PRIVACYBELEID

Dank u voor uw bezoek aan onze Website (de "Website") waarop u de link naar onze Privacy Beleid (het "Privacybeleid"). De website is ons eigendom (gezamenlijk aangeduid als "wij", "onze" of "ons") en u kunt te allen tijde contact met ons opnemen via e-mail op: [e-mail beveiligd].

We zijn hierbij betrokken bij het beschermen van de privacy van alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt ("Persoonlijke informatie"), en zijn toegewijd aan het bieden van een veilige, verantwoordelijke en beveiligde omgeving. Het is ons doel om ervoor te zorgen dat het gebruik van uw persoonlijke informatie in overeenstemming is met de algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 ("AVG"). Daarom hebben we dit beleid uitgegeven om u te informeren over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens.

 1. Introductie

1.1 Dit privacybeleid beschrijft de manier waarop we persoonlijke informatie verzamelen en verwerken, evenals de stappen die we nemen om dergelijke informatie te beschermen.

1.2 Door gebruik te maken van onze Diensten, erkent u hierbij dat u de voorwaarden van dit Privacybeleid hebt gelezen en ermee instemt en dat u instemt met ons gebruik van uw Persoonlijke Informatie voor de doeleinden uiteengezet in paragraaf 3 van dit Privacybeleid. Als u uw persoonlijke informatie niet wilt verstrekken op basis van dit privacybeleid, dient u de relevante informatie niet op de website in te voeren of uw persoonlijke informatie op een andere manier aan ons te verstrekken. Als u uw persoonlijke informatie echter niet verstrekt, kunt u mogelijk niet alle diensten gebruiken die we aanbieden.

1.3 Termen met een hoofdletter die niet zijn gedefinieerd in dit privacybeleid, zijn zoals gedefinieerd in de algemene voorwaarden.

1.4 Definities:

1.4.1 "U" betekent de gebruiker die onze diensten gebruikt.

1.4.2 "Persoonlijke gegevens" betekent informatie die een persoon specifiek identificeert of die is gekoppeld aan informatie die een specifieke persoon identificeert.

1.4.3 "Bezoeker" betekent een andere persoon dan een gebruiker, die de openbare ruimte gebruikt, maar geen toegang heeft tot de beperkte delen van de Site of Dienst.

1.5 Principe:

Dit beleid is gebaseerd op de volgende principes voor gegevensbescherming:

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op een wettige, eerlijke en transparante manier;

Het verzamelen van persoonlijke gegevens zal alleen worden uitgevoerd voor gespecificeerde, expliciete en legitieme doeleinden en niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met die doeleinden;

Het verzamelen van persoonsgegevens moet adequaat, relevant en beperkt zijn tot wat nodig is in verband met het doel waarvoor ze worden verwerkt;

De persoonlijke gegevens zullen nauwkeurig zijn en waar nodig worden bijgewerkt;

Alle redelijke maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens die onjuist zijn met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, onverwijld worden gewist of gecorrigeerd;

Persoonsgegevens worden bewaard in een vorm die identificatie van de betrokkene mogelijk maakt, niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;

Alle persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen op een manier die een passende beveiliging garandeert;

Persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden, behalve wanneer dit nodig is om in overleg diensten te verlenen;

Betrokkenen hebben het recht om toegang te vragen tot en rectificatie of verwijdering van persoonlijke gegevens, of beperking van de verwerking, of om bezwaar te maken tegen de verwerking, evenals het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 1. De informatie die we verzamelen

2.1 Als onderdeel van het leveren van de Diensten aan u, verzamelen wij uw Persoonsgegevens bij het registreren van een account. "Persoonlijke informatie" betekent alle informatie waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

(a) we kunnen informatie verzamelen, opslaan en gebruiken over uw computer, mobiele apparaat of ander hardware-item waarmee u toegang krijgt tot de website en uw bezoeken aan en gebruik van de website (inclusief maar niet beperkt tot uw IP-adres, geografische locatie, browser / platformtype en -versie, internetprovider, besturingssysteem, verwijzingsbron / exitpagina's, duur van bezoek, paginaweergaven, websitenavigatie en zoektermen die u gebruikt;

(b) voor zover we documentatie verzamelen en verwerken namens onze bijdragende bedrijven om hen te helpen bij het voldoen aan verschillende wettelijke vereisten, inclusief maar niet beperkt tot antiwitwasprocedures, KYC-procedures, kunnen we een kopie van uw paspoort, directeur en aandeelhouder verzamelen informatie, rijbewijs en bewijs van adres. Deze documenten bevatten verschillende elementen van persoonlijke en bedrijfsinformatie.

