Terme en voorwaardes

Dankie vir jou besoek ons webwerf (die "Webwerf") waarop u die skakel hierna gevind het Terme en voorwaardes (die “Webwerf”), en aan ons Privaatheidsbeleid (die “Privaatheidsbeleid”). Die webwerf is ons eiendom (gesamentlik "ons", "ons" of "ons" genoem) en u kan ons te eniger tyd kontak per e-pos na: [e-pos beskerm].

U stem in om onderhewig te wees aan die bepalings hierin ("Gebruiksvoorwaardes"), in hul geheel, wanneer u toegang tot die webwerf verkry of 'n produk en / of diens via die webwerf bestel ("Verkoperdienste", en tesame met die intekenadienste, soos hieronder gedefinieer, die "Dienste"), privaatheidsbeleid ("privaatheidsbeleid"), asook enige ander bedryfsreëls, beleide, prysskedules en ander aanvullende bepalings en voorwaardes of dokumente wat van tyd tot tyd gepubliseer kan word (gesamentlik, die ooreenkoms").

Lees die volledige bepalings van die ooreenkoms noukeurig deur. As u nie tot die ooreenkoms in sy geheel instem nie, is u nie gemagtig om die dienste en / of webwerf op enige manier of in enige vorm te gebruik nie. ONS VERLOOP SPESIFIEK TOEGANG TOT DIE WEBWERF EN / OF ONS DIENSTE DEUR ENIGE INDIVIDUELE WAT DEUR DIE KINDERS SE WET OP PRIVAATHEIDSBESKERMING VAN 1998, WYSIG ("COPPA"), EN BEWAAR DIE REG VOOR ONTKENNING VAN TOEGANG TOT DIE DIENSTE EN / OF TOT ENIGE INDIVIDUELE, ALLEENLIK EN UITSLUITEND.

OMVANG EN WYSIGING VAN DIE OOREENKOMS

U stem hiermee in tot die bepalings en voorwaardes wat in die ooreenkoms uiteengesit word met betrekking tot u gebruik van ons webwerf. Die ooreenkoms vorm die volledige en enigste ooreenkoms tussen u en ons met betrekking tot u gebruik van die webwerf en vervang alle vorige of gelyktydige ooreenkomste, voorstellings, waarborge en / of verstandhoudings met betrekking tot die webwerf.

Let daarop dat hierdie bepalings van tyd tot tyd kan verander. As ons hierdie bepalings verander, sal ons u inlig oor die keuses wat u mag hê as gevolg van sulke veranderinge. Ons sal ook 'n kennisgewing plaas dat hierdie bepalings verander het. U voortgesette gebruik van die webwerf en / of ons dienste impliseer dat u ten volle instem om te voldoen aan al die bepalings en voorwaardes vervat in die ooreenkoms wat op daardie tydstip van krag is. Dit is u verantwoordelikheid om hierdie bladsy gereeld na opdaterings en / of veranderinge na te gaan.

VEREISTES

Die webwerf en ons dienste is slegs beskikbaar vir individue wat wettig bindende kontrakte onder die toepaslike wetgewing kan aangaan. Die webwerf en dienste is nie bedoel vir gebruik deur individue onder die ouderdom van agtien (18) nie. As u jonger as agtien (18) is, het u nie die toestemming om die webwerf en / of dienste te gebruik en / of daarby toegang te verkry nie.

