborgen van al het personeel dat toegang heeft en zal hebben tot die Persoonsgegevens;
 5. (e) door geen enkele handeling of nalatigheid het platform van een derde partij en/of ons in strijd met de gegevensbeschermingswetten plaatsen;
 6. (f) het externe platform en/of ons onmiddellijk op de hoogte stellen van vermoedelijke of bevestigde inbreuken op de gegevensbescherming of ongeoorloofde of onwettige verwerking, verlies of vernietiging van of schade aan die Persoonsgegevens;
 7. (g) de verplichtingen van de Partner om de Persoonsgegevens namens het externe platform te verwerken niet uitbesteden aan een derde partij zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het platform;
 8. (h) die Persoonsgegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte verwerken of laten verwerken, tenzij de Partner: (i) de voorafgaande schriftelijke toestemming van het externe platform heeft om dit te doen; en (ii) aan alle vereisten van het platform van derden heeft voldaan om de verwerking buiten de Europese Economische Ruimte mogelijk te maken;
 9. (i) en voor zover de Partner namens hem en/of namens het platform van derden elektronische marketingcommunicatie verzendt, ervoor zorgen dat de ontvanger zijn toestemming heeft gegeven voor dergelijke communicatie, de mogelijkheid bieden om zich af te melden voor dergelijke communicatie bij elke dergelijke communicatie en voldoen aan dergelijke uitschrijfverzoeken.

4. Veiligheid

We implementeren redelijke administratieve, organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen om Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, vernietiging of wijziging, onopzettelijk verlies, misbruik of schade. 

Wanneer openbaarmaking van gegevens aan derden noodzakelijk en geautoriseerd is, zorgen we ervoor dat deze derden hetzelfde niveau van gegevensbescherming garanderen als dat door ons wordt geboden en contractuele verplichtingen vereisen, zodat de gegevens uitsluitend worden verwerkt volgens de bepalingen van dit beleid en voor de doeleinden die de Partner eerder heeft geaccepteerd en met de vereiste vertrouwelijkheid en veiligheid.

Als een Bezoeker, Gebruiker en/of Partner reden heeft om aan te nemen dat zijn interactie met ons niet langer veilig is, dient hij ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Houd er rekening mee dat: We kunnen niet garanderen dat onze beveiligingsmaatregelen zullen voorkomen dat 'hackers' van derden op illegale wijze informatie verkrijgen. We nemen alle redelijke maatregelen om dergelijke inbreuken op de beveiliging te voorkomen, maar gezien de vindingrijkheid van cybercriminelen kunnen we niet garanderen dat onze beveiliging honderd procent (100%) bestand is tegen inbreuken. Bezoekers, gebruikers en/of partners nemen het risico van dergelijke inbreuken op zich voor zover ze ondanks onze redelijke veiligheidsmaatregelen kunnen optreden.

5. Cookies

Zie onze Cookie beleid voor meer informatie over het type cookies en trackingtechnologieën die we op de Website gebruiken en waarom, en hoe u ze kunt accepteren of weigeren.

6. Links naar andere sites

Houd er rekening mee dat Bezoekers en/of Gebruikers tijdens het bezoeken van de website links kunnen volgen naar andere sites die buiten onze controle of invloed liggen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van deze andere sites.  

Waar u ook toegang krijgt tot dergelijke websites en/of diensten van derden (inclusief de diensten van onze Partners), we raden u aan hun privacybeleid zorgvuldig door te nemen voordat u dergelijke websites en/of diensten gebruikt en voordat u Persoonsgegevens vrijgeeft.

7. Bewaren en verwijderen

We zullen gegevens (inclusief Persoonlijke Gegevens) niet langer bewaren dan nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor ze zijn verzameld of zoals vereist door toepasselijke wet- of regelgeving. Voor gegevens van Bezoekers en/of Gebruikers geldt dat Bezoekers en/of Gebruikers met een actief account daarom de verantwoordelijkheid hebben om gegevens indien nodig te verwijderen. Wanneer het account van een Bezoeker en/of Gebruiker wordt beëindigd of verlopen is of wanneer onze contractuele relatie met een Partner wordt beëindigd, worden alle gerelateerde Persoonsgegevens die verzameld zijn via de Website en/of de Diensten verwijderd, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving en in overeenstemming met onze interne behoeften en legitieme belangen.