(c) u kunt de gelegenheid krijgen om ons van tijd tot tijd andere informatie te verstrekken;

(d) wanneer u ervoor kiest om u te abonneren op onze service en / of contact met ons op te nemen via e-mail, telefoon of via een contactformulier op de website, kunnen we u vragen om enkele of alle van de volgende informatie te verstrekken:

(i) uw naam (voornaam en achternaam);

(ii) uw adres;

(iii) uw IP-adres;

(iv) uw e-mailadres;

(v) uw telefoonnummer; en / of

(vi) details over uw saldo en / of verkoopstatus;

(vii) details van een door u uitgevoerde zoekopdracht en / of elke transactie die door u met een partner is uitgevoerd.

2.4 Niet alle persoonlijke informatie die we over u hebben, komt altijd rechtstreeks van u. We kunnen ook informatie verzamelen van derden, zoals onze partners, serviceproviders en openbaar beschikbare websites (dwz sociale-mediaplatforms), om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen, diensten aan te bieden waarvan we denken dat ze interessant kunnen zijn, om ons te helpen de nauwkeurigheid van de gegevens te behouden en het leveren en verbeteren van de Diensten.

 1. Hoe we uw persoonlijke informatie zullen gebruiken

3.1 We zullen uw Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de AVG en om u de Diensten te leveren. We zullen uw persoonlijke informatie verwerken om ons in staat te stellen:

(a) om u onze diensten te verlenen;

(b) om externe bedrijven te helpen bij het verlenen van hun diensten aan u;

(c) om u in staat te stellen onze diensten te gebruiken;

(d) om u relevante en gerichte promotionele communicatie te sturen;

(e) om u op de hoogte te stellen van wijzigingen die we hebben aangebracht of van plan zijn aan te brengen op de website en / of onze diensten;

(f) om u indien nodig e-mails te sturen;

(j) om de diensten die op onze website worden aangeboden te analyseren en te verbeteren.

3.2 Als u op enig moment wilt dat wij stoppen met het verwerken van uw persoonlijke informatie voor de bovenstaande doeleinden, dan moet u contact met ons opnemen via e-mail en wij zullen de juiste stappen ondernemen om dit te stoppen. Houd er rekening mee dat dit kan betekenen dat uw account wordt gesloten.

3.3 In het geval dat de doeleinden voor de verwerking veranderen, zullen we u zo snel mogelijk op de hoogte stellen en eventuele aanvullende toestemming vragen.

 1. Uw persoonlijke gegevens vrijgeven

4.1 Behalve zoals beschreven in dit Beleid, zullen we de Persoonsgegevens die we verzamelen of opslaan op de Service niet opzettelijk bekendmaken aan derden zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. We kunnen informatie aan derden bekendmaken in de volgende omstandigheden:

4.2 Behalve voor zover vereist door toepasselijke wetgeving of overheids- of gerechtelijke instantie, zullen we uw persoonlijke informatie alleen aan onze externe bedrijven bekendmaken als dit nodig is voor ons of hen om onze of hun diensten aan u uit te voeren.

4.3 We zullen alle redelijke inspanningen doen om ervoor te zorgen dat alle bedrijven aan wie we uw vertrouwelijke informatie bekendmaken, voldoen aan de Data Protection Act 1998 (of een gelijkwaardige norm) met betrekking tot het gebruik en de opslag van uw persoonlijke informatie.

4.4 In het geval dat we een bedrijf of activa verkopen of kopen, kunnen we uw persoonlijke gegevens en transactiegegevens bekendmaken aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa. Als vrijwel al onze activa worden verworven door een derde partij, zullen de persoonlijke gegevens en transactiegegevens die zij over haar klanten heeft, een van de overgedragen activa zijn.

4.5 We zullen uw persoonlijke gegevens vrijgeven als we verplicht zijn uw persoonlijke gegevens en transactiegegevens openbaar te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onze Algemene voorwaarden en andere overeenkomsten af ​​te dwingen of toe te passen; of om de rechten, eigendommen, onze veiligheid, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico.