BESKRYWING VAN DIE DIENSTE

Intekeningdienste

Onderhewig aan die bepalings en voorwaardes van die ooreenkoms, deur op die webwerf te registreer en goedkeuring van ons te ontvang, kan u die inskrywingsdienste verkry, of probeer om dit teen of sonder vergoeding te verkry. Die Intekeningdienste voorsien u van e-posinhoud, teks en ander materiaal ("Intekeninginhoud") wat relevant is vir aanlynbemarking wat deur ons en derdeparty-vennote ("Derde Party Verskaffers") aangebied word. Dit is NIE beleggingsadvies NIE. Stuur ons 'n e-pos as u die ontvangs van die intekeninginhoud wil staak. Deur die Inskrywingsinhoud en / of enige Intekeningdienste te gebruik, verstaan ​​u en stem u hiermee in dat ons op geen enkele manier verantwoordelik of aanspreeklik is vir die akkuraatheid, volledigheid of toepaslikheid van die Intekeninginhoud, die Intekeningdienste of u onvermoë om die Intekening te gebruik nie. Dienste en / of intekenaarinhoud. U verstaan, stem in en bevestig hiermee dat ons nie aanspreeklik sal wees vir u, enige eindgebruikers of enige derde party vir enige eis in verband met enige van die Intekeningdienste nie.

Verskaffer- en derdepartydienste

Deur die toepaslike bestellingsvorms in te vul, kan u sekere produkte en / of dienste vanaf die webwerf bekom, of probeer om dit te bekom. Die produkte en / of dienste wat op die webwerf aangebied word, kan beskrywings bevat wat direk deur die derdepartyverskaffer vervaardigers of verspreiders van sulke items verskaf word. Ons verklaar of waarborg nie dat die beskrywings van sulke items akkuraat of volledig is nie. U verstaan ​​en stem hiermee saam dat ons op geen enkele manier verantwoordelik of aanspreeklik is vir u onvermoë om produkte en / of dienste vanaf die webwerf te verkry of vir enige dispuut met die produk se verkoper, verspreider en eindverbruikersverbruikers nie. U verstaan ​​en stem in dat ons nie aanspreeklik is teenoor u of enige derde party vir enige eis in verband met enige van die produkte en / of dienste wat op die webwerf aangebied word nie.

algemene

Die inligting wat u moet verstrek in verband met die registrasie vir die dienste, kan, sonder beperking, sommige of al die volgende insluit: (a) u volle naam; (b) maatskappy se naam; (c) e-posadres; (d) posadres (en faktuuradres indien anders); (e) die telefoonnommer van die huis; (f) werk-telefoonnommer; (g) faksnommer; (h) kredietkaartinligting; en / of (i) enige ander inligting wat op die toepaslike registrasievorm ("Diensregistrasiedata") gevra word. U stem in om ware, akkurate, huidige en volledige diensregistrasie-data te verskaf. Ons het die reg om enige diensregistrasie-data te verwerp waar volgens ons uitsluitlike diskresie bepaal word dat: (i) u enige gedeelte van die ooreenkoms oortree; en / of (ii) die diensregistrasiedata wat u verskaf, onvolledig, bedrieglik, 'n duplikaat of andersins onaanvaarbaar is. Ons kan die kriteria vir registrasie-gegewens te eniger tyd verander, na goeddunke.

Tensy uitdruklik anders vermeld, is enige toekomstige aanbod (s) wat op die webwerf aan u beskikbaar gestel word en wat die huidige funksies van die webwerf verbeter, onderhewig aan die ooreenkoms. U verstaan ​​en stem in dat ons op geen enkele manier verantwoordelik of aanspreeklik is vir u onvermoë om die dienste te gebruik en / of daarvoor te kwalifiseer nie. U verstaan ​​en stem in dat ons nie aanspreeklik is teenoor u of enige derde party vir enige wysiging, opskorting of staking van enige Dienste of ander produkte, dienste of promosies wat deur ons en / of enige derdepartyverskaffer aangebied word nie. U verstaan ​​en stem in dat weiering om die webwerf te gebruik u enigste reg en oplossing is ten opsigte van enige dispuut wat u met ons mag hê.