Wanneer de wettelijke basis voor de verwerking van de Persoonsgegevens uw toestemming is, kunt u uw toestemming voor de doeleinden waarvoor u uw toestemming hebt gegeven te allen tijde intrekken door een kennisgeving te sturen naar het onderstaande e-mailadres. Wanneer u uw toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens over u intrekt, kunnen we u mogelijk niet alle door u gevraagde diensten leveren in de vorm die bedoeld is om aan u te worden verstrekt en kunt u geen aanspraak maken op een claim als gevolg daarvan.  

Wanneer de verwerking van Persoonsgegevens over u noodzakelijk is voor de legitieme belangen die door ons of door een derde partij (inclusief onze Partners) worden nagestreefd, is de verwerking afhankelijk van dergelijke belangen die niet terzijde worden geschoven door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die bescherming vereisen van Persoonsgegevens over u. U kunt ons op elk moment benaderen door een kennisgeving te sturen naar het onderstaande e-mailadres om informatie te ontvangen over de door ons uitgevoerde beoordeling om tot de conclusie te komen dat we de Persoonsgegevens over u kunnen verwerken omdat een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de legitieme belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd.

8. Uw rechten met betrekking tot de Persoonlijke Gegevens over u

U hebt recht op de volgende rechten met betrekking tot de Persoonsgegevens over u. U kunt dergelijke rechten uitoefenen door een e-mail te sturen met het verzoek om uw recht uit te oefenen naar het onderstaande e-mailadres.

8.1 Recht van toegang

U hebt het recht om van ons een bevestiging te ontvangen over het al dan niet verwerken van Persoonsgegevens over u en, waar dat het geval is, toegang tot de Persoonsgegevens en de volgende informatie: (1) de doeleinden van de verwerking; (2) de betreffende categorieën Persoonsgegevens; (3) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de Persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen buiten de EER of internationale organisaties; (4) waar mogelijk, de beoogde periode gedurende welke de Persoonsgegevens worden bewaard, of, indien niet mogelijk, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen; (5) het bestaan ​​van het recht om de verwerking van Persoonsgegevens over u te vragen of te beperken of om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking; (6) het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; (7) wanneer de Persoonsgegevens niet van u worden verzameld, alle redelijkerwijs beschikbare informatie over de bron (onder voorbehoud van onze contractuele verplichting jegens een dergelijke bron); (8) het bestaan ​​van profilering; en (9) wanneer Persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land buiten de EER of aan een internationale organisatie, de passende waarborgen met betrekking tot de doorgifte.  

We zullen een kopie verstrekken van de Persoonsgegevens die worden verwerkt en kunnen een redelijke vergoeding in rekening brengen voor eventuele verdere kopieën die door u worden aangevraagd. Wanneer u het verzoek langs elektronische weg indient, en tenzij anders door u verzocht, wordt de informatie verstrekt in een veelgebruikte elektronische vorm.  

Het recht om een kopie van de Persoonsgegevens te verkrijgen zal geen nadelige gevolgen hebben voor de rechten en vrijheden van anderen, en daarom, als het verzoek de rechten en vrijheden van anderen of onze contractuele verplichting jegens dergelijke derden schaadt, is het mogelijk dat we niet aan uw verzoek voldoen of dit op een beperkte manier doen.

8.2 Recht op rectificatie

U hebt het recht om van ons de rectificatie van onjuiste Persoonsgegevens over u te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft u het recht om onvolledige Persoonsgegevens over u aan te laten vullen, onder meer door middel van het verstrekken van een aanvullende verklaring.

8.3 Recht op Verwijdering

U hebt het recht om van ons de wissing van persoonlijke gegevens over u te verkrijgen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is: (a) de persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig in verband met het doel waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt; (b) u trekt uw toestemming waarop de verwerking is gebaseerd in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking; (c) u op enig moment bezwaar maakt tegen de verwerking van de Persoonsgegevens die is gebaseerd op de legitieme belangen die door ons of door een derde partij (inclusief onze Partners) worden nagestreefd, en er zijn geen dwingende redenen die verband houden met uw specifieke situatie op legitieme gronden voor de verwerking; (d) u bezwaar maakt tegen de verwerking van de Persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden; (e) de Persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; (f) de Persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van de wet waaraan wij zijn onderworpen.