4.6 Als u op enig moment wilt dat wij stoppen met het verwerken van uw persoonlijke informatie voor de bovenstaande doeleinden, dan moet u contact met ons opnemen en zullen wij de juiste stappen ondernemen om hiermee te stoppen. Houd er rekening mee dat dit kan betekenen dat uw account wordt gesloten.

 1. Rechten van betrokkenen

 5.1 We respecteren uw privacyrechten en bieden u redelijke toegang tot de Persoonsgegevens die u mogelijk hebt verstrekt door uw gebruik van de Diensten. Uw belangrijkste rechten onder de AVG zijn als volgt:

 1. het recht op informatie;
 2. het recht op toegang;
 3. het recht op rectificatie;
 4. het recht op gegevenswissing; het recht om vergeten te worden;
 5. het recht om de verwerking te beperken;
 6. het recht om bezwaar te maken tegen verwerking;
 7. het recht op gegevensportabiliteit;
 8. het recht om te klagen bij een toezichthoudende autoriteit; en
 9. het recht om toestemming te herroepen.

 5.2 Als u toegang wilt krijgen tot andere persoonlijke gegevens die we over u hebben of deze wilt wijzigen, of als u wilt dat we informatie over u verwijderen, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen. We zullen uw verzoek binnen tweeënzeventig (72) uur bevestigen en onmiddellijk behandelen. We zullen binnen een maand op deze verzoeken reageren, met de mogelijkheid om deze periode te verlengen voor bijzonder complexe verzoeken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. We bewaren uw gegevens zolang uw account actief is, voor zover nodig om u diensten te verlenen, of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af ​​te dwingen.

 5.3 U kunt uw accountgegevens en voorkeuren op elk moment bijwerken, corrigeren of verwijderen door naar uw account te gaan. Houd er rekening mee dat hoewel alle wijzigingen die u aanbrengt onmiddellijk of binnen een redelijke termijn worden weergegeven in actieve gebruikersdatabases, we alle informatie die u indient, kunnen bewaren voor back-ups, archivering, preventie van fraude en misbruik, analyse, nakoming van wettelijke verplichtingen, of waar we anderszins redelijkerwijs geloven dat we een legitieme reden hebben om dit te doen.

 5.4 U kunt weigeren om bepaalde Persoonsgegevens met ons te delen, in welk geval we u mogelijk niet in staat zijn om sommige of alle functies en functionaliteit van de Service aan u te verstrekken.

 5.5 U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, op legitieme gronden, tenzij anders toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving.

 5.6 In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving behouden we ons het recht voor om persoonlijke gegevens achter te houden als het openbaar maken hiervan een negatief effect zou hebben op de rechten en vrijheden van anderen.

 5.7 We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor geautomatiseerde besluitvorming bij het weergeven van uw activiteit en aanbiedingen op basis van uw trends en interesses. Wanneer een dergelijke verwerking plaatsvindt, zullen we uw uitdrukkelijke toestemming vragen en u de mogelijkheid bieden om u af te melden. We kunnen ook gebruikmaken van geautomatiseerde besluitvorming om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, in welk geval we u op de hoogte zullen stellen van een dergelijke verwerking. U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor geautomatiseerde doeleinden door contact met ons op te nemen via e-mail.

 1. Adverteren en gebruik van cookies

We verzamelen browser- en cookie-informatie wanneer u voor het eerst naar onze websites navigeert. We gebruiken cookies om u een betere klantervaring te bieden en voor het gebruik van toegang. Met bepaalde cookies kunt u onze Websites verlaten en opnieuw bezoeken zonder uw wachtwoord opnieuw in te voeren. Dit wordt gecontroleerd door een webserver. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, hoe u het gebruik ervan kunt controleren en informatie met betrekking tot onze internetgebaseerde en mobiele advertenties, verwijzen wij u naar ons cookiebeleid voor meer informatie.

 1. Privacy van minderjarigen en kinderen

7.1 Het beschermen van de privacy van minderjarigen is bijzonder belangrijk. Onze Service is niet gericht op kinderen onder de 18 jaar, en we verzamelen niet bewust Persoonsgegevens van kinderen onder de 18 jaar. Als u jonger bent dan 18 jaar, gebruik of krijg dan geen toegang tot de Service. of op welke manier dan ook. Als we vernemen dat er via de Service Persoonsgegevens zijn verzameld van personen onder de 18 jaar, zullen we de nodige stappen ondernemen om deze informatie te verwijderen. Als u een ouder of voogd bent en ontdekt dat uw kind jonger dan 18 jaar een Account op de Service heeft gekregen, kunt u ons via e-mail waarschuwen en ons verzoeken de Persoonsgegevens van uw kind uit onze systemen te verwijderen.