LISENSIETOEKENNING

As gebruiker van die webwerf kry u 'n nie-eksklusiewe, nie-oordraagbare, herroepbare en beperkte lisensie om toegang tot en gebruik van die webwerf, inhoud en gepaardgaande materiaal in ooreenstemming met die ooreenkoms. Ons kan hierdie lisensie om enige rede beëindig. U mag die webwerf en inhoud op een rekenaar gebruik vir u eie, nie-kommersiële gebruik. Geen deel van die webwerf, inhoud en / of dienste mag in enige vorm weergegee word of opgeneem word in enige elektroniese of meganiese inligtingstelsel nie. U mag nie die webwerf, inhoud en / of dienste of enige gedeelte daarvan gebruik, kopieër, navolg, kloneer, huur, huur, verkoop, wysig, ontbind, demontage, reverse engineering of oordra nie. Ons behou enige regte voor wat nie uitdruklik in die ooreenkoms verleen word nie. U mag geen toestel, sagteware of roetine gebruik om die behoorlike werking van die webwerf in te meng of te probeer inmeng nie. U mag geen aksie neem wat ons infrastruktuur onredelik of buitensporig groot belasting oplewer nie. U reg om die webwerf, inhoud en / of dienste te gebruik, is nie oordraagbaar nie.

EIENDOMSREGTE

Die inhoud, organisasie, grafika, ontwerp, samestelling, magnetiese vertaling, digitale omskakeling, sagteware, dienste en ander aangeleenthede wat verband hou met die webwerf, inhoud en dienste word beskerm onder toepaslike kopieregte, handelsmerke en ander eiendom (insluitend, maar nie beperk nie tot, intellektuele eiendomsregte. Die kopiëring, herverspreiding, publikasie of verkoop van enige deel van die webwerf, inhoud en / of dienste is streng verbode. Stelselmatige verkryging van materiaal vanaf die webwerf, inhoud en / of dienste op outomatiese wyse of enige ander vorm van skraap of data-onttrekking om direk of indirek 'n versameling, samestelling, databasis of gids te skep of saam te stel sonder skriftelike toestemming van ons is verbode. U verkry geen eienaarskapregte op enige inhoud, dokument, sagteware, dienste of ander materiaal wat op of via die webwerf, inhoud en / of dienste gesien word nie. Die plasing van inligting of materiaal op die webwerf, of deur en deur die dienste, deur ons beteken nie 'n afstanddoening van enige reg op of op sulke inligting en / of materiaal nie. Ons naam en logo, en alle gepaardgaande grafika, ikone en diensname, is ons handelsmerke. Alle ander handelsmerke wat op die webwerf of deur en deur die dienste verskyn, is die eiendom van hul onderskeie eienaars. Die gebruik van enige handelsmerk sonder die skriftelike toestemming van die toepaslike eienaar is streng verbode.

VERTROULIKE INFORMASIE

Vertroulike inligting beteken alle vertroulike en eie inligting van 'n party, hetsy mondelings of skriftelik, wat as vertroulik aangewys of geïdentifiseer word, of wat redelikerwys vertroulik moet word, gegewe die aard van die inligting en omliggende omstandighede, maar dit bevat nie inligting wat is (1) algemeen bekend aan die publiek sonder oortreding hier onder; (2) voor bekendmaking hier onder bekend was sonder beperking op openbaarmaking; (3) onafhanklik ontwikkel sonder oortreding hier onder; of (4) tereg van 'n derde party ontvang word sonder enige beperking op openbaarmaking. Die partye sal slegs vertroulike inligting gebruik vir die uitvoering van die verpligtinge hier onder. Ons sal nie eerste party data sonder toestemming verkoop nie.

Die plig om vertroulike inligting te beskerm, verval een (1) jaar vanaf die datum van beëindiging van die ooreenkoms.

HIPERSKAKELING NA DIE WEBWERF, MEDEMERKING, 'INRAM' EN / OF VERWYSING VAN DIE WEBWERF VERBOD

Tensy uitdruklik deur ons gemagtig, mag niemand die webwerf of gedeeltes daarvan (insluitend, maar nie beperk nie tot, logotipes, handelsmerke, handelsmerke of outeursregbeskermde materiaal) na hul webwerf of webwerf om enige rede hiperskakel. Verder is die "raamwerk" van die webwerf en / of verwysing na die Uniform Resource Locator ("URL") van die webwerf in enige kommersiële of nie-kommersiële media sonder ons voorafgaande, uitdruklike, skriftelike toestemming streng verbode. U stem spesifiek in om met die webwerf saam te werk om sodanige inhoud of aktiwiteit, soos van toepassing, te verwyder of op te hou. U erken hiermee dat u aanspreeklik sal wees vir enige en alle skade daaraan verbonde.