Dit recht is niet van toepassing voor zover de verwerking noodzakelijk is: (a) om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist op grond van de wet waaraan wij zijn onderworpen; of (b) voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

8.4 Recht op beperking van verwerking

U hebt het recht om door onze beperking van de verwerking van Persoonsgegevens over u te verkrijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is: (a) de juistheid van de Persoonsgegevens door u wordt betwist, voor een periode die ons in staat stelt de juistheid van de Persoonsgegevens te verifiëren ; (b) de verwerking onwettig is en u zich verzet tegen het wissen van de Persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan; (c) we hebben de Persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar deze zijn door u vereist voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; (d) wanneer de verwerking van de Persoonsgegevens noodzakelijk is voor de legitieme belangen die worden nagestreefd door het Bedrijf of door een derde partij, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor de oprichting , uitoefening of verdediging van juridische claims; (e) wanneer de Persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, inclusief profilering voor zover deze verband houden met dergelijke directmarketing.  

8.5 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de Persoonsgegevens over u, die u ons heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en hebt het recht om dergelijke Persoonsgegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzenden, waarbij: (a) de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op een contract waarbij u partij bent; en (b) de verwerking wordt geautomatiseerd uitgevoerd.  

Bij het uitoefenen van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid, hebt u het recht om de persoonlijke gegevens over u rechtstreeks van ons naar een andere entiteit te laten verzenden, indien technisch haalbaar. De uitoefening van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid doet geen afbreuk aan uw en onze rechten onder uw recht op gegevenswissing. Bovendien mag het recht op gegevensoverdraagbaarheid geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

8.6 Recht op Bezwaar

U hebt het recht om te allen tijde, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens over u die is gebaseerd op de legitieme belangen die door ons of door een derde partij (inclusief onze Partners) worden nagestreefd, inclusief op profilering gebaseerde dergelijke legitieme belangen; in dat geval zullen we de Persoonsgegevens over u niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens over u voor direct marketingdoeleinden, inclusief profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

8.7 Recht om toestemming in te trekken

U kunt uw toestemming die aan ons is verstrekt voor de verwerking van Persoonsgegevens over u op elk moment intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan. Houd er rekening mee dat in het geval dat u uw toestemming intrekt, we u mogelijk niet kunnen voorzien van sommige van onze Diensten

9. Reclame- en marketingmateriaal

U stemt er hierbij mee in dat we uw gegevens (inclusief de Persoonsgegevens) en contactgegevens mogen gebruiken om u reclame- en marketingmateriaal te verstrekken met betrekking tot onze huidige en/of toekomstige activiteiten, producten en/of de Diensten. U kunt uw toestemming intrekken door een schriftelijke kennisgeving te sturen naar het e-mailadres dat hieronder wordt weergegeven.

10. Aanvaarding van dit Beleid

We gaan ervan uit dat alle Bezoekers en/of Gebruikers en/of Partners dit Beleid zorgvuldig hebben gelezen en akkoord gaan met de inhoud ervan. Als iemand het niet eens is met dit Beleid, dient hij af te zien van het gebruik van de Website en/of de Diensten. We behouden ons het recht voor om dit Beleid indien nodig te wijzigen. We moedigen Bezoekers en/of Gebruikers en/of Partners aan om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. U erkent en gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om dit Beleid periodiek te herzien en op de hoogte te worden gehouden van wijzigingen. Voortgezet gebruik van de Website en/of de Diensten na enige wijziging van deze voorwaarden impliceert aanvaarding van het herziene Beleid. Tenzij anders vermeld, worden alle wijzigingen van kracht na publicatie van een dergelijk bijgewerkt Beleid.

11. Onze wettelijke verplichting om Persoonlijke Gegevens vrij te geven

We zullen de Persoonsgegevens van een Bezoeker en/of Gebruiker en/of Partner alleen zonder voorafgaande toestemming bekendmaken wanneer we reden hebben om aan te nemen dat de openbaarmaking van deze informatie nodig is om de identiteit vast te stellen van, om contact op te nemen met, of om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen een persoon of personen die worden verdacht van inbreuk op rechten of eigendommen van ons of anderen die schade zouden kunnen lijden door de activiteiten van de Bezoeker en/of Gebruiker en/of Partner of van personen die (al dan niet opzettelijk) inbreuk zouden kunnen maken op deze rechten en eigendommen. We mogen Persoonsgegevens vrijgeven als we goede redenen hebben om aan te nemen dat dit wettelijk verplicht is.

12. Functionaris voor Gegevensbescherming

We hebben een "Data Protection Officer" die verantwoordelijk is voor zaken met betrekking tot privacy en gegevensbescherming. Deze functionaris voor gegevensbescherming is te bereiken op het volgende adres: [e-mail beveiligd]algo-affiliates.com

V.1