 1. Beveiliging

8.1 We nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en onbevoegde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging. We hebben stappen ondernomen om de voortdurende vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht te waarborgen van systemen en diensten die persoonlijke informatie verwerken, en zullen de beschikbaarheid en toegang tot informatie tijdig herstellen in het geval van een fysiek of technisch incident.

8.2 Geen enkele methode van verzending via internet, of methode van elektronische opslag, is 100% veilig. We kunnen de veiligheid van informatie die u naar ons verzendt of op de Service opslaat niet garanderen of garanderen, en u doet dit op eigen risico. We kunnen ook niet garanderen dat dergelijke informatie niet kan worden geopend, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd door schending van een van onze fysieke, technische of organisatorische veiligheidsmaatregelen. Als u denkt dat uw persoonlijke gegevens zijn gecompromitteerd, neem dan contact met ons op via e-mail.

8.3 Als we kennis nemen van een inbreuk op het beveiligingssysteem, zullen we u informeren over het optreden van de inbreuk in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 1. Privacy-instellingen

9.1 Hoewel we u mogelijk toestaan ​​uw privacy-instellingen aan te passen om de toegang tot bepaalde Persoonsgegevens te beperken, dient u zich ervan bewust te zijn dat geen enkele beveiligingsmaatregel perfect of ondoordringbaar is. Bovendien hebben we geen controle over de acties van andere gebruikers met wie u ervoor kiest om uw informatie te delen. We kunnen en kunnen niet garanderen dat informatie die u plaatst op of verzendt naar de Service niet zal worden bekeken door onbevoegde personen. We hebben de nodige stappen ondernomen om uw persoonlijke gegevens tijdens het transport zoveel mogelijk te beschermen door technische en administratieve beveiligingsmaatregelen te nemen om de risico's van verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking en wijziging van persoonlijke gegevens te verminderen. Enkele van de veiligheidsmaatregelen die we gebruiken, zijn firewalls en zeer strikte gegevenscodering, waaronder: 3 niveaus van encryptie, fysieke toegangscontrole op elk netwerkpunt en autorisatiecontroles voor informatietoegang. Dergelijke bescherming wordt momenteel verkregen door gebruik te maken van: database-encryptie aes-256-algoritmen, fysieke toegangscontroles (PAC) en autorisatiecontroles voor informatietoegang.

 1. Gegevensbewaring en internationale overdrachten

10.1 De gegevens die we van u verzamelen, kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan ook worden verwerkt door personeel buiten de EER dat voor ons of voor een van onze leveranciers werkt. Door uw persoonlijke gegevens in te dienen, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. We zullen alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.

10.2 Alle informatie die u aan ons verstrekt, wordt opgeslagen op onze beveiligde servers.

10.3 Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die via onze website worden verzonden niet garanderen; elke overdracht is op eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

10.4 We verzenden persoonlijke informatie met behulp van beveiligde software die de informatie die u invoert, versleutelt. Verder, voor zover we creditcard- of bankrekeninggegevens van u verzamelen, zullen we alleen de laatste vier cijfers van uw creditcardnummer onthullen bij het bevestigen van een bestelling. We handhaven fysieke, elektronische en procedurele waarborgen in verband met het verzamelen, opslaan en openbaar maken van persoonlijk identificeerbare klantinformatie. Onze beveiligingsprocedures houden in dat we af en toe een identiteitsbewijs kunnen vragen voordat we persoonlijke informatie aan u bekendmaken.

 1. Data Protection Officer

11.1 We hebben een functionaris voor gegevensbescherming (“DPO”) aangesteld die verantwoordelijk is voor zaken met betrekking tot privacy en gegevensbescherming. Onze DPO is bereikbaar via e-mail.

 1. Wijzigingen in dit privacybeleid

12.1 Houd er rekening mee dat dit privacybeleid van tijd tot tijd kan veranderen. Als we dit privacybeleid wijzigen op manieren die van invloed zijn op hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken, zullen we u informeren over de keuzes die u mogelijk heeft als gevolg van die wijzigingen. We zullen ook een bericht plaatsen dat dit privacybeleid is gewijzigd.