REDIGERING, WYSING EN WYSIGING

Ons behou ons die reg voor om, sonder vooraf kennisgewing, enige dokumente, inligting of ander inhoud wat op die webwerf verskyn, te wysig en / of te verwyder.

DISCLAIMER

DIE WEBWERF, DIENSTE, INHOUD, ENIGE DERDEPARTYPRODUKTE WAT JY KAN ONTVANG VAN EEN VAN ONS DERDEPARTYE, EN / OF ENIGE ANDER PRODUKTE EN / OF DIENSTE WAT JY AANSOEK OM TE DOEN VIR DIE WEBWERF WORD AAN U GELEWER ' ”EN“ AS BESKIKBAAR ”GRONDSLAG EN ALLE WAARBORGE, UITDRUKKELIK EN IMPLIKAAT, WORD VRYGESTEL TOT DIE VOLLEDIGSTE TOESTEMMING WAT VOLGENS TOEPASLIKE WETTE IS (INKLUSIEF, MAAR NIE BEPERK TOT DIE VRYWARING VAN ENIGE WAARBETALING, VERSKULDIGING VAN VERGOEDING EN VERSKULDIGING OF GESKIKTHEID VIR 'N BESONDERDE DOEL). BESONDERHEID, MAAR NIE AS 'N BEPERKING DAARVAN NIE, GEE ONS GEEN GARANTIE DAT: (A) DIE WEBWERF, DIENSTE, INHOUD, ENIGE DERDEPARTYPRODUKTE WAT U MAG VAN ONS VAN DIE DERDEPARTYWERKERS EN / OF ENIGE ANDERE PRODUKTE EN / OF ENIGE ANDERE PRODUKTE EN / OF OF DIENSTE WAT JY AANSOEK OM DEUR DIE WEBTUISTE TE VOLDOEN, sal aan jou vereistes voldoen; (B) DIE WEBWERF, DIENSTE, INHOUD, ENIGE DERDEPARTYPRODUKTE WAT U VAN EEN VAN ONS DERDE PARTYLE KAN ONTVANG, EN / OF ENIGE ANDER PRODUKTE EN / OF DIENSTE WAT U MIDDEL AANSOEK OM DIE WEBWERF TE ONTBIND, VEILIG OF FOUTVRY; (C) U SAL KWALIFISEER VIR DIE DIENSTE; OF (D) DIE RESULTATE WAT UIT DIE GEBRUIK VAN DIE WEBWERF, DIENSTE, INHOUD, ENIGE DERDEPARTYPRODUKTE KAN WORD WAT U KAN ONTVANG VAN EEN VAN ONS DERDEPARTYAANBIEDERS, EN / OF ENIGE ANDER PRODUKTE EN / OF DIENSTE WAT U MAG AANSOEK OM DEUR DIE WEBWERF Akkuraat of betroubaar te wees. DIE WEBWERF, DIENSTE, INHOUD, ENIGE DERDEPARTYPRODUKTE WAT U KAN ONTVANG VAN EEN VAN ONS DERDEPARTYERS, EN / OF ENIGE ANDER PRODUKTE EN / OF DIENSTE WAT U MAG AANSOEK OM DEUR DIE WEBWERF MAG WERKE, FOUTE OF PROBLEME BEVAT BEPERKINGS. Ons sal nie aanspreeklik wees vir die beskikbaarheid van die onderliggende internetverbinding wat aan die webwerf gekoppel is nie GEEN ADVIES OF INLIGTING, ALS MONDELING OF GESKRYF, WAT U VAN ONS, ENIGE VAN SY DERDEPARTY-VERKOPERS, OF ANDERS DEUR OF VANAF DIE WEBWERF VERKRYF, MOET NIE 'N GARANTIE SKEP WAT NIE UITDRUKLIK IN DIE OOREENKOMS GEGEE WORD NIE.

VRYWARING VIR HARM WAT DEUR UITSLAE VERWOORD IS

Besoekers laai inligting op eie risiko af van die webwerf. Ons waarborg nie dat sulke aflaaie vry is van korrupte rekenaarkodes nie, insluitend, maar nie beperk tot, virusse en wurms nie.

BEPERKING VAN AANSPREEKLIKHEID

U VERSTAAN UITDRUKKLIK EN STEM SAAM IN DAT ONS NIE AAN U AANSPREEKLIK IS OF ENIGE DERDE VIR ENIGE DIREKTE, INDIREKTE, TUSSENLIKE, SPESIALE, GEVOLGE- EN / OF VOORBEELDIGE SKADE INSLUITEND NIE, MAAR NIE Beperk tot, SKADE VIR VERLIES VAN WINS, GOODWILL GEGEWENS OF ANDER ONMATLIKE VERLIESE (ALS ONS AAN DIE MOONTLIKHEID VAN SULKE BESKADIGING GEMAAK IS), TOT DIE VOLLEDIGSTE TOELAATBAAR VIR WET: (A) DIE GEBRUIK OF DIE ONVERMOË OM DIE WEBWERF, DIENSTE, INHOUD, ENIGE DERDE DEEL TE GEBRUIK DAT U KAN ONTVANG VAN EEN VAN ONS DERDE PARTYAANBIEDERS, EN / OF ENIGE ANDER PRODUKTE EN / OF DIENSTE WAT U MAG AANSOEK OM DEUR DIE WEBWERF; (B) DIE KOSTE VAN VERWERKING VAN PLAASVERVANGERSE GOEDERE EN DIENSTE VOLGENDE GOEDERE, DATA, INLIGTING EN / OF DIENSTE GEKOOP OF VERKRY VAN, OF TRANSAKSIES WAT DEUR DIE WEBSITE INGEVOER WORD; (C) DIE MISLUKKING VIR DIE DIENSTE OF DERDEPARTYSPRODUKTE VAN ENIGE VAN ONS DERDEPARTYPRODUSEERS, OF ENIGE VOLGENDE ONTKENNING VAN DERDEPARTYPRODUKTE VAN DIESELFDE; (D) DIE ONGEMAGTIGDE TOEGANG TOT, OF VERANDERING VAN, U REGISTRASIEGEGEVENS; EN (E) ENIGE ANDER AANGELEENTHEID MET BETREKKING TOT DIE ONGESKIKHEID OM DIE WEBWERF, DIENSTE, INHOUD, ENIGE DERDEPARTYPRODUKTE TE GEBRUIK WAT U KAN ONTVANG VAN EEN VAN ONS DERDEPARTYAANBIEDERS, EN / OF ENIGE ANDER PRODUKTE EN / OF DIENSTE WAT U MAG TOEPASSING VIR DEUR DIE WEBWERF. HIERDIE BEPERKING is van toepassing op ALLE OORSAKE VAN OPTREDE, IN DIE AGGREGAAT INSLUITEND, MAAR NIE BEPERK TOT, KONTRAKBREUK, GARANTIEBREUK, NALATIGHEID, AANSPREEKLIKE AANSPREEKLIKHEID, WANVOORSTELLINGS EN ENIGE EN ALLE ANDER TORTE. U HET HIERDIE ONS EN AL ONS DERDEPARTYVERSKAFERS UIT ENIGE EN ALLE VERPLIGTINGS, VERPLIGTINGE EN EISE TOT DIE BEPERKING VAN HIERIN. INDIEN TOEPASSLIKE WET SULKE BEPERKING NIET TOELAAT NIE, SAL ONS MAKSIMALE AANSPREEKLIKHEID AAN U ONDER ENIGE EN ALLE OMSTANDIGHEDE VYF HONDERD DOLLARS (500.00 USD) wees. DIE NEGASIE VAN BESKADIGDE SKADE IS 'N FUNDAMENTELE ELEMENT VAN DIE BASIS VAN DIE WINKEL TUSSEN U EN ONS. DIE onvermoë om die webwerf, DIENSTE, INHOUD, ENIGE DERDEPARTYPRODUKTE TE GEBRUIK WAT JY KAN ONTVANG VAN EEN VAN ONS DERDE PARTYWERKERS, EN / OF ENIGE ANDER PRODUKTE EN / OF DIENSTE WAT U AANSOEK OM TE DOEN VIR DIE WEBWERF, MOET DIT NIE NIE U SONDER SULKE BEPERKINGS.

VRYWARING

U stem in om ons, ons ouers, filiale en affiliasies, en elkeen van hul onderskeie lede, beamptes, direkteure, werknemers, agente, mede-handelsmerke en / of ander vennote, skadeloos te hou en skadeloos te hou teen en teen alle eise, uitgawes ( insluitende redelike prokureursfooie), skadevergoeding, kostes, koste, eise en / of uitsprake hoegenaamd, gemaak deur enige derde party as gevolg van of voortspruitend uit: (a) u gebruik van die webwerf, dienste of inhoud; (b) u verbreking van die ooreenkoms; en / of (c) u skending van enige regte van 'n ander individu en / of entiteit. Die bepalings van hierdie paragraaf is vir ons en die voordeel van elkeen van ons ouers, filiale en / of filiale, en elkeen van hul onderskeie beamptes, direkteure, lede, werknemers, agente, aandeelhouers, lisensiehouers, verskaffers en / of prokureurs. Elkeen van hierdie individue en entiteite het die reg om hierdie bepalings namens u regstreeks teen u aan te voer.

DERDEPARTY-WEBWERWE

Die webwerf kan skakels bied na en / of verwys na ander internetwebwerwe en / of bronne, insluitend, maar nie beperk nie tot, diegene wat deur derdepartyverskaffers besit en bestuur word. Aangesien ons geen beheer het oor sulke webwerwe en / of bronne van derdepartye nie, erken u en stem u hiermee in dat ons nie verantwoordelik is vir die beskikbaarheid van sulke derdeparty-webwerwe en / of bronne nie. Verder onderskryf ons, en is ons nie verantwoordelik of aanspreeklik vir, enige bepalings en voorwaardes, privaatheidsbeleide, inhoud, advertensies, dienste, produkte en / of ander materiaal op of beskikbaar vanaf sulke webwerwe of bronne van derdepartye, of vir enige skade nie. en / of verliese wat daaruit voortspruit.

PRIVAATHEIDSBELEID / BESOEKERINLIGTING

Die gebruik van die webwerf en alle opmerkings, terugvoering, inligting, registrasiegegewens en / of materiaal wat u via of in samewerking met die webwerf indien, is onderhewig aan ons privaatheidsbeleid. Ons behou ons die reg voor om alle inligting rakende u gebruik van die webwerf en alle ander persoonlik identifiseerbare inligting wat u verskaf, te gebruik in ooreenstemming met die bepalings van ons privaatheidsbeleid en toepaslike wette oor die beskerming van data.

REGSWAARSKUWING

Enige poging deur enige individu, ongeag of ons kliënt is, om die werking van die webwerf te beskadig, te vernietig, te peuter, te vandaliseer en / of andersins in te meng, is 'n oortreding van die strafregtelike en burgerlike reg en ons sal ywerig na alle remedies streef in hierdie verband teen enige oortredende individu of entiteit in die grootste mate wat deur die wet en in ekwiteit toelaatbaar is.

KEUSE VAN WET EN PLEK

Hierdie ooreenkoms word in alle opsigte beheer en uitgelê in ooreenstemming met die wette van die Verenigde Koninkryk. Die partye sal te goeder trou probeer om 'n skikking te onderhandel oor enige eis of dispuut tussen hulle wat voortspruit uit of in verband met hierdie ooreenkoms. As die partye nie ooreenkom oor die bepalings van die skikking nie, sal die partye die geskil uitsluitlik onderwerp aan vertroulike arbitrasieprosedures deur 'n enigste arbiter ingevolge die ICC-reëls in Londen wie se beslissing finaal en bindend sal wees. Geen van die partye mag toegelaat word om 'n eis in te dien by die plaaslike regshof of enige ander forum nie.

Addendum vir databeskerming

Hierdie addendum vir databeskerming ("addendum") maak deel uit van ons bepalings en voorwaardes ("hoofooreenkoms").

Die terme wat in hierdie Addendum gebruik word, het die betekenis wat in hierdie Addendum uiteengesit word. Terme met hoofletters wat nie andersins hierin omskryf word nie, het die betekenis wat in die ooreenkoms aan hulle gegee word. Behalwe soos hieronder gewysig, sal die bepalings van die ooreenkoms van krag bly. Met inagneming van die onderlinge verpligtinge hierin uiteengesit, stem die partye hiermee ooreen dat die onderstaande bepalings en voorwaardes as 'n addendum tot die ooreenkoms gevoeg moet word. Behalwe waar die samehang anders vereis, is verwysings in hierdie Bylae tot die ooreenkoms na die ooreenkoms soos gewysig deur, en insluitend, hierdie addendum.

  1. Definisies

1.1 In hierdie addendum het die volgende terme die onderstaande betekenis en moet verwante terme daarvolgens geïnterpreteer word:

1.1.1 "Toepasselike wette" beteken (a) wette van die Europese Unie of die lidstaat ten opsigte van enige Persoonlike Data ten opsigte waarvan die betrokkene onderhewig is aan die EU-wetgewing oor die beskerming van data; en (b) enige ander toepaslike wetgewing met betrekking tot enige persoonlike data wat onderhewig is aan enige ander wette oor die beskerming van data;

1.1.2 “Beheerder” beteken die entiteit wat die doeleindes en middele vir die verwerking van Persoonlike Data bepaal.

1.1.3 "Wette oor die beskerming van data" beteken die wetgewing van die EU se beskerming van data en, vir sover dit van toepassing is, die wette oor die beskerming van data of privaatheid van enige ander land;

1.1.4 "EU-wetgewing oor die beskerming van data" beteken EU-richtlijn 95/46 / EG, soos omskep in plaaslike wetgewing van elke lidstaat en soos gewysig, vervang of van tyd tot tyd vervang, insluitend die AVG en wette wat die AVG toepas of aanvul ;

1.1.5 “AVG” beteken die Algemene Regulasie van die EU 2016/679;

1.2 Die terme, "Betrokkene", "Lidstaat", "Persoonlike gegewens", "Inbreuk op persoonlike data" en "Verwerking" sal dieselfde betekenis hê as in die AVG, en hul verwante terme moet dienooreenkomstig geïnterpreteer word.

 2. Versameling en verwerking van persoonlike data

2.1 sal ons:

2.1.1 voldoen aan alle toepaslike wette oor die beskerming van data in die verwerking van persoonlike data;

2.1.2 verteenwoordig en waarborg dat dit:

2.1.2.1 het alle nodige toestemmings en toestemmings van die betrokke onderdane namens ons in ooreenstemming met die toepaslike wette om ons wettiglik toe te laat om Persoonlike data via die dienste te versamel, verwerk en te deel vir die doeleindes beoog deur die ooreenkoms, insluitend hierdie addendum.

2.1.2.2 sal te alle tye 'n meganisme beskikbaar stel vir die verkryging van sodanige toestemming van die betrokkenes en 'n meganisme vir die betrokkenes om sodanige toestemming terug te trek, alles in ooreenstemming met die toepaslike wette.

2.1.2.3 sal 'n rekord byhou en in kennis stel van alle toestemming en onttrekking van toestemming van betrokkenes in ooreenstemming met die toepaslike wette.

2.1.2.4 sal 'n privaatheidsbeleid wat openbaar beskikbaar is, posvat, onderhou en daarby hou.

2.1.2.5 erken dat die dienste nie aan kinders jonger as agtien (18) gelewer word nie.

 3. Veiligheid

3.1 Met inagneming van die nuutste tegnieke, die koste van implementering en die aard, omvang, konteks en doeleindes van verwerking, sowel as die risiko dat verskillende regte en vryhede van natuurlike persone wissel en waarskynlik is, sal ons toepaslike tegniese en organisatoriese maatreëls om 'n veiligheidsvlak te verseker wat toepaslik is vir daardie risiko, insluitend, soos toepaslik, die maatreëls waarna verwys word in artikel 32 (1) van die AVG.

3.2 By die beoordeling van die toepaslike vlak van sekuriteit sal ons veral rekening hou met die risiko's wat verwerking bied, veral as gevolg van 'n oortreding van persoonlike data.

 4. Subverwerking

4.1 Elke webwerfgebruiker magtig ons om subverwerkers aan te stel (en toe te laat dat elke subverwerker wat ooreenkomstig hierdie afdeling aangestel is) subverwerkers aanstel in ooreenstemming met hierdie afdeling en enige beperkings in die ooreenkoms.

4.2 Ten opsigte van elke subverwerker wat deur ons aangestel is, sal ons toesien dat die reëling tussen ons en die subverwerker onderhewig is aan 'n skriftelike kontrak wat voorwaardes insluit wat ten minste dieselfde beskermingsvlak bied vir Persoonlike Data as in hierdie Addendum uiteengesit en voldoen aan die vereistes van artikel 28 (3) van die AVG;

 5. Regte vir data-onderdane Met inagneming van die aard van die verwerking, sal ons waar moontlik help om te reageer op versoeke om regte van die betrokkene uit te oefen ingevolge die wette oor die beskerming van data.

 6. Persoonlike data oortreding

6.1 Ons sal die Betrokkene onmiddellik, sonder onnodige vertraging, onmiddellik in kennis stel van 'n oortreding van Persoonlike Gegewens wat die Persoonlike Gegewens van die Betrokkene beïnvloed, om die onderdane in kennis te stel van die Skending van Persoonlike Gegewens kragtens die Wette oor die Beskerming van Persone. Ons sal ook help met die ondersoek, versagting en regstelling van elke oortreding van Persoonlike Data.

 7. Algemene bepalings

7.1 Die partye by hierdie Addendum onderwerp hulle hiermee aan die regsbevoegdheid wat in die Ooreenkoms bepaal word met betrekking tot enige geskille of eise wat ook al voortspruit uit hierdie Addendum, insluitende geskille rakende die bestaan, geldigheid of beëindiging daarvan of die gevolge van die nietigheid daarvan; en hierdie Addendum en alle nie-kontraktuele of ander verpligtinge wat voortspruit uit of in verband daarmee, word onderhewig aan die wette van die land of gebied wat vir hierdie doel in die ooreenkoms bepaal word.

7.2 Indien enige bepaling van hierdie Addendum ongeldig of onafdwingbaar is, bly die res van hierdie Addendum geldig en van krag. Die ongeldige of onafdwingbare bepaling sal (i) soos nodig gewysig word om die geldigheid en afdwingbaarheid daarvan te verseker, terwyl die partye se voornemens so na as moontlik bewaar word, of, indien dit nie moontlik is nie, (ii) op ​​so 'n manier geïnterpreteer dat die ongeldige of onafdwingbare gedeelte was nooit daarin vervat nie.

TEN GETUIENIS VAN HIERDIE, word hierdie Addendum aangegaan en word dit 'n bindende deel van die ooreenkoms met ingang van die datum hierbo uiteengesit.